VAJDASÁGI ÉS MAGYARORSZÁGI GYÓGYNÖVÉNYEK OXIDATÍV STRESSZCSÖKKENTŐ HATÁSÁNAK IN VITRO VIZSGÁLATA
Szerző: SOSTARITY Klaudia, V. évfolyam
Témavezető: SZŐLLŐSINÉ Dr. VARGA Ilona egyetemi docens
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Genetikai Molekuláris Biológiai Tanszék, Szeged

A dolgozat Vajdaságban és Magyarországon gyűjtött Crategus monogyna L., Ginkgo biloba L. és Urtica dioica L. szárított mintáit hasonlítja össze oxidatív stresszt csökkentő hatásuk alapján.
Az Előzményekben ismerteti a molekuláris oxigénből fiziológiás folyamatok során folyamatosan keletkező szabadgyököket (szupe- roxid- , hidroxil-, peroxigyökök), a szervezet védekező mechanizmusát a gyökök ellen. A szabályzó mechanizmus sérülése esetén patológiás szabadgyök reakciók jönnek létre. A sejtekben megtalálható biomolekulák - mint a DNS, fehérjék, lipidek - oxidatív károsodást szenvednek, így számos betegség kialakulását eredményezhetik.
Vizsgálat célja volt:
1. meghatározni, hogy a vizsgált gyógynövény kivonatok képesek-e csökkenteni az agyhomogenizátumon kiváltott oxidativ stresszt. Ha igen, igazolja az antioxidáns hatású növényi készítmények egyre növekvő szerepét a fitoterápiában.
2. A különböző földrajzi területről (Vajdaság és Magyarország) származó növények kivonatai hatásukban azonosak-e?
A Módszerek fejezet a lipidek oxidatív károsodását vizsgáló lipidperoxidáció (LP) meghatározást, a fehérjék károsodását vizsgáló karbonil protein meghatározást, az antioxidáns hatást mérő FRAP módszert és a polifenol tartalom mérését tárgyalja.
Az Eredmények fejezet bemutatja, hogy a Crategus mindkét helyről származó alkoholos kivonatai koncentrációfüggő mértékben csökkentik a LP-t, valamint a karbonil protein tartalmat, bár jelentős eltérés van a minták össz antioxidáns aktivitása (FRAP) és polifenol tartalma között. A magyarországi Urtica és a vajdasági Ginkgo extraktumok a karbonil protein értékeket és a LP-t koncentráció függően csökkentik, míg a magyarországi Ginkgo LP csökkentő hatása szerény.
Az eredményekből a szerző azt a következtetést vonja le, hogy a vizsgált növényi kivonatok oxidatív stresszcsökkentő hatásuknál fogva kiegészítő fitoterápiában hatékonyan alkalmazhatók, függetlenül a termőhelytől.

Kulcsszavak: oxidatív stressz, lipid peroxidáció, karbonil protein, antioxidáns hatás

 

 

 

 

IN VITRO ISTRAŽIVANJE O SMANJENJU OKSIDATIVNOG STRESA LEKOVITIM BILJKAMA SA PODRUČJA VOJVODINE I MAĐARSKE
Autor: ŠOŠTARIĆ Klaudija V. godina
Mentor: SELEŠI Dr. VARGA Ilona docent fakulteta
Ustanova: Univerzitet u Segedinu, Prirodno Matematički Smer, Odsek Genetike i Molekularne Biologije, Segedin

U ovom radu reč je o upoređivanju sušenih lekovitih biljaka Crataegus mongyna L., Gingko biloba L., Urtica dioica L., sa područja Vojvodine i Mađarske, na osnovu njihovog svojstva smanjivanja oksidativnog stresa.
Na početku rada reč je o kontinuiranom stvaranju slobodnih radikala (superoksidni-, hidroksilni-, peroksilni radikali) pod normalnim fiziološkim okolnostima (uslovima).U slučaju poremećaja regularnog sistema dolazi do stvaranja patoloških reakcija koje vode do poveća-nja broja slobodnih radikala. Pošto su biomolekuli - kao što su DNK, proteini, lipidi izrazito osetljivi na slobodne radikale, lako može da dođe do razvijanja raznih bolesti.
Cilj istraživanja bio je: 1. Utvrditi da li je ekstrakt lekovitih biljaka sposoban smanjiti oksidativni stres koji smo predhodno izazvali na moždanom homogenizatumu. Ukoliko jeste, možemo da potvrdimo veliki značaj antioksidativnih biljnih preparata u fitoterapiji.
2. Utvrditi da li područje (Vojvodina, Mađarska) utiče na antioxidativno svojstvo, odnosno da li su istraživane biljke jednake u antioksidativnom kapacitetu.
U Prikazu metoda opisan je metod za određivanje oksidacije lipida, karbonyla (poremećaj proteina), merenje polifenola, zatim se opisuje FRAP metod po kojem se određuje celokupno antioksidativno svojstvo lekovite biljke.
Iz poglavlja Rezultati može se zaključiti da Crataegus monogyna sa oba područja znatno sprečava peroksidaciju lipida i stvaranje karbonila. Zaključuje se i da to njeno svojstvo zavisi od koncentracije alkoholnog ekstrakta, mada je dosta velika razlika između celokupnog antioksidativnog kapaciteta i količine polifenola sa dva područja.Ekstrakt Urtica.sa područja Mađarske zatim ekstrakt Gingko sa područja Vojvodine zavisnosti od koncentracije smanjuju oksidaciju lipida i stvaranje karbonila, dok ekstrakt Gingka sa područja Mađarske jedva.
Iz dobijenih rezultata ja, kao autor, zaključujem da ispitani ekstrakti imaju veliko antioksidativno svojstvo, zbog čega znatno smanjuju stvaranje slobodnih radikala što znači da se efikasno mogu koristiti u fitoterapiji, nezavisno od područja.

Ključne reči: oksidativni stres, lipid peroksidacija, karbonil protein, antioksidativno svojstvo

 

 

 

IN VITRO EXAMINATION OF OXIDATIVE STRESS REDUCING EFFECT OF MEDICINAL PLANTS FROM "VAJDASAG" AND HUNGARY
Author: Klaudia SOSTARITY Vth year
Supervisor: Dr. Ilona SZŐLLŐSI VARGA associate professor
Institute: University of Szeged, Department of Genetics & Molecular Biology, Szeged

Extracts of dried samples of medicinal plants, namely Crategus monogyna L., Ginkgo biloba L. and Urtica dioica L. from "Vajdasag" (in Serbia and Montenegro) and Hungary are compared in the dissertation by oxidative stress reducing effect.
The chapter Introduction reviews the oxygen free radicals (superoxide, hydroxyl, peroxyl) which form continuously through the physi-ological metabolic pathways, the defence mechanism of organism against free radicals. The imbalance between free radical production and antioxidant defence mechanism causes pathological free radical reactions. The macromolecules in the cells (DNA, proteins, lipids) become damaged and can cause several diseases.
Aims of the examinations were: 1 To determine the oxidative stress reducing ability of plant extracts in brain homogenate containing in vitro model system. If the plant extracts have antioxidant effect this certify their role in the phytotherapy. 2. Do the plant extracts have the same antioxidant effects when they originate from the different part of European country ("Vajdaság" in Serbia & Montenegro and Hungary)
The chapter Methods delineates the used determinations: measurement of lipid peroxidation (LP), determination of carbonyl protein content (CP), the method for the total antioxidant activity measurement (FRAP=Ferric Reducing Antioxidant Power) and the measurement of total polyphenol content.
The chapter Results shows the summation of examinations. Both alcoholic extracts of Crategus reduce LP and CP in concentration dependent manner although they have different FRAP values and polyphenol contents. Urtica extracts from Hungary and Ginkgo extracts from "Vajdaság" reduce the LP and carbonyl protein content in concentration dependent manner, while the LP reducing effect of Hungarian Ginkgo is moderate.
The conclusions of author: examined plant extracts by virtue of oxidative stress reducing effect suitable for adjuvant phytotherapy apart from the fact where grown.

Keywords: oxidative stress, lipid peroxidation, carbonyl protein, antioxidant effect