AZ AMPELOMYCES SPP. HIPERPARAZITáK FELHASZNáLáSA
AZ ALMALISZTHARMAT ELLENI BIOLóGIAI VéDEKEZéSBEN
Szerző: JANKOVICS Tünde V. évfolyam
Témavezetők: Dr. KISS Levente, tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete,
Dr. TURÓCZI György egyetemi docens
Intézmény: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növényvédelemtani Tanszék, Gödöllő

Az almalisztharmat (Podosphaera leucotricha) elleni védekezés a kizárólag vegyszeres kezelésekre alapozott konvencionális gazdálkodásban az alkalmazott növényvédelem gerincét képezi. A peszticidterhelés kapcsán felmerülő környezetvédelmi aggályok miatt előtérbe került egy hatékony biológiai védekezési módszer kidolgozásának lehetősége a kórokozó ellen. Az e célra irányuló kutatások elsősorban az Ampelomyces spp. hiperparazita gombák felhasználásával folynak világszerte. A jelen dolgozat célja volt megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az Ampelomyces spp. hiperparaziták alkalmazhatók-e az almalisztharmat elleni biológiai védekezésben. Ennek érdekében a következő célkitűzések kerültek megfogalmazásra: 1. az Ampelomycesek előfordulási gyakoriságának felmérése lisztharmattal fertőzött almafákon, 2. Ampelomyces spp. hiperparaziták izolálása P. leucotricha-ból, 3. az izolátumok mikoparazita tulajdonságainak vizsgálata in vitro, 4. két izolált törzs molekuláris genetikai vizsgálata ITS-RFLP-analízissel, 5. inokulumelőállítás tömegtenyésztéssel és a biológiai védekezési kísérlet beállítása.
A gyűjtőmunka során megvizsgált lisztharmattal fertőződött almahajtásokon az Ampelomyces spp. előfordulási gyakorisága 28,69 % volt. Az izolálási kísérletek eredménye hat törzs, amelyek közül öt, a lassan növő típust képviselő izolátum potenciálisan alkalmas a biológiai védekezésben való felhasználásra az in vitro vizsgálatok alapján. A tömegtenyésztéssel előállított inokulum vízben szuszpendálva került kijuttatásra a lisztharmattal elsődlegesen és másodlagosan spontán fertőződött almafahajtásokra. A hiperparaziták intracelluláris piknídiumai megjelentek a lisztharmat-telepekben, de hatásuk nem volt számottevő a lisztharmat-fertőzések visszaszorítása szempontjából.
Kulcsszavak: Ampelomyces, hiperparazita, almalisztharmat.AMPELOMYCES HYPERPARASITES AS BIOLOGICAL CONTROL AGENTS
OF APPLE POWDERY MILDEW
Author: Tünde JANKOVICS 5th year undergraduate student
Supervisors: Dr. Levente KISS, Senior Research Scientist, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences
Dr. György TURÓCZI Reader
Institution: Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent István University, Gödöllő

The apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha) is one of the most significant plant pathogens in apple orchards requiring repeated chemical treatments in conventional growing systems. Currently, biological control methods are in focus in order to reduce the amount of pesticides used by growers in orchards. The hyperparasitic fungi belonging to the genus Ampelomyces have long been known to be able to suppress a number of powdery mildews, but little is known about their efficacy against P. leucotricha. The aim of the present work was to examine the applicability of Ampelomyces fungi in the biological control of apple powdery mildew. Its objectives were: (i) to determine the natural incidence of Ampelomyces spp. in apple powdery mildew, (ii) to isolate as many Ampelomyces strains as possible, (iii) to examine the mycoparasitic activity of the strains in vitro, (iv) to precisely identify the new strains using RFLP analysis of the rDNA ITS region, (v) to carry out a biocontrol experiment using Ampelomyces strains against P. leucotricha. 
In the field samples collected the natural occurrence of Ampelomyces in apple powdery mildew was 28,69 %. A total of six strains were isolated from these samples. Five strains were slow-growing in culture and heavily parasitized powdery mildew colonies in the in vitro mycoparasitic tests. The RFLP analysis clearly distinguished slow-growing and fast-growing strains. In order to carry out a biocontrol experiment in the field, apple shoots showing the symptoms of primary and secondary powdery mildew infections were sprayed with conidial suspensions of Ampelomyces. Although the brownish intracellular pycnidia of hyperparasites were produced in the colonies of apple powdery mildew, they did not provide a satisfactory control of the disease.
Keywords: Ampelomyces, hyperparasitism, apple powdery mildew.BIOLOŠKO SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE SA HIPERPARAZITIMA
AMPELOMYCES SPP.
Autor: JANKOVICS Tünde
Mentori: DR. KISS Levente naučni saradnik, Institut za Zaštitu Bilja Mađarske Akademije Nauka
DR. TURÓCZI György docent
Institucija: 

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) pripada najznačajnijim bolestima jabuke, protiv koje je neophodna hemijska zaštita, izuzetno u konvencionalnim gajenim sistemima. Među ambicijama za zaštitu sredine već su se pojavile mere s ciljem smanjenja primene pesticida. Istraživanja koja su uperana na razvijanje biofungicida protiv pepelnica se osnivaju na gljivama Ampelomyces spp.
Postavljanje cilja istraživačkog rada je bilo da se utvrđiva da li su hiperparaziti koji pripadaju rodu Ampelomyces zgodni za efikasnu zaštitu protiv pepelnice jabuke. U interesu toga sledeći ciljevi su bili sastavljeni: 1. definisati učestalost prirodnog zbivanja Ampelomyces-a u kolonijama pepelnice jabuke, 2. izolirati što više plemena Ampelomyces spp. hiperparazita, 3. Odrediti hiperparazitična svojstva izoliranih plemena, 4. filogenetički definisati izolirana plemena na osnovu RFLP analize ITS odseka ribosomalne DNK-e, 5. izvesti eksperiment biološke zaštite na izdancima, na kojima su se pojavili simptomi i primarne i sekundarne infekcije.
Posmatrani uzorci izdanaka zaraženih pepelnicom su bili skupljeni u međusobno dalekim regionima Mađarske i Srbije. Učestalost prirodnog zbivanja Ampelomyces hiperparazita u posmatranim uzorcima iznosi 28,69 %. Rezultat izolisanja je dao šest različitih plemena roda Ampelomyces, od kojih su pet plemena potencijalno zgodni za primenu kao biofungicid na osnovu in vitro iztraživanja. Eksperiment biološke zaštite je bio izvestan s korišćenjem suspenzije od tih plemena i s prskanjem izdanaka primarno i sekundarno zaraženih pepelnicom. Iako su se pojavile piknidije Ampelomyces hiperparazita u kolonijama pepelnice, mera nije bila dovoljna za suzbijanje ove bolesti.
Ključne reči: Ampelomyces, hiperparazitizam, pepelnica jabuke.