MADáRSZEMMEL AZ öKOLóGIáRóL
Szerző: BEER Adrián abszolvens
Témavezető: Dr. POPOVIĆ Eszter egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Biológiai és ökológiai Intézet,
Zoológiai Tanszék, Újvidék

Hazánk területén az ornitológusok 382 madárfaj jelenlétét észlelték, amelyből 360 faj Vajdaság területén is előfordul. A madarak többsége (274) fokozottan védett mint természeti ritkaság.
Kutatások egyértelműen bizonyitották, hogy az egyes fajok fennmaradásának esélyei egyre kissebbek. Az állomány csökkenését a dolgozat a szárnyasvad populációjának változásán keresztül mutatja be. Ez az a célcsoport amely számának változását az ember figyelemmel kiséri, hiszen közvetlen anyagi érdeke fűződik ezen állatok fennmaradásához.
A dolgozat a transzekt módszerrel végzett megfigyelések eredményei mellett nagyon sok régebbi referencia adatot is tartalmaz. Megpróbálja bemutatni az összes veszélyeztető faktort, természetesen elsősorban az antropogén hatás következményeit. Szól a vadászat hatásáról, de bemutatja a rossz erdőgazdálkodás, a műtrágyák és növényvédő szerek által okozott problémákat is.
Kulcsszavak: ornitofauna, természetvédelem, antropogén hatás
ECOLOGY THROUGH A BIRD’S EYES
Author: Adrián BEER 5th year undergraduate student
Supervisor: Dr Eszter POPOVIĆ university professor
Institution: Department of Zoology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences,
University of Novi Sad, Novi Sad

On the territory of our country, ornithologists counted 382 bird species, 360 of which can be found on the territory of Vojvodina. The majority of the birds (274) is gradually becoming protected as natural rarity.
Research proves that the chances of survival for certain species are becoming slighter and slighter. This work shows the decrease of the number of birds through the example of the population of game birds. People monitor changes in this target group with attention, since they have direct material interest in the survival of these animals.
Along with the results obtained by the transect method, this paper contains numerous former referential data. It tries to present all risk factors, with a greater emphasis on the consequences of anthropological influence. It mentions the effects of hunting but it also presents problems caused by inadequate silviculture, the use of artificial fertilizers and plant-protection materials.
Keywords: ornithology, ecology, anthropological effects
EKOLOGIJA IZ PTICIJE PERSPEKTIVE
Autor: BEER Adrián abszolvent
Mentor: Dr. POPOVIĆ Ester univerzitetski profesor
Institucija: Novosadski univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju i ekologiju,
Katedra za zoologiju, Novi Sad

Ornitolozi su u našoj zemlji do sada uspeli da determinišu blizu 382 ptičje vrste. Od ovog broja 360 se može pronaći i na teritoriji Vojvodine. Većina ptica, njih 274, su zakonom zaštićeni kao prirodne retkosti.
Istraživanja su nedvosmisleno dokazala da je opstanak nekih vrsta u krajnjoj meri ugrožen. Rad prikazuje smanjenje populacija kroz promenu broja pernate divljači. Ova grupa ptica privlači čovekovu pažnju jer od njih ima direktnu materijalnu korist.
Rad pored rezultata dobijenih transekt metodom sa terena sadrži i mnogo starijih, referencijalnih podataka. Pokušava da prikaže sve ugrožavajuće činioce, naravno naglašavajući uticaj antropogenog faktora. Pored ovog daje uviđaj u uticaj lova na ptice kao i delovanje šumarstva, mineralnih đubriva i pesticida na njih.
Ključne reči: ornitofauna, zaštita prirode, antropogeni uticaj