AZ OFSZETNYOMTATÁSBAN HASZNÁLT PAPÍRALAPÚ NYOMATHORDOZÓK REPRODUKÁLHATÓ SZÍNTERJEDELMÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Szerző: Karlovits Igor magisztrandusz
Témavezető: Dr. Cvetićanin Lívia egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Nyomdaipari Mérnöki és Formatervezési Tanszék, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat részletesen ismerteti a digitális színkezelési rendszer alapjait, az ICC színprofilok készítését, valamint a színek helyes megjelenítését meghatározó anyag és berendezések összefüggését. A digitális színkezelés rendeltetése a tervezett és kiszámítható színvisszaadás. A színkezelés feladata még, hogy többszöri próbálkozás, jelentős anyag- és időveszteség nélkül képes legyen biztosítani a tervezett színminőséget. Színkezelési követelmény az is, hogy az ugyanazon eredetiről készült, de különböző helyen és/vagy időszakokban előállított nyomatok színei között ne legyen érzékelhető vagy mérhető eltérés. Ennek a rendszernek az ICC színprofilkészítés az alapköve. A színprofil magába foglalja a különböző nyomathordozók reprodukálható színterjedelmét befolyásoló hatásokat: a nyomdagépet, a nyomathordozó felületi és szerkezeti tulajdonságait, a festék típusát, az optikai denzitást, a festékátadást.
A kutatás célja három különböző papír és két próbanyomat ICC színprofiljának az elkészítése, és azoknak az összehasonlítása a velük reprodukálható színterjedelmek függvényében.
A kutatásban digitális színkezelő valamint profilkészítő szoftvert, spektrofotométert és elektronikus mikroszkópot használtunk.
Az eredmények azt mutatják, hogy a szabványosított termelési folyamatban a reprodukálható színterjedelem a nyomathordozók (esetünkben különböző papírok) felületi és szerkezeti tulajdonságait befolyásolják. Eredményeinkből azt vonhatjuk le, hogy a legnagyobb színterjedelme a mázolt, fényes papírnak volt. Általánosságban az mondható, hogy a jó színreprodukálás alapvető feltétele a nagy reflexiójú, jó fehérségű nyomathordozó.

Kulcsszavak: színkezelés, reprodukálható színterjedelem, papír

 

 

 

HE DETERMINATION OF REPRODUCIBLE COLOR GAMUTS OF PAPER SUBSTRATES IN OFFSET PRINTING
Author: Karlovits Igor, postgraduate (Msc) student
Mentor: Dr. Cvetićanin Lívia, faculty professor
Institution: University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, Department of Graphic engineering and design, Novi Sad

In this paper the foundations of color management, ICC profile making and the interaction of devices and materials in correct color reproduction are explained. The goal of color management is the planned and calculable reproduction of colors. Beside that the aim of color management is the appropriate color quality achievement without greater material losses and wastage of time. One of the requirements of the color management system is the reproduction of the identical or with small measured differences colors from the same ori-ginal in different places and in different time. The base of this system is the ICC profiling. The color profile contains all the factors that influence the reproducible color gamut: printing press, the structural and surface properties of the printing substrate, the type of the ink, optical density, trapping. Profiles for three different paper substrate and two proof were made and their difference in reproducible color gamut was evaluated. In the research color management system, profile making software, spectrophotometer and electronic microscope were used. We found that in standardized production the substrates (in our case paper) structural and surface properties influence the reproducible color gamut. From the results we can conclude that the glossy paper had the largest color gamut. Generally speaking we can say that a paper with large reflection and whiteness is a prerequisite for good color reproduction.

Keywords: color management, reproducible color gamut, paper


 

 

ODREĐIVANJE OSTVARIVIH OPSEGA BOJA NA PAPIRNIM PODLOGAMA U OFSET ŠTAMPI
Autor: Karlovits Igor, student (Msc) poslediplomskih studija
Mentor: Dr. Cvetićanin Lívia, fakultetski profesor
Institucija: Novosadski Univerzitet, Fakultet tehničkih nauka, Odsek za grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad

U ovom radu se detaljno opisuju osnove sistema za upravljanje bojama, izrada ICC profila kao i zavisnost uređaja i materijala u pravilnom prikazu boja. Cilj digitalnog upravljanja bojama je proračunljiva i planirana reprodukcija boja. Pored toga cilj upravljanja bojama je i ostavrivanje željenog kvaliteta boje bez većih materijalnih gubitaka i vremenskog kašnjenja. Zahtev upravljanjem bojama je i da se od istog originala dobiju boje, koje su iste ili bez merljive razlike na različitim podlogama koji proizvedni na različitim mestima u različitim vremenskom periodu. Osnovu ovog sistema čini izrada ICC profila. Profil boje sadrži u sebi sve faktore koji utiču na ostavrivi opseg boja; štamparska mašina, strukturalne i površinske osobine štamparske podloge, vrste boje, optičke gustine, preklapanje boja. Cilj ovog rada je bila izrada ICC profila boja za tri papirne podloge kao i dva probna otiska i upoređivanje njihovih ostvarivih opsega boja. U istraživanju korišćen je sistem za upravljanje bojama, program za izradu profila, spektrofotometar i elektronski mikroskop. Rezultati pokazuju da u standardizovanim proizvodnim uslovima strukturalne i površinske karakteristike štamparske podloge (u našem slučaju papira) određuju ostavrivi opseg boja. Iz rezultata možemo zaključiti da je premazni sjajni papir imao najveći opseg boja. Uopšteno možemo reći da za dobru reprodukciju boja preduslov je papir sa visokom refleksijom i belinom.

Ključne reči: upravljanje bojama ,ostavarivi opseg boja, papir