SZáMíTóGéPEKET A VAJDASáGI ISKOLáKBA!
Szerző: RÁC Lívia IV. évfolyam
Témavezető: Dr. GÁBRITY MOLNÁR Irén egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka

A dolgozat fő témája innovációs munka az iskolákban; a számítógép használata a vajdasági általános és középiskolák tanárainak körében. A TDK dolgozat elemzi a komputer használatát meghatározó fő tényezőket, mint például hozzáférhetőség az iskolákban, a munkahelyen lelhető felszereltség, a számítógép kezelésének tudásszintje, jártasság és gyakoriság az Internet használatban. A befejező rész bemutatja a tanár hajlamát a továbbképzésre, valamint azokat az alapfeltételeket, amivel az oktatásrendszerünk felzárkózhatna az európai informatikai oktatási szinthez. A kutatás alapvető célja elemezni a vajdasági általános és középiskolákban jelentkező tanári állomány készségét a számítógéphasználat területén, főleg annak alkalmazásában a tanterv keretein belül. A kutatás körülményei és az adatforrás: kérdőívezés és mélyinterjú; 2003-ban 62 vajdasági iskolából összesen 1110 kitöltött kérdőív feldolgozásával.
Lesújtó adat, hogy 44,6% általános és mintegy 29% középiskolai tanár még meg sem próbálta használni a számítógépet! Azon kérdezettek közül, akik néha használják a számítógépet, 30% esetlegesen a tanítás felkészülésére is használja! Az empirikus adatok kimutatják, hogy a tanárok 52%-a soha nem használ számítógépet az oktatásban, 17,6% nagyon ritkán, 16,7% csak néha, és 11,8% gyakran.
Az oktatók a komputer használatát főleg egyedül tanulják meg, azután tanfolyamokon vagy ismerősöktől, barátoktól, családtagjaiktól. A tanárok nagy része (80%) tudatában van a számítógéphasználat fontosságának és hajlandóak elmélyíteni informatikai tudásukat az iskolánként szervezett tanfolyamokon.
Következtetések:
• a vajdasági iskolák, különösen az általános iskolák nem kielégítően felszereltek
• a meglévő számítógépeket a tanítók gyengén használják, elvétve illesztik be a tanítás folyamatába
• a számítógép alkalmazásában nagyok az elvárások, mert számíthatunk a tantestületek hatalmas érdeklődésére az innovációk illetve továbbképzések terén
• sürgősen meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek a számítógép használatánál az európai tapasztalatokat bevezetik iskoláinkba; a Tartományi Oktatási Titkárság és az iskolaigazgatók együttes ténykedése a kurzusok, digitális oktatás szervezésében.
Kulcsszavak: komputerhiány, számítógéphaszálat a tanítási órákon, Internet használat, továbbképzés, innováció a vajdasági iskolákban


COMPUTERS FOR THE SCHOOLS OF VOJVODINA!
Author: Lívia RÁC 4th year undergraduate student
Mentor: Dr Irén GÁBRITY MOLNÁR university professor
Institution: Faculty of Economics, University of Novi Sad, Subotica
 
The main subject of the work is innovative work in schools, i.e. the use of computers by professors in primary and secondary schools in Vojvodina. The paper analyses the main factors that determine the use of computers, such as availability of equipment in schools, the level of computer literacy and the frequency of surfing on the Internet. The final part presents the professors’ aptitude for further education, as well as those primary conditions that would help our system of education to close up to the European level of IT education.
The basic aim of the research has been to analyse the professors’ willingness to use computers in Vojvodina’s primary and secondary schools, and its incorporation into the teaching plan.
Circumstances and data sources of the research: questionnaires and deep-interviews; processing 1 110 filled questionnaires from 62 schools in Vojvodina in 2003.
It is a stunning fact that 44.6% of professors in primary and 29% in secondary schools have not yet made an attempt to use a computer. 30% of those questioned use it occasionally, for preparing for lessons. Empirical data show that 52% of professors never use a computer in their classes, 17.6% rarely, 16.7% occasionally and 11.8% often. Professors mostly acquire computer literacy on their own, on courses, or with the help of acquaintances, friends, members of their family. The majority of professors (80%) are aware of the importance of using computers, and are ready to extend their knowledge in informatics on courses which should be organized by schools.
Conclusions:
• schools in Vojvodina, especially primary schools, are not satisfactorily equipped
• the available computers are not used in an adequate measure by teachers and professors, they are only occasionally incorporated into the education process
• expectations regarding the use of computers are high, we can count on a huge interest of the teaching staff in innovation and further education
• chances have to be found urgently, which will introduce European experiences into our schools, as regards the use of computers; a joint activity of the Provincial Secretariat of Education and school directors is needed for organizing courses in digital education.
Keywords: lack of computers, use of the computer in classes, use of the Internet, further education, innovation in Vojvodinian schools
RAčUNARE U VOJVOđANSKE ŠKOLE!
Autor: RAC Livija IV. godina
Mentor: Dr GABRIć MOLNAR Irena univerzitetski profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski Fakultet, Subotica

Osnovna tema rada je inovacioni rad u školama; korišćenje računara u krugovima profesora u vojvođanskim osnovnim i srednjim školama. Naučni rad obuhvata analizu glavnih činilaca koji određuju korišćenje računara, kao što je dostupnost u školama, opremljenost radnih mesta, nivo znanja u vezi sa korišćenjem i radom na računaru, učestalost i korišćenje Interneta. Poslednji deo pokazuje sklonost profesora ka edukaciji, odnosno one osnovne uslove putem kojih bi se naš sistem obrazovanja mogao prilagoditi evropskim standardima informatičkog obrazovanja.
Osnovi cilj istraživanja je analiza sklonosti profesora u vojvođanskim osnovnim i srednjim školama ka korišćenju računara, posebno korišćenje u nastavnim programima. Okolnosti istraživanja i izvori podataka: anketni listovi i dubinski intervju; obrada 1110 anketnih listova u 2003 godini u 62 vojvođanske škole.
Poražavajući podatak je da 44,6% nastavnika osnovne i oko 29% profesora srednje škole još nije ni pokušao da koristi računar! Od onih ispitanika koji ponekad koriste računar, 30% nastavnika koristi ga eventualno za pripremu nastave! Empirijski podaci pokazuju da 52% nastavnika nikada ne koristi računar u nastavi, 17,6% vrlo retko, 16,7% samo ponekad, a 11,8% se izjasnio da često. Prosvetni radnici rukovanje računarom uče uglavnom sami, zatim na kursu ili od poznanika, prijatelja, članova porodice. Ogroman broj prosvetnih radnika (80%) je svestan značaja koriščenja računara i raspoloženi su da prodube svoje informatičko znanje na kursu koji bi se organizovao po školama.
Zaključci:
vojvođanske škole, naročito osnovne škole nisu dovoljno opremljeni računarima
postojeće računare u školama nastavnici slabo koriste, i retko ih primenjuju u procesu obrazovanja
od korišćenja računara velika su očekivanja, jer možemo računati na veliko interesovanje u nastavnim većima u vezi edukacije, inovacije
hitno moramo pronalaziti one mogućnosti, koje će uvesti evropska iskustva korišćenja računara u naše škole; zadatak je Pokrajinskog Sekretarijata za obrazovanje i direkrora škola da organizuju digitalno obrazovanje, kurseve.
Ključne reči: nedostatak računara, korišćenje računara u nastavnim programima, korišćenje Interneta, dalja edukacija i obrazovanje, inovacija u vojvođanskim školama