Laudatio matris: az anya dicsérete
Megjegyzések Apáczai Csere János Enciklopédiájának történelemszemléletéhez
(esettanulmány)

Szerző: TÓTH Zsombor doktorandusz
Témavezető: Dr. IMRE Mihály egyetemi docens
Intézmény: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régi Magyar Irodalom Tanszék, Debrecen
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalom Tanszék, Kolozsvár

Dolgozatom olyan esettanulmány, amely Apáczai Csere enciklopédiájának történelemről szóló fejezetét igyekszik elemezni egyetlen eseményen keresztül. Apáczai állítása szerint 1276-ban „Egy főasszony Hollandiában egyszersmind 365 gyermeket szül.” Dolgozatom célja feltárni és értelmezni azokat a kulturális kontextusokat, amelyek nemcsak lehetővé tették ezt a kijelentést, hanem a korszak gondolkodásában tudományos igazságként tüntették fel. Ennek a történésnek a mikroszinten történő elemzése és kontextualizálása nemcsak a XVII. század múlt, történelem, történeti tudás fogalmát világítaná meg, hanem az enciklopedikus tudás mint tudáseszmény antropológiai sajátosságait is beláthatóvá tenné. Fikció és valóság, történeti igazság és hiedelem tarthatatlan antagonizmusainak a feloldását is eredményezné ez a vizsgálat, amely kirajzolná azt a kulturális váltást is, amelyet a reformáció történelemszemlélete (eszkatologikus történelemteológia) vitt véghez a XVI–XVII. században.
Vizsgálódásaim konklúziói a valóság kulturális determináltságára, illetve a történeti tudás, megismerés és reprezentációjának összetett viszonyára reflektálnak, hangsúlyozva a személyes és kulturális elfogultságok, a nyelvi-retorikai artikuláció erős befolyását és relativizáló hatását.
Kulcsszavak: kulturális kontextus, mikroszint, történeti tudás, eszkatologikus történelemteológia, kulturális elfogultságok, nyelvi-retorikai artikuláci

Laudatio matris: the Praise of the Mother
Apáczai Csere János’s Encyclopaedia revisited
(case study)

Author: Zsombor TÓTH
Consultant: Dr. Mihály IMRE associate professor
Institution: Univesity of Debrecen, Faculty of Arts, Old Hungarian Literature Department, Debrecen and Babes-Bolyai University,
Hungarian Literature Department, Cluj

This paper contains a case study, which tries to analize the view upon history in Apáczai’s encyclopaedia, based on the interpretation of a strange event, that occurred, according to Apáczai in 1276. He pretends, that in this year a Dutch lady borne 365 children at once.
The purpose of my approach is to reconstruct those special cultural contexts, which have made possible the utterance of such „scientifical truth”. This event brought to a micro level in spite of its fictional character, is a very good example of how history, or the historical representations exist within a society and culture. In this case, the protestant escathological tradition, especially the idea that the last Judgement is approaching, seems to be the main framework, which articulates not only this story, but the whole account of the Encyclopaedia’s chapter, dedicated to history. On the other hand the spectacular story of this Dutch lady is also an excellent background for the debate upon historical truth, reality as a cultural construction, the complex relation of fiction, reality and their representations in the XVIIth century Europe.
The conclusions of this interpretations emphasize the importance of cultural bias in any attempt of understanding and describing the past.
Keywords: case study, cultural bias, escathological traditon, cultural construction, micro level.