BéRSZáMFEJTő ALKALMAZáS A ZENTAI CUKORGYáR RT. TüKRéBEN
Szerző: SZABÓ NÉMEDI Erzsébet informatikus mérnök
Témavezető: mgr. PETKOVICS Imre főiskolai tanár
Intézmény: Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Konzultációs központ Szabadka

A munka egy általános bérszámfejtő program megtervezését és megvalósítását öleli fel, amely egy valós rendszer, a zentai Cukorgyár Rt., bérszámfejtési rendszerét tükrözi. Az alkalmazás általános jellegéből kifolyólag paraméterezhető, dinamikus rendszer, amely alkalmas bármely vállalkozás dolgozóinak keresetét elszámolni, és testreszabással könnyen kielégíthetőek a jelentkező igények.
A tervezés során a legnagyobb nehézséget a már meglévő, DOS operációs rendszerre támaszkodó, FoxPro fejlesztőkörnyezetben készített komplex információs rendszer elemzésekor felmerült problémák (pl. az alkalmazás rendszerhatárainak rögzítése és a szükséges adatok és funkciók megállapítása) jelentették. A gyár információs rendszere sok egymással összefüggő modulból épül fel, amelyek adatokat szolgáltatnak a bérszámfejtési modulnak. Az új rendszer önálló működésének megvalósítása érdekében a meglévő rendszer szükséges részeinek kiragadása jelentette a problémát, illetőleg annak megoldását. Ezért a bérszámfejtő alkalmazás több olyan modult is tartalmaz, amelyek a valóságban nem a bérszámfejtési rendszer szerves részét képezik, azonban nélkülözhetetlenek egy önállóan működő programban. Mindezek alapján készült el a bérszámfejtő alkalmazás adatfolyam diagramja és logikai adatmodellje.
A rendszer elkészítése egy modern fejlesztőkörnyezetben történt, a Delphi 5 Enterprise programcsomag segítségével. Ìgy egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát, gyors, Windows operációs rendszerre épülő adatbáziskezelő alkalmazás készült.
Az alkalmazás fő funkciói: a személyi és munkaügyi adatok nyilvántartása, dolgozói kölcsönök és levonási jogcím adatok nyilvántartása, munkaórák nyilvántartása, bérszámfejtés, jelentések készítése, rendszeradatok karbantartása.
Kulcsszavak: bérszámfejtés, információs rendszer, rendszerfejlesztés, Delphi5 fejlesztőkörnyezet
APPLICATION OF A PAYROLL ACCOUNT CALCULATION PROGRAM AT A JOINT STOCK COMPANY (THE SUGAR REFINERY IN SENTA)
Author: Erzsébet SZABÓ NÉMEDI engineer of informatics
Supervisor: Imre PETKOVICS M.A., professor of Advanced Training School
Institution: Advanced Training School “Gabor Denes” in Budapest – Consultational Center Subotica

This project encompasses a basic payroll account calculation, program writing and the use of the same. The program is created on the basis of data acquired from a joint stock company, the Sugar Refinery in Senta, and their payroll account calculation program. The use of this program is very flexible, parameters may be changed, it is very dynamic and could be used for payroll account calculations in different spheres of activities. It can be easily supplemented in accordance with needs or requirements. On creation of this program the most serious obstacle was the program they use which is written in FoxPro developing program. On their program survey and its analysis there appeared some problems (for example: program use, its system limits and establishment of its information and functions). The information system of the factory has its cross–connected modem system, which provides data for the module on payroll account calculations. For creating a new independent system and for putting it into operation it was necessary to divide the existing one into parts, which was a great problem, but some solution had to be found. The payroll account calculation consists of more modules which are in fact not used for the operation, but they cannot be left out nonetheless, in which case the program could not function independently. Therefore, the need for a program for payroll account calculation arose alongside its diagram and logical data model.
The idea of this system is carried on in a modern developed Delphi 5 Enterprise Packed Program, which enables quick transition into Windows operation system.
The main usage functions are as follows: keeping personal and business data and their filling, loans and salaries of the employees, registering working hours, income calculation, report writing, data on the system and its maintenance.
Keywords: payroll calculation, information system, Delphi 5 developing system
UPOTREBA OBRAčUNA ZARADE U AKCIONARSKOM DRUŠTVU
(U SENćANSKOJ ŠEćERANI)
Autor: Eržebet SABO NEMEDI inženjer informatike
Mentor: Mgr Imre PETKOVIĆ profesor više škole
Institucija: Viša škola Gabor Deneš u Budimpešti – konsultacioni centar Subotica

Ovaj rad obuhvata osnovno obračunavanje zarade pisanje programa i upotreba istog. Ovaj program je stvoren na osnovu podataka dobijenih iz akcionarskog društva, iz senćanske šećerane i njihovog obračunavanja zarade. Upotreba ovog programa je veoma fleksibilna, mogu se menjati parametri, veoma je dinamičan i može se koristiti za obračunavanje zarade u raznim sfverama delatnosti i mogu se olako nadopunjavati u skladu sa potrebama i zahtevima.
Pri stvaranju ovog programa najveće prepreke je predstavljao njihov program koji je pisan u FoxPro razvojnom programu, koji prethodno navedeni koriste. Pri posmatranju informacionog sistema i njegovom analiziranjupojavilsu se razni problemi (npr. kako će se ovaj sistem koristiti, njegove sistemske granice i ustanovljivanje informacija i funkcija). Informacioni sistem fabrike ima međusobne povezane modeme koji daju podatke za modul o obračunavanju zarade. Za stvaranje novog samostalnog sistema i da taj program oživi, taj već postojeći sistem se morao podeliti na delove i to je predstavljalo problem i za to je trebalo naći rešenje. Upravo zbog toga obračunava-nje zarade sadrži više modula koji se u stvari ne koriste za obračunavanje zarade, ali se ne mogu izostaviti, jer tada program ne može samostalno funkcionisati. Na osnovu svega toga nastao je program za obračunavanje zarade, njegov dijagram i njegov logički model podataka.
Zamisao ovog sistema se događa u jednom modernom razvijenom Delphi 5 Enterprise paket programu, pomoću njega lako se može upotrebiti u Windows operacionom sistemu.
Glavne funkcije upotrebe su održavanje personalnih i poslovnih podataka, njihovo evidentiranje, krediti za zaposlene i njihovo otplaćivanje, evidentiranje radnih časova, obračun dohodaka, pisanje izveštaja, podaci o sistemu i njihovo održavanje.
Ključne reči: obračun zarade, sistem informacije, razvojni program Delphi 5