EMLéKEZETI SZERVEZőDéS, NYELVTANULáS, FORDíTáS
Szerző: GRABOVAC Beáta II. évfolyam
Témavezető: NÉMETH Dezső egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológia Tanszék,
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Tanszék, Újvidék

A dolgozat a többnyelvű nyelvhasználat és többnyelvűség témakörével foglalkozik. átfogó áttekintést ad arról, hogy mik a fő kérdések, és eredmények az adott területen.
Az empirikus kutatás alapvető célja, hogy feltérképezze a több nyelven beszélők nyelvi és emlékezeti képességeit. Illetve megvizsgálja, hogy a rövidtávú emlékezeti rendszereknek un. munkamemória rendszernek milyen szerepe van a többnyelvű személyek nyelvhasználatában. Vajon a nagyobb munkamemória kapacitás összefügg-e a nyelvi teljesítménnyel?
Az alkalmazott módszer: a rövidtávú emlékezet kapacitása fonológiai és komplex munkamemória teszttel lett felmérve, a nyelvi képességek olyan kísérleti programmal lettek vizsgálva, mellyel pontosan mérhető a kísérleti személyek megértési reakcióideje.
Az elért eredmények és a lényeges következtetések: összefüggés mutatható ki számos rövidtávú emlékezeti rendszer, és a nyelvi megértés között. Nagyobb munkamemória kapacitás szignifikáns korrelációt mutat a második nyelven mutatott teljesítménnyel.
Kulcsszavak: Munkamemória, kétnyelvűség, fonológiai hurok, nyelvfeldolgozás

LANGUAGE REPRESENTATION, LANGUAGE LEARNING, TRANSLATION
Author: GRABOVAC Beata II. year student
Menthor: NÉMETH Dezső
University: University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Psychology

The works main theme is multilingual use of language and multilingualism..It embraces the main questions of this field and gives the achieved results.
The empirical seach’s basic aim is to reveal the lingual and memory abilities of the multilingual. Furthermore, it examines the role of the short-term memory-so-called working memory- in the use of language by multilingual. It is trying to find the answer whether the bigger capacity of the working memory is connected with language achievement?
Applied method: the short-term memory was measured with phonological and complex working memory tests, the language abilities were examined with an experimental program which can measure the exact reaction time of the understanding of the subjects.
Final results and important conclusions: there can be shown a connection between many short-term memory systems and language comprehension. The bigger capacity of the working memory shows a significant correlation with the achievement in the second language.
Keywords: working memory, bilingualism, phonological loop, language elaboration.

MEMORIJSKO ORGANIZOVANJE, UčENJE JEZIKA, PREVODJENJE
Autor: GRABOVAC Beata II. godina
Mentor: NEMET Deže
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

Glavna tema ovog rada je upotreba jezika kod višejezičnih ljudi i sama pojava višejezičnosti. Dobijamo sveobuhvatan pregled o glavnim pitanjima i rezultatima u ovoj oblasti.
Glavni cilj empirijskog istraživanja je otkrivanje jezičkih i memorijskih sposobnosti kod višejezičnih osoba. Pored toga rad ispituje ulogu kratkotrajne memorije, tzv. radne memorije u upotrebi jezika kod višejezičnih ljudi.
Ispituje da li se veći kapacitet radne meorije može dovesti u vezu sa jezičkim uspesima.
 Metod za merenje kapaciteta kratkotrajne memorije korišćeno je više fonoloških i kompleksnih testova radne memorije, a jezičke sposobnosti su ispitane eksperimentalnim programom koji tačno određuje vreme reakcije ispitanika u razumevanju.
Dobijeni rezultati i važni zaključci: uočava se uzajamna povezanost kratkotrajnih memorija i razumevanja jezika. Veći kapacitet radne memorije pokazuje značajnu korelaciju sa uspehom u nematernjem jeziku.
Ključne reči: radna memorija, dvojezičnost, fonološki čvor, jezička obrada