A romániai magyar társadalom sajátos kérdései
az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban
Szerző: Márton János
Témavezető: Szász Alpár Zoltán egyetemi adjunktus
Intézmény: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Politika- és Közigazgatástudományok Kar,
Politikatudományok Tanszék, Kolozsvár

A dolgozat témája az RMDSZ 1996-2002 közötti programjainak elemzése, illetve annak vizsgálata, hogy a romániai magyar társadalom intézményi kiépülésének és működésének feltételét jelentő elvek miként jelentkeznek ezekben a programokban.
A dolgozat célja rámutatni arra, hogy az RMDSZ kormányra kerülésével 1996 utáni programjaiban hogyan módosultak a romániai magyar társadalomra vonatkozó lényeges kérdések. A dolgozatban megfogalmazott hipotézis: az RMDSZ a kormánykoalíciós szerepvállalás miatt kénytelen volt olyan elvekről lemondani vagy azokat háttérbe szorítani, amelyek megvalósulása alapvető fontosságú lenne a romániai magyarság megmaradásának és az önálló romániai magyar társadalom intézményi megerősödésének szempontjából.
Az elemzés során használt módszer egy, a Manifesto Research Group által a pártok programjainak elemzésére kidolgozott tartalomelemzés, amelynek lényege egy egységes kódrendszer alapján elemezni és kategorizálni a pártok által megfogalmazott elveket.
A dolgozat két párhuzamos részre épül: az egyik az 1996-2000 közötti RMDSZ programok tartalomelemzését és a kódolás eredményeit tartalmazza, a másik a 2001-2002 közötti időszak programjainak elemzését.
 A befejező rész összegzi a tartalomelemzés eredményeit, kitérve arra, hogy a dolgozatban megfogalmazott hipotézis igazolása milyen mértékben sikerült. A végkövetkeztetés az, hogy az RMDSZ, azáltal, hogy a politikai színtéren egyre magasabb szintre került – egy egyszerű ellenzéki párból a kormánykoalíció tagjává vált – programjai szintjén háttérbe szorította a romániai magyarság számára alapvető fontossággal bíró elvek képviseletét.
Kulcsszavak: tartalomelemzés, kódolás és kategorizálás, magyarságorientált kérdések

SPECIFIC QUESTIONS OF THE HUNGARIAN COMMUNITY IN ROMANIA
IN DAHR’S PROGRAM BETWEEN 1996-2002
Author: János MÁRTON
Consultant: Alpár Zoltán SZÁSZ
Institution:

The topic of the paper is an analysis of DAHR’s programs between 1996-2002 and the examination of the principles of institutional establishment and functional condition of the Hungarian community in Romania as they appear in these programs.
The author’s purpose is to point out that DAHR having taken over the government in 1996, essential questions altered concerning the Hungarian minority in Romania.
The hypothesis of the author is the following: in consequence of DAHR’s presence in the governing coalition, it was compelled to renounce or push into the background those principles whose respect would be essential for survival and institutional strengthening of the Hungarian community in Romania.
The method used during the analysis is one, developed by the Manifesto Research Group for analysing the content of the party programs, the essence of which is to analyse and categorize with a uniform coding system the principles formulated by the parties.
This work is built up on two parallel parts: the first one contains the content-analysis and coding results of the DAHR program between 1996- 2000, the second one contains the program analysis between 2001- 2002.
The final part summarises the results of the content analysis, stating in what degree has the justification of the hypothesis above succeeded. The final conclusion is that by getting on a higher level on the political scene – from a simple opposition party to a member of the government coalition – DAHR in its programs pushed into the background the representation of principles with primary importance for the Hungarian minority in Romania.

Keywords: content-analysis, coding and categorizing, Hungarian (minority) oriented questions