Bejelentkezés

Egyéni tutoriális képzés


Tutoriális egyéni képzési program

A kollégium működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer és a velejáró tutoriális oktatási-képzési forma. A kollégium e koncepció alapján a vajdasági felsőfokú tanintézmények legtehetségesebb magyar egyetemi hallgatóit karolja fel, egyengeti útjukat tanulmányaik során - egy jövőképpel rendelkező, fiatal értelmiségi elit, elsősorban a leendő vajdasági magyar egyetemi tanári káderréteg kialakítása érdekében.
A kollégium ösztöndíjazási-tutoriális képzési rendszere hároméves ciklusokra tagolódik.
A kollégisták állandó létszáma 30, velük 30 tutor, az Újvidéki Egyetem magyar ajkú egyetemi tanárai foglalkoznak 3 évig. Minden év júniusában elballag egy nemzedék, az új pedig októberben nyer felvételt nyitott pályázat útján. Pályázati felhívásainkat a vajdasági sajtóban tesszük közzé minden év őszén. A pályázaton a vajdasági felsőoktatási intézmények magyar ajkú hallgatói vehetnek részt, akik tanulmányaik során legalább 8,5-es átlagosztályzatot értek el.
A kollégiumi tutoriális képzés a kollégista rendes tanulmányait kiegészítő egyéni foglalkozásokból áll. A tutor és a kollégista heti foglalkozások keretében dolgozik a közösen kialakított munkaterv alapján. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal, hogy tanulmányi átlageredménye nem lesz rosszabb 8,5-nél, hogy publikációkkal, Tudományos Diákköri Konferencián való részvétellel, egyéb szakmai-tudományos eredménnyel folyamatosan alátámasztja szakmai rátermettségét. A tutor segíti és ellenőrzi a kollégista munkáját, felhívja a hallgató figyelmét a hazai és külföldi tudományos konferenciákra, fejlődési tendenciákra, legújabb kutatási eredményekre, aktívan segíti első publikációinak elkészítésében, egyengeti tudományos pályafutását. A kollégista és a tutor is munkabeszámolót nyújt át a kollégiumnak. A beszámoló tartalmazza az elvégzett tananyag témáit, a feldolgozott szakirodalom jegyzékét, a diák ill. a tanár munkájának értékelését. A kollégista és a tutor is ösztöndíjban ill. tiszteletdíjban részesül. A projekt támogatója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Budapest).

Ballagási ünnepség

Minden év júniusában ünnepélyes keretek között búcsúzunk el a hároméves képzési ciklust befejező nemzedéktől, s erre az alkalomra megelenik a kollégisták szakmai bio-bibliográfiai füzete. A távozó hallgatók nagy hányada bekapcsolódik a hazai ill. magyarországi posztgraduális képzésbe, többen pedig asszisztensként dolgoznak az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.

A KOLLÉGISTA KÖTELEZETTSÉGEI:

1. A kollégista vállalja, hogy tanulmányi átlageredménye az elkövetkező három évben is jobb lesz, mint 8,5.
2. A tutor a kollégistával közösen a tanév elején kidolgoz egy évi kutatói munkatervet és hetente 1 óra tutoriális képzésben vesz részt tutoránál.
A kutatás eredményeit a kollégista a következő év novemberében mutatja be a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK), melyre a tutor felkészíti.
3. A kollégista minden évben október 10-ig elküldi a VMTDK mailjére a tutora által ellenőrzött magyar, szerb és angol rezümét (absztraktot), ugyanakkor a VMTDK online adatbázisában digitálisan is feltölti azt.
4. A kollégista részt vesz továbbá a kollégium által szervezett rendezvényeken, közösségi  képzéseken a Tudósklubban (Újvidék, Vojvode Mišiča 1.).
5. A kollégista minden tanév végén (június 15-ig) benyújtja az iskolaév folyamán a tutorral végzett munkájáról szóló hallgatói beszámolót, majd okt. 10-ig az átlageredményéről szóló hivatalos egyetemi bizonylatot.
6. Amennyiben a kollégista időközben lediplomál, az ösztöndíjtámogatást tovább élvezheti, ha posztgraduális továbbképzésre iratkozik.
7. A kollégista szakmai publikációkkal, eredményes Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvétellel, esetleg más tudományos eredménnyel évente alátámasztja szakmai rátermettségét. A kollégista lehetősége szerint részt vesz tudományos konferenciákon, kutatási projektekben (pl. Kontextus kutatóműhely, DNS-projekt, Jelfolyam-projekt, STÚDIUM-csoport) és olyan rendezvényeken, melyek szakmai fejlődését elősegítik.

A TUTOR KÖTELEZETTSÉGEI:

1. A tutor a kollégistával közösen a tanév elején kidolgozza az évi kutatói munkatervet és hetente 1 órát személyesen foglalkozik a hallgatóval.
A kutatás eredményeit a kollégista a következő év novemberében mutatja be a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK), melyre a tutor felkészíti.
2. A VMTDK-ra minden évben okt. 10-ig kell leadni a dolgozat ill. művészi produkció magyar, szerb és angol rezüméjét (összefoglaló, absztrakt) a honlapon lévő minta szerint. A rezüméket a tutor személyesen ellenőrzi, hogy szakmailag korrektek legyenek.
3. A tutor kötelezettséget vállal, hogy jelen lesz a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon és aktívan bekapcsolódik a mentori-tutori értekezlet munkájába.
4. A tutor felhívja a hallgató figyelmét a hazai és külföldi tudományos konferenciákra, fejlődési trendekre, legújabb eredményekre és mindazon lehetőségekre, melyek előmozdítják szakmai fejlődését. Továbbá aktívan segíti első publikációi elkészítésében, felkészíti szerb nyelvű TDK-kon való szereplésre, egészében egyengeti tudományos pályafutásának kibontakozását.
5. A tutor a hallgató teljesítményéről és előmeneteléről az iskolaév végén (június 15-ig) írásos beszámolót (tutori beszámoló) készít.
6. A tutor lehetősége szerint részt vesz a kollégium rendezvényein a Tudósklubban (Újvidék, Vojvode Mišiča 1.).