NITRONKÉPZÉS ÉS 1,3-DIPOLÁRIS CIKLOADDÍCIÓK A 13 ALFA-ÖSZTRON SORBAN
Szerző: BENEDEK Gabriella, V. évfolyam
Témavezető: Dr. MERNYÁK Erzsébet
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Szerves Kémiai Tanszék, Szeged

A szteránvázas vegyületek a természetes szénvegyületek fontos csoportját alkotják. Növényi, állati és emberi szervezetben egyaránt előfordulnak. Sokrétű biológiai funkciót látnak el.
Az eddigi szteroidkémiai kutatások elsősorban a szteránváz szubsztituációs reakcióira irányultak. Az utóbbi időben előtérbe került a szteroidok vázmódosítása is, hiszen a gyűrűrendszer anellációs szénatomjának konfiguráció-változása a konformációt is meghatározza. A konformáció változása befolyásolja a receptorkötődést, végső soron a molekula biológiai hatását.
A 13 alfa-ösztron D-gyűrűjének szubsztituálásával módosítható a gyűrűrendszer konformációja, ezzel befolyásolható a szteroidmolekula receptorkötődése. Ennek farmakológiai jelentősége abban rejlik, hogy ily módon irányított szubsztitúcióval olyan módosított szteroidok állíthatók elő, amelyek pl. antiösztrogénként viselkedve kiszorítják a hormont a receptor aktív centrumából, és így terápiásan alkalmazhatók.
Kutatómunkánk során olyan szteroid-1,3-dipólust (nitron) sikerült előállítanunk, amely 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakciók hasznos kiindulási anyagának bizonyult. Ezen intermedierek képzését az epi-ösztron sorba tartozó D-szekoaldehidből kiindulva, Lewis-sav katalízissel, illetve az alkenil-oldalláncra történő intramolekuláris elektrofil addícióval is megvalósítottuk. A cikloaddíciók eredményeként számos új nitrogén-, illetve oxigéntartalmú szteroid-heterociklust állítottunk elő.

Kulcsszavak: szteroid-1,3-dipólus, nitronképzés, szteroid heterociklusok

 

 

 

 

FORMATION OF NITRONES AND THEIR 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITIONS IN THE 13 ALFA-ESTRONE SERIES
Author: Gabriella BENEDEK, Vth year
Supervisor: Dr. Erzsébet MERNYÁK
Institution: University of Szeged, Faculty of Natural Sciences, Department of Organic Chemistry, Szeged

Steroids are one of the most important natural compounds, which can be found in plants, animals and human beings. Earlier investigations in steroid chemistry have focused on the substitution reactions of steroids. In recent years, however, many publications deal with modifications of the sterane skeleton, while configurational changes of the anellation carbon atoms lead to significant conformational mo-difications, which may influence the receptor binding properties of the molecules.
The conformation of the 13a(epi)-estrane skeleton is controlled by the substitution pattern of ring D. This observation has a remarkable pharmacological importance, while due to the conformational control such derivatives can intentionally be synthetized, which may behave as antiestrogens by displacing the hormone from the active site of the receptor.
The aim of our work was to synthetize steroidal 1,3-dipoles, which can be used as starting compounds for the 1,3-dipolar cycloaddition reactions. Formation of nitrone dipoles was carried out starting from the D-secoaldehyde of the 13-epi-estrone, using BF3.OEt2 or alkene halogenating agents. The inter- and intramolecular cycloaddition reactions of the dipoles furnished novel nitrogen- and oxygen-containig steroidal heterocycles.

Keywords: steroidal 1,3-dipole, nitrone formation, steroidal heterocycles