AZ OMBUDSZMAN VAJDASáGBAN
Szerző: FEJŐS Andrea abszolvens
Témavezető: Dr. BORDÁS Bernadett rendkívüli egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A TDK-dolgozat témája az ombudszman intézménye, mely 200 éve keletkezett Svédországban és végre eljutott hozzánk is!
Az ombudszman független és önálló szerv, amely a parlament megbízottjaként ellenőrzi a közigazgatási szervek és közszolgálatok munkáját, valamint gondoskodik az emberi jogok védelméről és fejlesztéséről. Tevékenységének alapelvei a törvényesség, az elfogulatlanság, a függetlenség és az igazságosság. Hosszú tradíciója ellenére az emberi jogok védelme problémájának korszerű és jól bevált megoldási módszere.
A dolgozat az e témával foglalkozó szakirodalmon és tételes jogon kívül, forrásként használta a honlapokat és napilapokat is. Elkészítésében a jogdogmatika és az összehasonlitójogi módszert alkalmaztuk.
Mivel jogrendszerünk teljesen új intézményéről van szó, a dolgozat részletesen ismerteti a tartományi ombudszmanról szóló határozatot. Foglalkozik A népügyvédről szóló törvény tervezetével is, amelynek elfogadása eljárásban van a Szerb Köztársaság Képviselőházában. Rámutat hiányosságaira és összeveti a tartományi határozattal.
A befejező rész példákon röviden bemutatja az ombudszman munkáját a gyakorlatban, és levonja a dolgozatból adódó következtéteseket.
Kulcsszavak: ombudszman, emberi jogok, határozat a tartományi ombudszmanról
THE OMBUDSMAN IN VOJVODINA
Author: Andrea FEJŐS 5th year undergraduate student
Supervisor: Dr Bernadett BORDÁS associate professor
Institution: Faculty of Law, University of Novi Sad, Novi Sad

The topic of the paper is the institution of ombudsman, born 200 years ago in Sweden, which has finally emerged in our society, too. The ombudsman is an independent body that controls the work of the state administration and public services, and takes care of the protection and development of human rights. The operation of the ombudsman is based on the principles of legality, objectivity, independence and justice. The ombudsman is responsible only to the Parliament. Despite its long tradition, the institution is an efficient method in human rights protection even nowadays.
The paper is based on scholarly works, enacted laws and regulations, available sources on the Internet. The rules of law dogmatics and methods of comparative analysis have been applied in the research.
Since the ombudsman is an entirely new institution in our legal system, the paper discusses in detail the Decision on the provincial ombudsman of Vojvodina and refers to the Draft on the Public Attorney Act proposed to the Parliament of Serbia for enactment. The paper also compares this Draft to the Decision on the provincial ombudsman of Vojvodina. The final part of the paper refers to cases that could illustrate the competence of the ombudsman.
Keywords: ombudsman, human rights, Decision on the provincial ombudsman of Vojvodina
OMBUDSMAN U VOJVODINI
Autor: Andrea FEJEŠ apsolvent
Mentor: Dr. BORDAŠ Bernadett profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad

Tema rada je institucija ombudsmana, koja je pre 200 godina nastala u Švedskoj i konačno stigla i do nas!
Ombudsman je samostalan i nezavistan organ, koji kao poverenik skupštine vrši kontrolu nad radom upravnih organa i javnih službi i koji se istovremeno stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava. Njegovi osnovni principi delovanja su zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost i pravičnost. Uprkos dugoj tradiciji predstavlja savremen način rešavanja problema ljudskih prava i u zemljama gde je ova institucija prihvaćena dobro funkcioniše.
Rad je nastao korišćenjem različitih izvora i metoda. Izvori su, pored stručne literature i pozitivnog prava bili i dnevna štampa i internet (početne stranice), a metodi su pravno -dogmatski i uporedno- pravni.
S obzirom da je reč potpuno novoj ustanovi našeg pozitivnog prava, rad se detaljno bavi Odlukom o pokrajinskom ombudsmanu. Pored toga se bavi i Nacrtom Zakona o narodnom advokatu, koji je u zakonodavnoj proceduri u Narodnoj Skupštini. Rad ukazuje na nedostatke nacrta i na razlike u odnosu na Odluku.
U završnom delu se na primerima kratko prikazuje rad ombudsmana, a na kraju rada su izvedeni zaključci.
Ključne reči: ombudsman, ljudska prava, Odluka o pokrajinskom ombudsmanu