SZáMíTóGéP AZ OKTATáSBAN
Szerző: BAJI Zsolt IV. évfolyam
Témavezető: Dr. PÉICS Hajnalka egyetemi docens
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék, Újvidék

Az oktatási eszközök folyamatosan változnak a kor követelményei szerint. A számítógép is lassan beköltözik a tanításba, mindennapos lesz a számítógép használata egy-egy előadáson, órán. De vajon mire és hogyan tudjuk a számítógépet használni a tanításban, hogyan alkalmazható, és hogyan nem?
Habár nálunk még az általános- és középiskolák sok helyen gyengén vannak felszerelve számítógéppel, ez a probléma remélhetőleg hamarosan javulni fog. Csupán a számítógép azonban nem elég, szükségesek a megfelelő programok is, amelyekből (főleg magyar és szerb nyelven) még mindig keveset fejlesztettek ki. A tanárnak nincs ideje elsajátítani a programok készítését, illetve összetett, bonyolult program, vagy leírónyelv segítségével elkészíteni egy-egy előadást. Tapasztalható jelenség még, hogy egyes tanárok idegenkednek a számítógép használatától. Az Oktatásügyi minisztérium is bizonytalan, hogy oldja meg a problémát, szerinte minden tanár készítsen számítógépes programot saját céljaira, és az így kifejlesztettek közül a legjobbat ajánlani is fogják.
Célunk, a specializált, egyszerűen használható programok kifejlesztése, melyekkel megkönnyíthetjük a tanárok és a diákok munkáját, valamint a már létező, sokszor ingyenes programokhoz könnyen módosítható példák elkészítése, melyeket a tanárok felhasználhatnak munkájuk során. Ez által rámutatunk arra is, hogy nem kell az informatika doktorának lenni ahhoz, hogy a számítógépet jól felhasználjuk az előadásainkban. Ugyanakkor a diákok munkáját is szeretnénk segíteni, ezért igyekszünk összeállítani olyan programokat, melyekkel kísérletezhetnek; játékokat, melyek segítségével elsajátíthatják az egyes anyagrészeket; valamint egy visszakérdező programot, mely segítségével otthon is tesztelhetik az anyag elsajátításának fokát, és elmélyíthetik a tudásukat.
A programok folyamatosan készülnek, és eljutatjuk őket a tanároknak, valamint a diákoknak. A visszajelzések gyűjtése folyamatban van.
Kulcsszavak: oktatóprogramok, számítógéppel támogatott oktatás, szoftver, multimédia, Euklides Mathematica
COMPUTERS IN EDUCATION
Author: Zsolt BAJI 4th year undergraduate student
Supervisor: Hajnalka PÉICS Ph.D., associate professor
Institution: Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad

Devices used in education are continuously changing depending on the demands of the age. Computers are slowly becoming part of teaching, and soon the use of computers during a lecture or lesson will become common. But for what purpose and in what way can we use computers in teaching, in what way are they applicable and in what way not?
Though in our country many elementary and secondary schools have few computers, hopefully the situation will improve. However, computers alone are not enough, adequate programs are also necessary, of which there are still few (especially in Hungarian or Serbian language). Lecturers and teachers do not have the time to learn how to develop programs on their own, or prepare lessons or lectures using complicated and complex programs. It is also evident that several teachers have an aversion towards the use of computers. The Ministry of Education also lacks determination in solving the matter, it suggests that every teacher should prepare computer programmes for his/her own purposes, and the best programmes developed in this way will be used on the ministry’s recommendation.
Our goal is to develop specialized, easy to use programmes which would make students’ and teachers’/lecturers’ work easier, and to modify already existing, often completely free programmes which teachers or lecturers can use in their work. By this, we wish to point out the fact that one does not have to have a doctor’s degree in informatics in order to successfully use computers during lessons or lectures.
At the same time, we would like to help students in their work, this is why we want to develop programmes which they can experiment with; games that help them learn different course elements; and a programme that tests their knowledge, with which they can determine the level of acquired knowledge or learn more. The programmes are being prepared continually, and we distribute them to teachers and students. The gathering of feedback information is in process.
Keywords: educational programmes, computer supported education, software, multimedia, Euclid, Mathematica.
Računar u nastavi
Autor: BAJI Žolt IV. godina
Mentor: dr. PEIČ Hajnalka docent
Institucija: Universitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za matematiku i informatiku, Novi Sad

Nastavna sredstva se menjaju prema zahteva doba u kome živimo. Računar, neminovno, ulazi u tok nastave. Svakodnevna će biti upotreba računara na predavanjima, časovima. Ali pitanje je na koji način će se računar koristiti u nastavi, kako ga primenjivati, a kako ne.
Iako su kod nas osnovno i srednje škole slabo snabdevene računarima, postoji nada da će se ta problematika uskoro rešiti. Međutim, sam računar nije dovoljan; potrebni su odgovarajući programi (posebno na mađarskom i srpskom jeziku) koji još nisu dovoljno razvijeni. Nastavnik nema dovoljno vremena da se obuči za pripremanje programa, odnosno za primenu nekog složenog programskog jezika prilikom predavanja. Ustanovljen je i pojava da je nekim nastavnicima strana primena računara. U rešavanju ovog problema ni Ministarstvo prosveta nema pravo rešenje; prema njima svaki nastavnik treba da izradi računarski program za svoje ciljeve, pa će se iz ovako realizovanih programa izabrati najpogodniji.
Naš cilj je razvoj specijalizovanih, lako upotrebljivih programa, koji bi omogućili lakši rad profesora i učenika; kao i pripremanje primera za upotrebu, najčešće besplatnih, programa, koje bi mogli koristiti profesorima pri daljem radu. Na ovaj način želimo da ukažemo da nije potrebno biti doktor informatičkih nauka da bi se računar dobro primenio u predavanjima.
Istovremeno želimo da pomognemo studentima u radu, zato se trudimo da razvijemo takve programe, kojima bi eksperimentisali; igre pomoću kojih bi naučili gradiva; kao i jedan program za testiranje, pomoću kojeg bi nakon odslušanog predavanja proverili svoj znanje i proširili ga. Programi su u konstantnom razvoju, otpremamo ih profesorima, odnosno studentima. Prikupljanje povratnih informacija o njihovoj upotrebi je u toku.
Ključne reči: nastavni programi, nastava pomoću računara, softver, multimedija, Euklides, Mathematica