ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK AUTOMATIZÁLT ÉS KÖZPONTOSÍTOTT VEZÉRLÉSE
Szerző: BURKUS Ervin, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. Ódry Péter egyetemi tanár
Intézmény: Gábor Dénes Főiskola, Műszaki-Informatikai Szak, Szabadka

A dolgozat témája egy rendszer, mely elektromos fogyasztók automatizált és központosított vezérlését végzi számítógéppel, vagy attól függetlenül. A rendszert elektromos berendezések és a hozzájuk tartozó programok alkotják. Ezeket önállóan terveztem, szereltem össze és programoztam. Az elektromos berendezések: Controler (kapcsoló-érzékelő), rfControler (drótnélküli kapcsoló-érzékelő), rfCenter (önálló vezérlő egység) és rfConverter (számítógépre csatlakoztatható jel-átalakító). A programok: Controler (a számítógépes vezérléshez szükséges szoftver) és Programmer (az rfCenter felprogramozásához szükséges szoftver).
A dolgozat részletesen leírja a berendezések alkalmazhatóságát, működését, működési elvüket, valamint a programok használatát. Számítógépes vezérlésnél lehetőség van interneten keresztül bárhonnan felügyelni a rendszerre. A berendezések "lelkét" Mikrochip PIC16F876-os és PIC16F870-ás mikrokontrolerek alkotják, és rádiós úton kommunikálnak egymással. A legösszetettebb rész, az rfCenter saját grafikus kijelzővel, billentyűzettel, RTC órás áramkörrel és külső memóriával is rendelkezik. A fejlesztés többek között a következők ismeretét igényelte: digitális elektronika, mikrovezérlő programozás, objektum-orientált programozás (Java, C++), drótnélküli kommunikáció.
A piacon az ismertetett rendszerhez hasonló berendezések vagy nagyon egyszerűek és kevés funkciót látnak el (időzítők, automaták), vagy nagyon bonyolultak és drágák (PLC-k, egyéb célkészülékek). Az itt leírt fejlesztés célja a két véglet közötti megoldás megteremtése, egy viszonylag olcsó, egyszerűen és széleskörűen használható rendszer létrehozásával.

Kulcsszavak: digitális elektronika, mikrokontrollerek, objektum-orientált programozás

 

 

 

 

ELECTRICAL DEVICES FOR AUTOMATIC AND CENTRALIZED CONTROLLING
Author: Ervin BURKUS, IVth year student
Mentor: Dr. Péter ODRY, university professor
Institute: Gábor Dénes College, Department of Informatics, Subotica

The topic of the work is a system that automatically and centrally controls electric consumers. The controlling can be done with or without a PC. The system is made of electrical devices and programs for them, employed, constructed, and programmed by myself. The electrical devices are: Controller (switcher-sensor), rfController (wireless switcher-sensor), rfCenter (self-supporting controller) and rfConverter (PC sign transformer). The programs are: Controller (for controlling with a PC) and Programmer (for programming the rfCenter). The present paper describes in detail the application, functioning and the working theory of the devices, as well as the use of softwares. When controlling with a PC, there is a possibility of observing the system from anywhere through the internet. The heart of the devices is Mikrochip's PIC16F876 and PIC16F870 microcontrollers. They are communicating through radio signals. The most complicated part, the rfCenter uses a graphic LCD, a keyboart, an RTC clock circuit and an external memory module. The generation required knowledge on digital electronic, microcontroller programming, object-oriented programming (JAVA, C++) and wireless communications.
The other systems on the market are very simple (timers and automats) or very complicated and expensive (PLCs and other purpose-devices). With my system I wanted to find a solution between the two extremes, a solution that is relatively cheap, simple to use, and that can be used in a wide area of applications.

Keywords: digital electronics, microcontrollers, OOP programming

 

 

 

ELEKTRIČNI UREĐAJI ZA AUTOMATSKU I CENTRALNU KOMANDU
Autor: BURKUŠ Ervin, IV godina
Mentor: Dr Odri Peter, profesor
Institut: Gabor Deneš Viša škola, Tehničko-informatički smer, Subotica

Tema rada je sistem koji pomoću računara, ili nezavisno od računara, vrši automatsku i centralnu komandu električnih potrošača. Sistem sačinjavaju električni uređaji i programi vezani za njih, koje sam samostalno planirao, konstruisao i programirao. Električni uređaji su: Controler (prekidač-senzor), rfControler (bežični prekidač-senzor), rfCenter (samostalna komandna jedinica) i rfConverter (pretvarač signala za računar). Programi su: Controler (softver potreban za kompjutersku komandu), Programmer (softver potreban za programiranje rfCenter-a). Rad detaljno opisuje mogućnost primene, upravljanje, i teoriju rada uređaja, kao i primenu programa. Pri komandovanju računarom pruža nam se mogućnost da vršimo nadzor preko interneta. Glavni deo uređaja su mikrokontroleri PIC16F876 PIC16F870 od firme Mikrochip. Komunikacija se vrši preko radio talasa. Najsloženiji deo je rfCenter, sa ličnim grafičkim displejom, tastaturom, RTC satom i eksternom memorijom. Razvijanje je zahtevalo, između ostalog, poznavanje sledećih oblasti: digitalnu elektroniku, programiranje mikrokontrolera, OOP programiranje (JAVA, C++) i bežične komunikacije.
Slični uređaji, koji se mogu naći na tržištu su, ili jako jednostavni i vrše malo funkcija (tajmeri, automati), ili su previše komplikovani i skupi (PLC sistemi, i drugi namenski uređaji). Cilj ovog rada je pronalaženje rešenja između ovih krajnih slučajeva, stvaranjem relativno jeftinog, jednostavnog i opširno pogodnog sistema.

Ključni reči: digitalna elektronika, mikrokontroleri, OOP programiranje