Bibó István politikai filozófiája
(egy lehetséges olvasat)

Szerző: TÓTH Zsolt magisztrandusz
Témavezető: Dr. COLTESCU Gabriela egyetemi tanár
Intézmény: Nyugati Egyetem, Politikatudományi, Filozófia és Kommunikáció Kar, Filozófia Tanszék, Temesvár

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy feltárjuk Bibó István politikai filozófiájának lényeges fogalmait, amelyek használható és hatékony fogódzókat nyújthatnak a teljes életmű megértéséhez. Nézetünk szerint egy ilyen eljárás lehetőséget adhat arra is, hogy egy különálló kelet-európai politológia létezése és annak sajátosságai mellett érvelhessünk.
A bibói életmű teljes mértékben felfogható úgy, mint a félelem politikai filozófiája. Bármilyen nemű társadalmi szerveződés kötelező módon az erőszak, illetve a félelem csökkentésére kell irányuljon, a hatalom racionalizálására és humanizálására. A társadalmi és erkölcsi egyensúly a demokrácia, az egyéni és közösségi szabadság létezésének, a politikai hisztériák megszűntetésének a feltétele. Mindezekhez szervesen kötődik a politikai legitimitás kérdése, amely Bibónál weberi ihletésű és a történelmi „tiszta szemlélethez”, ez utóbbi Norbert Elias és Hannah Arendt megközelítéseihez hasonlítható leginkább.
Dolgozatunk elsősorban a politikai gondolkodás módszertanára épül. Szándékunk, hogy felvázoljuk a feljebb felsorolt politikai fogalmak történetét, ugyanis Bibó történelemszemlélete legkönnyebben a fenomenológiai szempontokkal rokonítható, s kevésbé a szociológiai vagy a történelmi kauzalitással. Egy ilyen elemzés abból a szempontból is indokoltnak tekinthető, mert a bibói életmű politológiai áttekintésére nem került sor a szekundér irodalomban. Utalásainkat a feljebb említett szerzőkre egyfelől a szellemi hatások és párhuzamok, másfelől az ősszehasonlítások logikájában tesszük.
A tanulmány következtetéseként megpróbáljuk bemutatni Bibó nemzet-, nemzeti kisebbségek, demokrácia-, illetve önrendelkezés-fogalmát az általunk értelmezett fogalmakkal, megszabadítva ezáltal a politikai és ideológiai konnotációktól, amelyeket az utolsó fél évtized ezekhez a kifejezésekhez rendelt.
Kulcsszavak: Bibó István, politikai filozófia, Kelet-Európa


tHE POLITICAL PHILOSOPHY OF István biBó
(A possible interpretation)

Author: Zsolt TÓTH 1st year postgraduate student
Coordinator: Gabriela COLTESCU PhD, university professor
Institution: Department of Philosophy and Communication, Faculty of Political Sciences, West University, Timisoara

The paper is concerned with outlining the fundamental concepts of István Bibó’s political philosophy, concepts that can be useful in understanding his whole work. In our opinion, such an exercise allows us to argue for the existence and the characteristics of a specific Eastern European political thought.
Bibo’s work can be conceived as a political philosophy of fear, in its whole. Any attempt at social organization must necessarily convey itself towards the reduction of violence and fear, towards the rationalization and humanization of power. The social and moral equilibrium represents the condition of democracy, of individual and collective freedom as well as the prerequisite for ending political hysteria. Closely related to this, there exists the problem of political legitimacy, which in Bibo’s view is weberian related, and the so-called, “crystal-clear vision” of the history. The latest is best compared to the approach of Norbert Elias and Hannah Arendt.
This paper is based primarily on the specific methodology of political thought. Our aim is to draw the history of the above-mentioned concepts, because Bibo’s own vision about history can be more easily compared to the phenomenological positions rather than to the sociological or historical causality. Such an attempt is also welcomed because Bibo’s work has not been analysed through the framework of political science. Reference to the above-mentioned authors will be made either from the comparativist logic point of view, or from the point of view of the influences they bear on Bibo’s work.
 As a conclusion, we will present Bibo’s concepts of nation, national minorities, democracy, self-determination, trying to free them from the political and ideological connotations they have been associated with during the last 50 years.
Keywords: István Bibó, political philosophy, Eastern Europe