KüLöNBöZNEK-e a Szerbiai menedzserek?
Szerző: BORSOS Andrea II. évfolyam
Témavezető: Dr. LOSONCZ Alpár egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Müszaki Kar, Mérnöki Menedzsment Tanszék, Újvidék

A dolgozat részletesen ismerteti a szerb nép etnopszichológiai tulajdonságait elsösorban Jovan Cvijić felosztása alapján, amely összhangban van a geológiai és geomorfológiai alakzatokkal. Ezen tényezők részletes elemzésére azért fektettem hangsúlyt, mert az összegyűjtött anyag alapján megállapíthatjuk, hogy meghatározhatók különböző viselkedési formák a vallásosságtól és nemzeti hovatartozástól függetlenül is. E formákra a kulturális környezet van legkifejezettebb hatással. Elemzem hogy miként fejlődött a történelmi és politikai körülmények hatására a szerbiai kultúra. Friss kutatások azt bizonyitják hogy nincsennek jelentős vállalaton belüli viselkedési és organizácios különbségek, azokat a különbségeket leszámitva, melyek a szocio-kulturális kulönbségekböl erednek.
A TDK-dolgozat fő témája a szerbiai menedzser-kultúra alapján jelenleg megkulönbözhető vezetési módszerek három tipusa: kaméleon (szocialista-önkormányzó) tipusú, új keletű azaz turbó-tipusú és házigazda tipusú.A három tipús jellegzetességét részletesen elemzem. A befejező rész bemutatja, hogy a különböző tipusú menedzserek milyen tulajdonságokkal kellene hogy rendelkezzenek, valamint, hogy mely, illetve, hogy a fejlett országokban alkalmazott módszerekkel hogyan javithatnának tevékenységükön.
Kulcsszavak: kulurális környezet, menedzser típus, vezetés.ARE SERBIAN MANAGERS DIFFERENT?
Author: Andrea BORSOS 2nd year undergraduate student
Tutor: Alpár LOSONC PhD, university professor
Institution: Department of Engineering Management, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad

 The paper presents a detailed description of the ethno-psychological features of the Slavic people, based on a research by Jovan Cvijić, devided according to geographic and geomorphologic profiles. The reason the author has laid so much emphasis on the analysis of these factors is that certain behavioural patterns may be established, regardless of religious or national background. These patterns of behaviour are largely dependent on the cultural surroundings. The influence of historic and political circumstances on the development of Serbian culture has also been analysed. According to a recent research within business organization, ther are no significant differences regarding behavioural patterns, except for those which arise from cultural and social differences.
 The main topic of the paper has been the development of a manager subculture in Serbia, which has three leading manifestation types: “The Chameleon” (socialist- self-governing) type, “The New Wave” (turbo) type and “The Host” type. The characters of each of these are analysed in detail. The final section shows the characteristics needed for these manager types, as well as methods to improve their efficiency. The methods have already been accepted in the developed countries.
Keywords: cultural surrounding, manager type, leading.

DA LI SU RAZLIčITI SRPSKI MENADŽERI?
Autor: BORŠOŠ Andrea II. godina studija
Profesor-mentor: Dr. LOŠONC Alpar univerzitetski profesor
Institucija: Fakultet Tehničkih Nauka, Inženjerski menadžment, Novi Sad

Rad nas detaljno upoznaje, na osnovu israživanja i podele karakteristika po Jovanu Cvijiću, sa osnovnim obeležjima srpskog naroda, koja su u skladu sa geološkim i geomorfološkim profilima. Na prethodno navedene činjenice sam posebno obratila pažnju, jer se na osnovu prikupljenog materijala mogu utvrditi različiti obrasci ponašanja koji se u velikoj meri formiraju na osnovu kulturnog okruženja. Elementi koji u znatno manjoj meri utiču na razvoj ovih obrazaca su nacionalna i verska pripadnost, ali se ne smeju zanemariti. Sa druge strane, veoma dug period razvoja političkih i istorijskih okolnosti, kao manje bitnih faktora, u znatnoj meri je uticao na stvaranje srpske kulture kakva je danas. Savremena istraživanja tvrde da ne postoje, u okviru preduzeća, značajnije razlike u obrascima ponašanja, izuzev onih koji potiču iz kulturno-socijalnih razlika.
Osnovna tema ovog TDK rada je da, na osnovu prethodno navedenog i srpske menadžerske kulture, postoje tri tipa menadžera, odnosno načina vođenja: kameleon tip (socijalističko-samoupravni), novokomponovani-turbo tip i domaćinski tip. Svaki od ovih tipova je u radu detaljo analiziran. U završnom delu rada govori se o onim karakteristikama koje bi bilo poželjno da svaki srpski menadžer poseduje, to jest da se uzmu za uzor brojne karakteristike i načini rada naprednijih zemalja, u cilju pospešivanja sopstvenog napredovanja.
Ključne reči: kulturno okruženje, tipovi menadžera, vođenje.