PROBLéMAMEGOLDáSON ALAPULó PROGRAMOZOTT ELEKTRONIKUS TANANYAG A BIOKéMIA OKTATáSáBAN
Szerző: BAKOS Róbert magisztrandusz
Témavezető: Dr. SEGEDINAC Mirjana egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Kémia Szakmódszertan Tanszék, Újvidék

A gimnázium negyedik osztályában a kémia tantárgy keretein belül a biokémia alapjait is oktatják. Tanárok és diákok számára egyaránt nagy kihívást jelent az elvont fogalmakkal, öszetett térszerkezetekkel és biokémiai folyamatokkal teli tananyag. A megfelelő taneszközök hiánya és a nagy osztálylétszám miatt a legtöbb iskolában a tanítás frontális munkára, a tanár előadására korlátozódik.
Kutatásunk során elkészítettük a problémamegoldáson és a programozott oktatáson alapuló elektronikus tananyag formájában a „Nukleinsavak és fehérjeszintézis” anyagrészt. A szoftvert kísérleti oktatásban alkalmaztuk egyéni és kiscsoportos tanítási módszerekkel az Újvidéki Laza Kostić Gimnáziumban a 2002/03-as tanévben. A tanulók tudását a kísérleti oktatás után tesztekkel ellenőriztük. Az egyéni tanulás bizonyult leghatékonyabbnak a tudás mennyisége, minősége és tartóssága szempontjából is. A kiscsoportos oktatásban résztvevő tanulók széleskörű ismeretanyagot sajátítottak el, ám tudásuk nem volt tartós. A kontrollcsoport tanulói teljesítettek leggyengébben a teszteléseken.
A kísérleti oktatás pozitívan befolyásolta a magasabb szintű képességek kialakulását és a tanulók motiváltságát. A kísérleti csoportok tanulói sikeresebben oldották meg az összetett elemzést, és a szimbólumrendszer, valamint a nevezéktan ismeretét megkövetelő feladatokat.
A kutatásaink eredményei igazolják a problémamegoldáson és programozott oktatáson alapuló oktatószoftverrel segített egyéni és kiscsoportos tanítási módszerek eredményességét.
Kulcsszavak: biokémia, oktatószoftver, egyéni és kiscsoportos tanítási módszerPROGRAMMED ELECTRONICAL EDUCATIONAL CONTENTS BASED
ON PROBLEM-SOLVING IN TEACHING BIOCHEMISTRY
Author: Róbert BAKOS Postgraduate Student
Supervisor: Dr Mirjana SEGEDINAC university professor
Institution: Department of Chemistry, Faculty of Science and Mathematics, University of Novi Sad, Novi Sad

In the fourth form of grammar school, students learn the basics of biochemistry in the framework of chemistry classes. Abstract concepts, three-dimensional structures of biomolecules and complex biochemical processes are very difficult to master, both for students and their teachers. Teaching in most schools means the teacher’s verbal report and frontal work, since there are no appropriate learning aids and the number of students is high in each classroom.
The author of this work prepared a teaching unit, called “Nucleic Acids and the Biosyntesis of Proteins” in electronical form, based on program-aided learning and problem-solving. The application of the software was tested in the form of individual and small-group work in Grammar School „Laza Kostić” in the 2002/03 school year. The knowledge of the students was tested after the experimental sessions.
With respect to the qualitity, quantity and soundness of knowledge, individual learning has proved the most effective. Students who had learnt in small groups had a wide but not lasting knowledge. Students from the control group have performed the most poorly in the test exercises. The experimental classes have resulted in greater intellectual power and positively influenced the students’ motivation for learning. They have done exercises requiring complex analysis more successfully, applying their newly aquired knowledge and being familiar with chemical symbols and the nomenclature.
The results of the study have proved individual and small-group teaching methods assisted with a software based on problem-solving and programmed learning to be effective.
Keywords: biochemistry, educational software, individual and small-group teaching methods.Problemski postavljen programirani elektoronski nastavni materijal u nastavi biohemije
Autor: Robert Bakoš magistrant
Mentor: Dr Mirjana Segedinac redovni profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
Katedra za metodiku nastave hemije, Novi Sad

U četvrtom razredu gimnazije, u sklopu predmeta Hemija, izučavaju se osnovi biohemije. Učenicima i profesorima predstavljaju ogromni izazov nastavni sadržaji prepuni visokoapstraktih pojmova, trodimenzionalnih struktura biomolekula i kompleksnih biohemijskih procesa. Nepostojanje adekvatnih nastavnih sredstava i velik broj učenika u odeljenjima su razlog da se nastava u većini škola svodi na frontalni nastavni rad prepun verbalizma.
U ovom istraživanju je pripremljen elektonski nastavni materijal na osnovama problemske i programirane nastave za nastavnu oblast Nukleinske kiseline i biosinteza proteina. Softver je primenjen u eksperimentalnoj nastavi hemije individualnim i grupnom nastavnom metodom u Gimnaziji «Laza Kostić» u toku školske 2002/03 godine.
Testiranjem su utvrđene razlike u znanju i retenciji znanja eksperimentalnog nastavnog gradiva između učenika koji su pohađali redovnu «tradicionalnu» nastavu i onih koji su učili pomoću eksperimentalnih metoda.
Individualna nastavna metoda se pokazala najefikasnijom u pogledu kvaliteta i kvantiteta kao i u retenciji znanja. Učenici koji su učili eksperimentalnu nastavnu oblast grupnom nastavnom metodom, pokazali su širokoo znanje sadržaja ove oblasti, ali rezultati retencionog testiranja ukazali su na visok nivo zaboravljanja. Učenici kontrolne grupe postigli su najslabiji uspeh na testiranjima.
Eksperimentalna nastava pozitivno je uticala na sposobnosti viših nivoa i na motivisanost učenika za učenje hemije. Učenici eksperimentalnih grupa uspešnije su rešavali zadatke koji su od njih tražili složene analize, primene znanja u novim situacijama i poznavanje hemijske simbolike i nomenklature. Istraživanje je pokazao efikasnost individualne i grupne nastavne metode podržane obrazovnim softverom na osnovama problemske i programirane nastave.
Ključne reči: biohemija, obrazovni softver, individualna i grupna nastavna metoda.