AZ ENERGIATERMELéS LEHETőSéGEI A MEZőGAZDASáGBAN
Szerző: KISS Ferenc abszolvens
Témavezető: Dr. PETKOVICS Györgyi egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Agroekonómia, Újvidék

A dolgozat általános része a világban jelentkező energetikai és környezeti összefüggésekkel valamint problémáival foglalkozik. Rámutat a megújuló energiák alkalmazásának szükségességére. Az irodalmi adatok alapján a munka kiemelt helyet szentel a biomasszából nyerhető energiának, mivel az évi fotoszintézissel megtermelt biomasszából felszabaduló energia a világ egy évi energiaszükségletének a 7,5-szerese. A rendelkezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy a biomasszából felszabaduló energia a foszilis eredetű energiához viszonyítva „környezetbarátnak” mondható.
A dolgozat gazdasági része rámutat Szerbia mezőgazdaságának lehetőségeire az energiatermelésben, szem előtt tartva a környezetvédelem fontosságát is. A munkában bemutatott gazdasági és energetikai adatok és módszerek lehetővé teszik a potenciális biomassza energiatermelőinek a brikettezett biomasszán alapuló energiatermelés költségeinek gyors és egyszerű kiszámítását. A munkában beigazolódik a hipotézis, miszerint ez a kis közösségek részére a legmegfelelőbb energiatermelési forma.
Kulcsszavak: mezőgazdaság, energiatermelés, biomassza, kalkuláció, környezetvédelmi meggondolások, SzerbiaPOSSIBILITIES OF ENERGY PRODUCTION IN AGRICULTURE
Author: Ferenc KISS 5th year undergraduate student
Supervisor: Dr Györgyi PETKOVICS university professor
Institution: Department of Agroeconomics, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad

In the general part of this paper the mutual interdependence between energy production and environmental protection has been considered, as well as problems originating from this. The study propagates energy production from renewable resources. On the basis of different bibliographical data the author has paid particular attention to biomass energy production from agricultural by-products and residues. Namely, the world energy production by photosynthesis is 7.5 times more than the world’s energy consumption. On the basis of available data it has been concluded that biomass energy belongs to the “environment-friendly” energies, as opposed to the energy received from different fossil originated materials.
In the part of the paper dealing with economics the possibilities of energy production from agricultural by-products and residues in Serbia have been presented. Appropriate economic and energetic indicators, as well as the presented methods, enable potential biomass energy producers to calculate the most important economic data for project evaluation quickly and simply. An example of biomass energy production is given, i.e. pressed brick-like corn stables, since for smaller societies the most preferable way of energy production would be that from brick-shaped biomass forms.
Keywords: agriculture, energy production, biomass, calculation, environment-related considerations, SerbiaMOGUćNOSTI PROIZVODNJE ENERGIJE U POLJOPRIVREDI
Autor: Ferenc KIŠ apsolvent
Mentor: Dr đerđi PETKOVIĆ profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Agroekonomija, Novi Sad

U opštem delu rada razmatrana je međuzavisnost potrošnje energije i životne sredine, kao i posledice koje proizilaze iz ove zavisnosti. Ukazano je na neophodnost primene obnovljivih vidova energije. Autor na osnovu literaturnih podataka posvećuje posebnu pažnju proizvodnji energije iz biomase. Naime, fotosintezom proizvedena energija u svetu 7,5 puta premaša aktuelne energetske potreba čovečanstva. Na osnovu raspoloživih podataka zaključeno je da energija proizvedena iz biomase u odnosu na energiju proizvedene iz fosilnih ostataka se može smatrati „prijateljem prirode”.
U ekonomskom delu rada ukazano je na mogućnosti proizvodnje energije iz poljoprivrednih nusproizvoda i otpadaka u Srbiji. Ekonomski i energetski pokazatelji, kao i prikazane metode pružaju potencijalnim proizvođačima energije uputstvo kako se izračunavaju brzo i jednostavno najvažniji ekonomski pokazatelji na polju proizvodnje energije iz briketirane biomase. Naime malim društvenim zajednicama proizvodnja energije iz briketirane biomase predstavlja najpovoljniji vid proizvodnje energije iz poljoprivrednih proizvoda.
Ključne reči: poljoprivreda, proizvodnja energije, biomasa, kalkulacija, ekološka razmatranja, Srbija