A GYORSULÓ REPREZENTÁCIÓ BUKÁSA
Szerző: SAMU János abszolvens
Témavezető: Dr. HÓZSA Éva egyetemi docens
Intézmény: Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

Kutatásaim során fokozatosan jutottam el aValós (Lacan), a dromológia (Virilio sebességelmélete) és a reprezentáció bukásának (Derrida) hármas problematikájához, amely az egyes információhordozó közegek (a verbálistól a vizuális felé) összevetéséhez is elvezetett.
A képernyőn (screen) élőben közvetített esemény paradox, ám magától értetődő illokációja: az élményt valami, egy technikai közeg re-prezentálja, amennyiben a követett cselekményt valami megjeleníti, ahelyett, hogy magától adódna. Akár a nyelv, amely tetten érhető, de mégis elbeszéli tárgyát, így tovább utal valamerre, ami, ha elég meggyőző a szöveg, nem azt jelenti: "vissza" valami eltérő létalapú referenciális idő-szeletre (ami újra megjelenik hiányos-jelszerű formában), hanem egy következő, előkészített, tiszta és látatlan kibontakozás felé, amelynek ideje az élő (live) közvetítésé, a „real time”. A befogadás egybevág a cselekmény alakulásával, az adott ontológiai entitás szuggesztív teljesítményével, ami megerősítené a szemantikait, de kinézise mentén.
A képernyőn közvetített szöveg és a pornó ideje például ellenidő, a sebesség pedig betörhet a jelentés régióiba is, s így nyomban érzékelhetővé válhat az átruházásra szánt tartalom.
Módszerem az összehasonlító irodalomtudomány módszereihez áll a legközelebb. Az itt bemutatott dolgozat egy hosszabb elméleti kutatás része, amely az előző tanácskozásokon (VMTDK I, II) is nyomon követhető.

Kulcsszavak: nyelvi reprezentáció, képernyő, dromológia, azonnaliság, szemantikai gyorsulás

 

 

THE COLLAPSE OF ACCELERATING REPRESENTATION
Author: Samu János
Tutor: Dr. Hózsa Éva, university professor
Institution: University of Novi Sad, Hungarian Language and Literature department
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

This paper explores and critically evaluates the collapse of representation according to the speed of transmitting media, and the inconsistence given in the semantic analysis of the term.
Drawing from the work of french theorists Paul Virilio and Jacques Derrida the text introduces a method called dromo-lysis, a for-flecting, successive verbal kinesis that could juxtapose emerging information and time necessery for decoding in one semantic sequence, all in order to provoke and shutter even verbal levels of representation.

Keywords: verbal representation, screen, dromology, instantaneous, semantical acceleration

KOLAPS UBRZANE REPREZENTACIJE
Autor: Samu János
Tutor: Dr. Hózsa Éva, docent
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za mađarski jezik i književnost
Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara

Tokom mojih istraživanja postepeno sam dospeo do trojne problematike dromologije (Virilio), kolapsa reprezentacije (Derida) i jezičke filozofije francuskog psihologa Žak Lakana, koja me je dovela do upoređenja brzinskog aspekta raznih medija (od verbalnih do vizualnih) tokom dekodiranja informacije.
Pojam reprezentacije analitički nije odbranjiv ukoliko su vreme prenosa i događaja identični, kao kod prenosa uživo, ili ako se povratak prvobitnog značenja događaja večito odloži (Derida).
Moja metoda je najbliža metodama komparativne književnosti, međutim ovde prikazan rad je deo dužeg teoretskog ispitivanja, koje je i na prethodnim konferencijama bilo prisutno.

Ključne reči: verbalna reprezentacija, monitor, dromologija, simultanost, semantičko ubrzanje