AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTáSA
A RENDőRSéGI ELJáRáSOK ALKALMáVAL
Szerző: Letsch Erich abszolvens
Témavezető: Dr. Fejős István egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék

A dolgozat részletesen, gyakorlati példák sorozatával alátámasztva ismerteti az emberi jogok tiprásának problematikáját a különböző jogrendszerek rendőrségi- és más hatósági gyakorlatában, különös tekintettel a Szerbia és Montenegróban kialakult helyzetre.
A kutatás alapvető célja a rendszerváltó országok, köztük szűkebb pátriánk jogszolgáltatásának és -gyakorlatának tükrében bemutatni a demokratizálódási folyamatok érvényesülésének feltétlen szükségességét, tekintettel arra, hogy az őrizetbe vételi és előzetes letartóztatási eljárások során az állami erőszakszervezetek hajlamosak figyelmen kívül hagyni az egyetemes emberi jogi normákat.
Kulcsszavak: emberi jogok, demokrácia, előzetes letartóztatás, őrizetbe vétel

RESPECTING HUMAN RIGHTS IN POLICE PROCEDURES
Author: Erich LETSCH 5th year student
Supervisor: István FEJŐS PhD, university professor
Institution: Faculty of Law University of Novi Sad, Novi Sad

This paper presents the problematics of human right violation by the police and other governmental authorities in various legal systems, backed with an abundance of practical examples.
The fundamental aim of the research has been to prove the necessity of complying with democratization processes in countries in transition, especially in our immediate surroundings. This task has been done by thorough examination of the jurisdiction and judicial praxis of certain international law institutions. Special emphasis has been given to the fact that state authorities often tend to disrespect fundamental human rights while engaged in activities such as arrest, custody and many others.
Keywords: human rights, democracy, arrest, custody.
UVAŽAVANJE LJUDSKIH PRAVA PRILIKOM POLICIJSKIH RADNJI
Autor: LEČ Erih apsolvent
Rukovodilac teme: dr FEJEŠ Ištvan profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad

Stručni rad detaljno, uz nabrajanje konkretnih primera iz prakse, prikazuje problematiku kršenja ljudskih prava prilikom sprovođena policijskih postupaka odnosno radnji drugih državnih organa u raznim pravnim sistemima i zemljama s posebnim osvrtom na situaciju u SCG.
Osnovni cilj ovog istraživanja jeste prikaz preke potrebe realizacije procesa demokratizacije u državama u tranziciji, među njima u našoj užoj sredini, kroz sagledavanje stanja u pravosuđu i sudskoj praksi. Poznata je praksa da su aparati državne prinude skloni prilikom preduzimanja svojih radnji hapšenja, pritvaranja, lišavanja slobode da se ne pridržavaju univerzalnih normi iz domena ljudskih prava.
Ključne reči: ljudska prava, demokratija, pritvor, hapšenje.