A VAJDASáGI MAGYAR FELSőOKTATáSI HALLGATóK
MUNKAERő-PIACI MEGLáTáSAI
Szerző: SZLÁVITY Ágnes okl. közgazdász
Témavezető: Dr. GÁBRITY Molnár Irén egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka

A XXI. században, a tudásalapú társadalom elveire épülő gazdaságban a megfelelő szaktudással és készségekkel rendelkező humán erőforrás jelentősen befolyásolja egy régió fejlődési lehetőségeit. A vajdasági magyarság hosszútávú megmaradásának érdekében a felsőoktatási hallgatók szülőföldi munkavállalása döntő fontosságú. A Szerbiában 2000. októberében bekövetkezett változások után kialakult munkaerő-piaci helyzet a munkakeresők aktív szerepvállalását követeli meg.
 Jelen munka célja felmérni a vajdasági magyar felsőoktatási hallgatók munkaerő-piaci meglátásait. Ennek érdekében kérdőíven alapuló felmérést végeztünk. A kutatás a következő kérdéseket ölelte fel: milyen szerepet játszik a munkavállalás a főiskolások és egyetemi hallgatók életében, milyen szempontok alapján választanák meg munkahelyüket, mit hajlandók megtenni egy számukra kedvező munkalehetőségért és elképzeléseik szerint mikor és hol kapnak majd munkát. A felmérésben részt vevő fiatalok válaszainak elemzése után megállapíthatjuk, hogy számukra az elhelyezkedés jelenti a legfontosabb célkitűzést és többségük már a tanulmányai alatt is dolgozik. A munkahely kiválasztásánál a döntő szempontot a szakmai fejlődés mellett a munkaviszony stabilitása és a megfelelő fizetés képezi. A fiatalok magántulajdonban levő, közepes nagyságú vállalatban dolgoznának szívesen és készek újabb szakmai ismeretek és készségek elsajátítására. Az értelmiségi utánpótlás tagjai úgy vélik, hogy diplomálásuk után rövidesen, lakóhelyük közelében, megfelelő munkalehetőséget találnak.
A vajdasági magyar főiskolai hallgatók tehát tisztában vannak a munkaerő-piac jelenlegi kihívásaival és készek aktív szerepet vállalni a munkakeresés folyamatában.
Kulcsszavak: munkaerő-piac, értelmiségi fiatalok, vajdasági magyarságTHE ATTITUDES OF VOJVODINIAN HUNGARIAN STUDENTS
ABOUT THEIR POSITION IN THE LABOUR MARKET
Author: Ágnes SZLÁVITY B.A.
Tutor: Irén GÁBRITY MOLNÁR PhD, university professor
Institution: Faculty of Economics, Subotica University of Novi Sad

In the XXI. century, under the circumstances of the economy of knowledge, human resources possessing adequate knowledge and skills represent an important factor in the development of every region or nation. For a long-term prosperity of Hungarians in Vojvodina the employment of young Hungarian graduates in their native region is very important. The political, social and economical turnover of October 2000 resulted in serious changes in the labour market as it now requires an active part of unemployed people in the process of finding employment. The aim of this work is to find out the views of Vojvodinian Hungarian students about their position in the labour market. In order to determine the attitudes of young intellectuals a field research based on a questionnaire was made. Special attention has been paid to the following questions: what is the role of employment in the life of this social segment, what criteria they would use to choose a workplace, what are they ready to do for an appropiate employment possibility, and when and where do they think they would get a job. After analysing the answers of a representative sample, it has been conconcluded that these students consider employment as their most important purpose in life. The obtained data confirm that most of them work during their studies already. When making a decision about their future work place, their most important criteria are the following: possibilities for professional development, stability of the work place, as well as a reasonable payment. Hungarian students would like to get jobs at medium-sized private firms. They are ready to improve their professional knowledge and to attain new skills. These young people think that they would find an adequate employment shortly after graduating, close to their place of residence.
Hungarian students in Vojvodina are aware of the present challenges in the labour market and are ready to take an active role in the process of finding an adequate employment.
Keywords: labour market, students, Vojvodinian HungariansSTAVOVI O ZAPOŠLJAVANJU VOJVOđANSKIH  STUDENATA
MAđARSKE NACIONALNOSTI
Autor: SLAVIĆ Agneš dipl. oec
Mentor: dr GABRIĆ MOLNAR Irena redovni profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski Fakultet Subotica

U 21. veku, u društvu znanja, ljudski resursi koji raspolažu sa odgovarajućim znanjima i veštinama bitno utiču na razvojne mogućnosti jedne regije, odnosno jedne nacije. U cilju dugoročnog prosperiteta vojvođanskih mađara, zapošljavanje mladih stručnjaka u rodnom kraju od posebne je važnosti. Društvene i privredne promene koje su nastale nakon političkog preokreta oktobra 2000. godine bitno su promenile i uslove na tržištu rada. Današnja situacija zahteva aktivan pristup nezaposlenih lica prilikom traženja posla.
Cilj ovog rada je da utvrdi stavove vojvođanskih studenata mađarske nacionalnosti o njihovom zapošljavanju. U cilju toga izvršeno je ispitivanje pomoću anketnog upitnika. Istraživanjem se želelo dobiti odgovor na sledeća pitanja: kakva je uloga zapošljavanja za ovaj društveni segment, koje kriterijume bi koristili za izbor budućeg radnog mesta, kakve akcije su spremni da preduzmu radi dobijanja i zadržavanja privlačnog radnog mesta odnosno šta misle kada i gde će naći adekvatan posao. Nakon analize odgovora reprezentativnog uzorka, možemo zaključiti da je za ove visoko obrazovane mlade osobe zapošljavanje najvažniji životni cilj. To potvrđuje i dobijeni podatak, većina njih radi već i u toku studiranja. Prilikom izbora radnog mesta najvažnije kriterijume predstavljaju mogućnost stručnog napredovanja, stabilnost radnog mesta i odgovarajuća zarada. Studenti viših škola i fakulteta poreklom iz napomenute etničke grupe najradije bi se zaposlili u privatnim preduzećima srednje veličine. Spremni su da usavrše svoja znanja i da savladaju nove veštine. članovi intelektualnog podmladka smatraju da će uskoro nakon diplomiranja dobiti posao u blizini svog prebivališta.
Ovi mladi ljudi poznaju trenutne izazove tržišta rada i spremni su da preuzmu aktivnu ulogu u procesu traženja posla.
Ključne reči: tržište rada, studenti, Vojvođanski mađari