KESERVEK éS GYöTRELMEK, AVAGY A SZERELMEK OLVASATAI
Szerző: Dávid Péter V. évfolyam
Témavezető: Dr. KUKOVECZ Györgyné dr. ZENTAI Mária docens
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged

A dolgozat egy esettanulmány, mely két olvasót (Kazinczy Ferenc, Szőkefalvi Jánosi Sándor), és két művet (Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei, Dési Nagy Sándor: A Szerelem Gyötrelmei) mutat be és hasonlít össze, azzal a céllal, hogy jellemezze a kor olvasási formáit, kitérve a kéziratos és nyomtatott szövegek, az alacsony és magas kultúra eltéréseire. További célja a kéziratos énekeskönyvek eddigi kutatásának (Stoll Béla és Szabó T. Attila bibliográfiái) módosítása.
A dolgozat felhasználja a felvilágosodás-kor kutatásának eredményeit (Mezei Márta, Csetri Lajos, Hász-Fehér Katalin, Szajbély Mihály stb. monográfiái), a legújabb olvasói magatartásokat vizsgáló kutatásokat (Hans-Robert Jauss, Paul Ricoeur, Robert Darnton stb.), illetve a korra vonatkozó művelődéstörténeti szövegeket (Kosáry Domokos, Benda Kálmán stb.). Ezek segítségével helyezi el a fent említett olvasókat a XVIII-XIX. század fordulójának irodalmi, művelődéstörténeti kereteiben.
A dolgozat érdeme, hogy bemutatja két kultúrszint, egy alacsony, kéziratos, és egy nyomtatott, magas kultúrszint kánonképző stratégiáit, olvasási módjait, az irodalmi művekre irányuló reflexióit.
Kulcsszavak: olvasás, recepciótörténet, kézírásos/nyomtatott szöveg, válasz az irodalmi művekreWOES AND PANGS, OR VARIOUS READINGS OF LOVE
Author: Péter DÁVID,
Supervisor: Dr. Mária KUKOVECZ ZENTAI
Institution: Faculty of Humanities, University of Szeged, Szeged

The aim of this paper is to compare two readers (Ferenc Kazinczy, Sándor Szőkefalvi Jánosi) and two literary works (Sándor Kisfaludy: ”Himfy szerelmei”, Sándor Dési Nagy: ”A Szerelem Gyötrelmei”) in order to present reading habits on the turn of the 18th and 19th centuries. The author sets out to describe the differences between manuscripts and printed texts, as well as the differences between high and low culture. A further goal of this paper is to modify some points of research done so far in connection with handwritten books of poems.
The paper applies results of the literary study of the Enlightenment (from monographs by Márta Mezei, Lajos Csetri, Katalin Hász-Fehér, Mihály Szajbély, etc.), a research examining readers’ attitudes (Hans-Robert Jauss, Paul Ricoeur, Robert Darnton) and texts dealing with the period (by Domokos Kosári and Kálmán Benda), with respect to cultural history. With the help of all these, the paper places the readers mentioned above within the frame of literature and cultural history.
The purpose of the paper is to show the canon-forming strategies, readers’ attitudes and the literary reflexions of low (manuscript) and high (printed) culture.
Keywords: reading, reception history, manuscripts / printed texts, answers to the literary worksJadi i Žalosti – interpretacije Ljubavi
Autor: Peter DAVID, smer: mađarska književnost V. godina
Profesor: Dr. Marija ZENTAI docent
Institucija: Univerzitet Segedin, Filozofski fakultet, Katedra za klasičnu mađarsku literaturu

Kao u mnogim Evropskim zemljama, tako i u mađarskoj književnosti, menja se krajem 18. veka shvatanje pojma literature. Reč „književnost” znači u daljem pre svega štampanu knjizevnost, a značaj usmenih i rukopisnih tekstova se smanjuje. Paralelno sa tim dogadjajima nastaju novi načini i metodi čitanja i interpretacije.
U radu se bavim pre svega tim književnim preokretima. Primeri su pri tome dva teksta sa pocetka 19. veka: ljubavna poezija Šandora Kišfaludija (Kisfaludy) i Šandora Deši Nađa (Dési Nagy), odnosno dokumenti, koji reprezentuju promenjeni metod čitanja takvih dela od Ferenca Kazincija i Šandora Sekefalvija (Szőkefalvi Jánosi Sándor).
U radu se pozivam pre svega na novije monografije o dobu prosvetiteljstva (Marta Mezei, Lajoš četri, Katalin Has-Feher, Mihaj Sajbeli, itd.), kao i na teorije i teoretičare čitanja: Hansa Roberta Jausa, Poll Ricera, Roberta Darntona, itd. Glavni cilj tih analiza je prikazivanje nastanka novog kanona čitanja.
Ključne reči: