AZ INTRANZITíV, EGYARGUMENTUMú IGéK SZóRENDI
VISELKEDéSéNEK MAGYARáZATáHOZ
Szerző: KÁDÁR Edith doktorandusz
Témavezető: Dr. SZABÓ Zoltán egyetemi tanár
Intézmény: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár

A dolgozat egy, a Magyar értelmező Kéziszótár alapján készített igeadatbázis felhasználásával arra keres választ, hogy létezik-e olyan általános magyarázó elv, amely az intranzitív egyargumentumú igék különböző csoportjaira vonatkozóan (unergatív/ unakkuzatív, individuumszintű/ helyzetképszintű, ágentív/ non-ágentív alanyú stb.) megjósolja azok semleges mondatbeli szórendi viselkedését. Dolgozatomban először a magyar igék fent jelzett osztályokba való besorolását végzem el (a szakirodalom ugyanis magyar vonatkozásban ilyen listát egyelőre nem kínál), majd szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szempontokat egyaránt figyelembe véve amellett érvelek, hogy az alany szórendi viselkedése, valamint az állítások thetikus vagy kategorikus volta szorosan összefüggenek a fent említett igetulajdonságokkal.
Kulcsszavak: intranzitív, unergatív, unakkuzatív, szórend, thetikus, kategorikus
WORD ORDER VARIATIONS OF SINGLE-ARGUMENT
INTRANSITIVE VERBS
Author: Edith KÁDÁR
Consultant: Prof. Dr Zoltán SZABÓ
Institution: Department of Hungarian Linguistics, Faculty of Arts, Babes-Bolyai University, Cluj (Kolozsvár)

The research presented in this paper builds on a database of Hungarian intransitive verbs.
Its aim is to analyse if there is a possibility to estabilish a relationship between different groups of intransitive verbs (unergative vs. unaccusative, stage-level vs. individual level, verbs with agent subject vs. verbs with non-agent subject etc.) and their occurence in sentence-initial position in neutral sentences. The paper first tries to list the Hungarian verbs belonging to the above-mentioned groups (there are no such lists available in the literature), then relying on syntactic, semantic and pragmatic approaches as well, it argues that the position of the subject in the sentence strongly correlates both with the assertion type (thetic vs. categorial) and with the properties of the groups of verbs mentioned above.
Keywords: intransitive, unergative, unaccusative, word order, thetic, categorial