SEBESSéG-MITOGóNIA
(EGY PIKNOLEPTIKUS TUDATKIESéS FELTöLTéSE)
Szerző: Samu János abszolvens
Témavezető: Dr. Hózsa éva egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék,
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat A történeti lét lehetőségei a posztformalista gondolkodásban című, a VMTDK I. alkalmával bemutatott tanulmány továbbgondolása, a már számba vett eredmények szerves továbbfejlesztése/kibővítése. A posztstrukturalizmusok nyelvi irányultsága és a jelentéselméletek általában verbális/verbalizálható értelmezési tartománya a bizonyos szerzőknél megjelenő Másik, a szövegkinézist elindító/megengedő mindig-külső jelentésfedezet távolságának, és a vele való közvetlen érintkezés lehetetlenségének állításába, hovatovább előfeltételezésébe torkollik, ami a szövegi jelentésesség és a vonatkozó referencia radikális és megszüntethetetlen elválosztottságához vezet – legalábbis elméleti szinten. Vajon elképzelhető-e az ilyetén teoretikus homeosztázis szubtilis megbontása, mondjuk a „szó utáni társadalom” mindennapi jelenségeinek a kései Wittgenstein, Paul Virilio, Walter Benjamin, Steven Shaviro, Giorgio Agamben, Jean Baudrillard és mások filozófiájára támaszkodó elemzésén keresztül, a szépirodalmi és fogalmi beszédmód rendkívül illékony határvonalán túl, a mitikus tudatforma képi rugalmasságának és variábilitásának hangsúlyos fölhasználásával, ami a temporális gondolkodásmódnak is hozadéka? Vajon utolérhető a sorstáblákat elrabló Zú madár egy Suzuki GSX-R 1300 típusú motorkerékpár nyergében, átlépve a (szöveg)hang-sebességet meg valamennyi strukturális keretet?
Kulcsszavak: mitológia, nyelv/szöveg, csábítás, differenciális szemantika, motorkerékpár, sebesség, pillanat, Másik, nyelven túliság, súrlódásBEHIND ZU
Author: János SAMU
Supervisor: Dr éva HÓZSA
Institution: Department of Hungarian Language and Literature, University of Novi Sad, Novi Sad
 
 This paper, as a blend of contemporary language philosophy, fiction, and what Paul Virilio would call dromology, is a critical reconfiguration of the categories of meaning, the Other, temporality and language, an entity without proper relation to Being. In the process of mythical transmission we linger over a text resolved to bar any propensity towards semantically structured meaning, or a detectable narrative in order to mark out (temporarily appoint) a locus in the mindless repetition of signs where the non-linguistic touches the corpus of language and passage becomes possible.
 The approach is informed by the works of Wittgenstein, Baudrillard, Agamben, Virilio, Benjamin and Steven Shaviro.
Keywords: mythology, language/text, seduction, speed, instant, Other, friction, motorcycleMitogonija brzine
(ispunjenje piknoleptičkog ispada svesti)
Autor: Janoš Šamu
Tutor: Dr Eva HoŽa
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski Fakultet,
Odsek za mađarski jezik i književnost

Rad, – Mogućnosti dijahronije u postformalizmu – predstavlja prethodnicu sadašnjeg rada.
Jezička orijentacija poststrukturalizma, isključivo verbalno proširenje semantičkih tumačenja vodi do udaljenosti i indirektnosti Drugog, koji se pojavljuje kod izvesnih autora i znači nepremostivu nedodirljivost reference i značenja teksta (barem teoretski).
Da li je zamisliva suptilna destakilizacija takve homeostaze, recimo analizom svakidašnjih pojava «društva posle govora» po filozofiji Vitgenštajna, Paula Virilija, Valtera Benjamina, Stivena Šavira, đorđa Agambena, Žana Bodrijara i drugih, izvan teško uočljive i teoretski neodbranjive granice fikcije i konceptualnog govora, koristeći fleksibilitet varijabiliteta mitskog razmišljanja, što je konačno isto kao temporalno/ontološko/(Hajdeger) poimanje?
Da li je moguće stići mitsku pticu Zu, u sedlu motocikla Suzuki GSX R 1300, daleko preko zvučnog/tekstualnog zida i strukturalnih okvira?
Ključne reči: mitologija, zavođenje, jezik/tekst, diferencialna semantika, motocikl, brzina, momenat, trenje, Drugi