HISZTON 4 ARGININ3 METILáCIóS HELYEK
TéRKéPEZéSE A HUMáN GENOMBAN IMMUNPRECIPITáCIóVAL
éS IN SILICO ANALíZISSEL
Szerző: GÁBOR Petra V. évfolyam
Témavezető: Dr. NAGY László, Dr. BÁLINT B. László
Intézmény: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, általános Orvostudományi Kar,
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen

A humán genom szekvenciájának meghatározása után, ma az elsődleges cél a genom és szabályozó faktorainak pontos funkcionális leírása. Munkacsoportunk korábbi eredményei mutatják, hogy a hisztonmetiláció mértéke, mely egy pozitív szabályozó mechanizmus, fokozható DMSO-val (dimetil-szulfoxiddal) történő előkezeléssel myeloid leukémia sejtvonalakon. Kvantitatív PCR-ral és DNS chippel végzett mRNS vizsgálatok után, jelen kísérletben teljes genomi szekvencia analízissel próbáltunk meg újabb információkat nyerni a hisztonmetiláció szerepéről.
A kísérlet során HL60 CDM1 sejteket kezeltünk DMSO-val, majd kromatin-immunprecipitációs technikával kinyertük azokat a DNS szakaszokat, amelyekhez a kezelés hatására Arg3-on metilálódott H4 hisztonok kötődtek. Ezeket pCR-blunt plazmidokba ligáltuk és felszaporítottuk. Feldolgozás után az inzertet tartalmazó plazmidokat megszekvenáltattuk. A kapott szekvenciák elemzését különböző, az interneten elérhető programok segítségével végeztük (NCBI Blast, UCSC Human Genom Browser, Genelynx stb.)
A 118 feldolgozott plazmidból 57 tartalmazott inzertet (48,3%) és ezek közül 48 (84,2%) humán szekvenciát. Az elemzés során 10 repetitív szekvenciát találtunk, míg 38 helyét pontosan tudtuk lokalizálni. Utóbbiak közül 26 önálló lokalizációt mutatott, a maradék 12 ezek ismétlődése volt. Megvizsgálva a 26 szekvencia környezetét 19 közelében valódi gént (mRNS vagy EST), 6 közelében prediktív gént, 1 szekvencia környezetében (+/- 105 bp) pedig csak egér homológiát mutató szakaszt találtunk. A génközeli szekvenciák közül 14 volt intronialis, 5 helyezkedett el a géntől 5’ és ugyanennyi 3’ irányban és csak 1 exoniálisan - azaz génen belül. Az így azonosított gének némelyikének funkciója is ismert pl: IL1a, IL1RAPL-2,kadherin-23, DCAMKL-1 ser/thr kináz és mások. Eredményeink azt mutatják, hogy a felvázolt kísérleti módszer alkalmas arra, hogy pontosan feltérképezhessük a különbőző DNS-hez kötődő szabályozó faktorok (transzkripciós faktorok, magreceptorok) genomi célpontjait, ami új dimenzióját adja a génexpresszió szabályozás vizsgálatának.
Kulcsszavak: H4 hiszton Arg3, immunprecipitáció, szekvenálás, in silico analízis

Mapping of methylation sites of histone H4 Arginine
in the human genom through Immunprecipitation and
in Sililco Analysis
Author: GÁBOR Petra 5th year student
Supervisor: Dr. NAGY László professor assistant, Dr. BÁLINT B. László Phd student
Institution: University of Debrecen, Medical and Health Science Center
Biochemistry and Molecular Biology Department, Debrecen

After finishing sequencing the human genom nowadays primary task is to describe it and its regulating factors exactly and functionally.
Our previous results showed that the level of histone methylation, which is regarded as an important positive regulating mechanism, can be increased by DMSO (dimethyl-sulphoxide). The aim of our present experiment was to gain new informations on the role of histone methylation through total sequence analysis of the human genom.
Using the X-CHIP technique (chromatin immunprecipitation) we separated all those DNA fragments which were attached to hypermethylated histone H4 Arg sites after the DMSO treatment on CDM1 human leukemia cells. The separated DNA fragments were ligated into pCR-blunt plasmids then sequenced. The in silico analysis involved the identification and localization of the sequences by using various internet programs (NCBI Blast, UCSC Human Genom Browser, Genelynx).
The effiency of ligation was 40,67 % (from 118 plasmids 48 contained human sequence). The analysis found 26 unique, 12 repeated unique and 10 repetitive sequences. The ±105 bp environment of 19 unique sequence contained real gene (mRNA or EST), of 6 predictive gene and 1 had nothing more but mouse-homology. Among the gene related sequences there were 14 intronial, 5-5 to 5 and 3 direction from the genes, only 1 was exonial. The function some identified gene is well-known like the IL1a, IL1RAPL-2, cadherin-23, DCAMKL-1, AMPH. Our results demonstrate that the described methode including the X-CHIP and in silico analysis is suitable for mapping the genomic targets of different regulating factors (transcription factors, nuclear receptors) opening new dimensions of experiments on regulation of gene expression.