POLICIKLIKUS AROMáS SZéNHIDROGéNEK
GáZKROMATOGRáFIáS IDENTIFIKáLáSA éS MEGHATáROZáSA
A FöLDBEN TöMEGSPEKTROMéTERES DETEKTORRAL
Szerzők: Ökrész Szilvia M.Sc.-hallgató, HEGEDŰS Márta PhD-hallgató, KULHAVY David okl. vegyészmérnök
Témavezető: GAÁL Ferenc egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, Újvidék, Szerbia és Montenegro
Szegedi Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Szeged, Magyarország,
VUOS a.s., Szerves Szintézis Kutatóintézet, Pardubice, Csehország

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) csoportja több mint 100 különböző szerkezetű vegyületből áll, melyek egyes szerves vegyületek (pl. szén, olaj, dohány, stb.) nemteljes elégésekor keletkeznek. A környezetben mindenütt megtalálhatók - levegőben, vízben és földben is egyaránt. Az Amerikai Egyesült államok Környezetvédelmi ügynöksége (US EPA) által ajánlott módszer 16 PAH mennyiségének meghatározását írja elő a föld PAH-okkal való szennyezettségének felméréséhez. Munkánkban az EPA által előírt 16 PAH (naftalén, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benzo[a]antracén, krizén, benzo[b]fluorantén, benzo[k]fluorantén, benzo[a]pirén, dibenz[a,h]antracén, benzo[g,h,i]perilén és indeno(1,2,3-cd)pirén) kvalitatív és kvantitatív analízisét végeztük gázkromatográfiásan, tömegspektrométeres detektorral. A méréseket az Újvidéki „Nemzetközi Környezetanalitikai Nyári Iskola Délkelet Európában” keretein belül végeztük 2003. nyarán. Munkánkban egy volt-kokszgyárból („Hansa”, Dortmund, Németország) szabályosan vett földmintákat volt alkalmunk analizálni a Baden-Württemberg-i Környezetvédelmi Intézet által előírt módszerrel, a célból, hogy az elsajátított módszert hazai minták vizsgálatára is tudjuk alkalmazni. Meghatároztuk a módszer kimutatási és meghatározási határát is a kimutatott PAH-okra.
Kulcsszavak: PAH, GC-MS, földmintákIDENTIFICATION AND DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN SOIL WITH GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY
Authors: Szilvia Ökrész M.Sc.-student, Márta HEGEDŰS PhD-student, David KULHAVY B.Sc.Chem.Eng.
Supervisor: Ferenc GAÁL full professor
Institution: Chair of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, University of Novi Sad,
Novi Sad, Serbia and Montenegro
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Szeged, Szeged, Hungary
VUOS a.s., Research Institute of Organic Syntheses, Pardubice, Czech Republic

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are a group of over 100 different chemicals that are formed during the incomplete combustion of some organic substances such as coal, oil, tobacco, etc. They are found throughout the environment – in the air, water and soil. In order to examine the level of soil contamination, the Environmental Protection Agency of the United States of America (US EPA) has suggested determination of the amount of 16 PAHs in soil samples. In this work, the authors have performed the qualitative and quantitative analyses of 16 PAH (naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene, benzo[g,h,i]perylene and indeno(1,2,3-cd)pyrene), suggested by EPA, with gas chromatography-mass spectrometry. The measurements have been performed in the course of the “International Summer School on Environment Analysis in South East Europe”, held in Novi Sad, in summer 2003. The authors have had the opportunity to analyse a soil sample, properly taken from the former coking plant “Hansa” in Dortmund, Germany, following the instructions by the State Institute for Environmental Protection, Baden-Württemberg, in order to apply the acquired method for analysis of “domestic” soil samples as well. Limits of detection and limits of determination for the PAHs found in the sample have also been determined.
Keywords: PAH, GC-MS, soilIDENTIFIKACIJA I ODREđIVANJE POLICIKLIčNIH AROMATIčNIH UGLJOVODONIKA U ZEMLJIŠTU GASNOM HROMATOGRAFIJOM UZ
MASENO-SPEKTROMETRIJSKU DETEKCIJU
Autori: EKRES Szilvija magistrant, HEGEDIŠ; Marta doktorant, KULHAVI David dipl. ing. hemijskog inženjerstva
Mentor: GAL Ferenc redovni profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za hemiju, Katedra za analitičku hemiju,
Novi Sad, Srbija i Crna Gora
Univerzitet u Segedinu, Departman za neorgansku i analitičku hemiju, Segedin, Mađarska
VUOS a.s., Istraživački institut za organsku sintezu, Pardubice, češka

Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) su grupa od više od 100 različitih jedinjenja, koja nastaju nepotpunim sagorevanjem nekih organskih jedinjenja (npr. uglja, ulja, duvana, itd.). Podjednako se mogu naći u okolini - u vazduhu, vodi i zemljištu.
Radi ispitivanja stepena zagađenosti zemljišta, Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (US EPA) je predložila određivanje količine 16 PAH-ova u uzorcima zemljišta. U ovom radu smo izvršili kvalitativnu i kvantitativnu analizu 16 PAH-ova (naftalena, acenaftilena, acenaftena, fluorena, fenantrena, antracena, fluorantena, pirena, benzo[a]antracena, krizena, benzo[b]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, dibenz[a,h]antracena, benzo[g,h,i]perilena i indeno(1,2,3-cd)pirena), predloženih od strane EPA, sa gasnom hromatografijom uz maseno-spektrometrijsku detekciju. Merenja su vršena u okviru “Internacionalne letnje škole analize životne sredine u Jugoistočnoj Evropi”, u Novom Sadu, leta 2003. godine. Tokom izrade ovog rada, imali smo prilike da analiziramo uzorak zemljišta uzetog prema propisima iz nekadašnje koksare, “Hansa”, u Dortmundu, Nemačka, i to prema instrukcijama Državnog instituta za zaštitu životne sredine, Baden-Virtemberg, sa ciljem da se usvojena metoda primeni i za analizu “domaćih” uzoraka zemljišta.
Za nađene PAH-ove u uzorku su takođe određene granice detekcije i granice određivanja.
Ključne reči: PAH, GC-MS, zemljište