A PALICSI-Tó VíZGYűJTő TERüLETéN LEZAJLOTT
VíZRENDEZéSEK TAPASZTALATAI
Szerző: HORVÁT Zoltán II. évfolyam
Témavezető: Mr. HOVÁNY Lajos tanársegéd
Intézmény: Újvidéki Egyetem, építőmérnöki Kar, Szabadka

A dolgozat tárgya a Palicsi-tó vízgyűjtő területén lezajlott vízrendezések tapasztalatai. A tavat környező terület geológiai és topográfiai elemzését, és maga a tó rövid ismertetését követően, e dolgozat keretében be vannak mutatva a Palicsi-tó vízgyűjtő területén végbement vízrendezések a XVI. századtól a mai napig, ismertetve e beavatkozások okait, következményeit és hatásait a terület vízrajzának változására. Továbbá sor kerül a terület mai állapotának leírására, ezen belül ismertetve minden egyes csatorna illetve csatornarendszer szerepét, melyek lényegében a jelenlegi mérce szerint nemigen megfontolt lecsapolást szorgalmazzák. Ezt a leírást számos fénykép és térkép gazdagítja. Ezek után be van mutatva Szabadka kanalizáció- és vízvezetékhálózatának, továbbá a szennyvíztisztító telepnek fejlődése és e rendszerek hatása a Palicsi-tó vízgyűjtő területére, külön figyelmet fordítva hiányosságaikra és ezek által kiváltott kedvezőtlen hatások elhárítására. A szabadkai Vízművek adatai szerint vázlatszerűen le van írva a szennyvíztisztító telep működése is. Végül sor kerül a jelenlegi rendszer hiányosságainak és ezek lehetséges megoldásainak szemléltetésére. Nyugati tapasztalatok alapján be van mutatva egy optimális megoldás, amely szorgalmaztatja az ún. szétválasztott kanalizációhálózat kiépítését. E rendzser lehetővé tenné a jelenlegi hálózat szűk garatainak kiküszöbölését és a tóba ömlő tisztított szenyvíz minőségének javítását. Másrészt a dolgozat tartalmaz egy más jellegű, a jelenlegi rendszer megmaradását szorgalmazó szakemberek által kialakított megoldás leírását is.
Kulcsszavak: Palicsi-tó, vízrendezés, leírások, hatások

EXPERIENCES GAINED BY HYDRO-TECHNICAL OPERATIONS
ON THE DRAINAGE AREA OF LAKE PALIć
Author: Zoltán HORVÁT IInd year undergraduate student
Supervisor: Lajos HOVÁNY M.Sc., teaching assistant
Institution: Faculty of Civil Engineering, University of Novi Sad, Subotica

The subject of this essay is the drainage area of Lake Palić, and the experiences gained by various hydro-technical operations which took place there. After a short geological and topographical analysis of the region and a brief presentation of the lake itself, the development of the drainage system, canals and all the important hydro technical objects on this territory is reviewed from the 16th century up to the present. Also, the reasons, effects and consequences of numerous interventions that took place during this period are presented, as well as their impact on the hydrography of the drainage area. Further on the present state of the territory is described with a special analysis of every single canal and its function in the drainage system, the role of which is not entirely justified by present standards. This description is accompanied by photographs and maps. After that the development of the city’s water supply, sewage system and sewage farm are reviewed, with a summary of problems and factors causing their insufficiency. Also, thanks to data provided by the waterworks of Subotica, a brief account of the city’s sewage farm is presented. Ultimately, theoretical solutions are suggested for the insufficiencies of the present system. According to western experiences, an optimal, long-term development plan is presented, which requires the construction of two separate sewage systems: one for slop water, and one for rainfall water. This would eliminate the problems of the present system, which occur when large amounts of rain fall on the territory and the quality of the purified slop water which is run into the lake would also improve. On the other hand the essay contains another solution, suggested by technical experts who think that building a separate sewage system is not justifiable.
Keywords: Lake Palić, hydro-technical operations, descriptions, effects

ISKUSTVA HIDROTEHNIčKIH RADOVA NA SLIVU PALIćKOG JEZERA
Autor: HORVAT Zoltan student II. godine
Mentor: Mr. HOVANJ Lajoš asistent
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

Predmet ovog rada su iskustva dobijena raznim hidrotehničkim radovima na slivu Palićkog jezera. Posle kratke geološke i topografske analize terena koji okružuje jezero i kratkog opisa samog jezera propraćena je istorija hidrotehničkih radova od 16. veka do današnjeg dana. Posvećena je posebna pažnja razlozima, posledicama kao i uticajima ovih hidrotehničkih radova. Potom je opisano sadašnje stanje terena, u okviru kojeg je pojedinačno predstavljen svaki kanal, koji grade današnji sistem čiji je glavni zadatak odvodnjavanje, što po današnjim merilima nije potpuno opravdano. Ovaj opis je potkrepljen raznim slikama terena, odnosno kartama. U drugom delu je propraćen razvoj vodovodne i kanalizacione mreže grada Subotice kao i prečistača otpadnih voda. Posvećena je posebna pažnja njihovog uticaja na Palićko jezero, njihove nedostatke, kao i pokušaje sanacije tih nedostataka. Zahvaljujući podacima «Subotičkog vodovoda» okvirno je opisan i princip funkcionisanja prečistača otpadnih voda. Na kraju su analizirani problemi današnjeg sistema, opasnosti koji proističu iz istih, kao i njihova moguća rešenja. Na osnovu zapadnih iskustava predstavljeno je i jedno optimalno rešenje, koje zahteva izgradnju takozvanog separatnog kanalizacionog sistema. Ovaj sistem bi obezbedio neometano oticanje atmosferalija pri velikim padavinama, tako da ne bi došlo do izlivanja otpadnih voda na ulice grada, a takođe bi se znatno poboljšao i kvalitet prečišćene vode koja se uliva u Palićko jezero. Takođe je izloženo i jedno drugo rešenje, podržano od starne stručnjaka, koji smatraju da prelazak na separatni kanalizacioni sistem nije dobro rešenje.
Ključne reči: Palićko jezero, hidrotehnički radovi, opisi, uticaji