HOL MARAD A MáRKA?
(A tinédzserek márkaorientáltsága az észak-Bácskai körzetben)

Szerző: BECSKEI Marianna IV. évfolyam
Témavezető: Dr SZALAI Zsuzsanna egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Marketing Management Tanszék, Szabadka
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat az észak-bácskai tinédzserek termékmárka-orientáltságával foglalkozó kutatómunka eredményeit mutatja be. A cél a fiatalok fogyasztói és márkával kapcsolatos vásárlási szokásainak felkutatása volt, valamint egy összehasonlítás elkészítése az észak-bácskai fiatalok és a világ gazdaságilag fejlett országai ifijú vásárlóinak fogyasztói magatartását illetően.
A dolgozat részletesen megmagyarázza magát a márkát, a vásárlási folyamatot és a márkával kapcsolatos vásárlási döntéseket. A dolgozat külön foglalkozik a gyerekekkel, tinédzserekkel mint fogyasztókkal.
A kutatásban alkalmazott módszer a kérdőív módszere volt. A kutatásban felhasznált kérdőív mintája a dolgozat mellékletében található. Maga a kutatás az észak-Bácskai körzet 13-16 éves fiataljaira irányult.
A befejező rész a kutatás eredményeit mutatja be: az észak-bácskai tinédzserek márkaismeretét, a márkás termékek vásárlási lehetőségeit és szokásait, vásárlási döntéseik főbb tényezőit, valamint a hazai termékmárkák (nem)ismeretét.
Végül az összehasonlításra kerül sor, amelyből kiderül, hogy az észak-bácskai tinédzserek, természetesen, kevesebb pénzt költenek, és emellett még sokkal kevésbé önállóak a vásárlásban a „nyugati” kortársaikkal szemben. Viszont, a többségük ragaszkodik bizonyos termékmárkákhoz, amelyeket megengedhet magának, és nagy mértékben befolyásolja szüleit a pénzköltésben.
Kulcsszavak: termékmárka, márkaorinetáltság, vásárlási folyamat, tinédzserek mint fogyasztók
AND WHERE IS THE BRAND?
(Teenagers’ Loyalty to Brands in North Bačka)

Author: Marianna BECSKEI IVth year undergraduate student
Mentor: Dr Suzana SZALAI full professor
Institution: Department of Marketing Management, Faculty of Economics, University of Novi Sad, Subotica

This work shows results of a research on teenagers’ loyalty to brands in the district of North Bačka. The aim has been to study the young’s consumer habits, as well as to make a comparison between the behaviour of teenage consumers of North Bačka and those in economically developed countries.
The work explains in detail the notion of brand itself, the process of shopping and decision making when shopping for brand products. The topic of teenage consumers has been particularly emphasized.
The applied method in the research has been surveying using questionnaires. The format of the questionnaire is given at the end of the paper. The research has included the youth of North Bačka, from 13 to 16 years of age.
In the final part of the work the results of the research are shown: how familiar teenagers in our area are with brands (foreign as well as domestic), how great is their purchasing power, what are their habits concerning shopping for brand products, what are the basic factors which influence their decision making when shopping.
In the end, a behavioural comparison between teenage consumers of North Bačka and those from economically developed societies has been made, which clearly shows that “our” children, of course, spend much less money and are much less independent in shopping than their “Western” peers. However, most of them insist on brands that they can afford to buy, and to a great extent influence their parents’ spending habits.
Keywords: brand, shopping process, loyalty, teenager consumers
A GDE JE MARKA?
(Lojalnost tinejdžera severno-bačkog okruga markama proizvoda)

Autor: BEČKEI Marijana IV. godina
Mentor: Dr SALAI Suzana redovan profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonoski fakultet, smer marketing menadžment, Subotica

Ovaj rad prikazuje rezultate istraživanja lojalnosti tinejdžera markama proizvoda u Severno-bačkom okrugu. Cilj je bio da se prouče potrošačke navike mladih, vezane za marku proizvoda, kao i da se napravi poređenje ponašanja tinjedžera potrošača Severno-bačkog okruga i privredno razvijenih zemalja.
Rad detaljno obajšnjava pojam same marke, proces kupovine i donošenje odluka u kupovini koje se tiču marke proizvoda. Posebno je istaknuta problematika dece, tinejdžera potrošača.
Metod primenjivan u istraživanju bio je metod upitnika. Šema u istraživanju korišćenog upitnika data je u prilogu rada. Samo istraživanje obuhvatilo je mlade Severno-bačkog okruga od 13 do 16 godina starosti.
U završnom delu rada prikazani su rezultati istraživanja: koliko tinejdžeri naših krajeva poznaju marke proizvoda, njihove mogućnosti i navike u kupovini proizvoda sa markom, osnovni faktori koji utiču na donošenje odluke o kupovini, kao i njihovo (ne)poznavanje domaćih marki. Na kraju je izvršeno poređenje ponašanja tinejdžera potrošača Severno-bačkog okruga i ekonomski razvijenih društava, koje jasno ukazuje da „naša” deca, naravno, troše mnogo manje novca, ali da su uz to još i mnogo manje samostalna u kupovini, od svojih „zapadnih” vršnjaka. Međutim, velika većina njih insistira na markama proizvoda koje si može priuštiti i u velikoj meri utiče na trošenje novca svojih roditelja.
Ključne reci: marka, proces kupovine, lojalnost, deca potrošači