AZ ELEKTROMÁGNESES TÉRERŐ MÉRÉSE ÚJVIDÉK TERÜLETÉN
Szerző: SÓTI Gergely, III. évfolyam
Témavezető: Dr. BIKIT István egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet,
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

Mint minden élő szervezetre, az emberre is hatással van az elektromágneses mező. Ez a hatás nagy mértékben függ a mező frekvenciájától és intenzitásától. Urbánus környezetben az elektromágneses mező több egymástól független forrásból ered, így nagyon nehéz megbecsülni intenzitását.
A munka keretében Újvidék területén több, mint 60 pontban jegyeztük fel az elektromágneses mező intenzitásának maximumát. A mérések mind szabadban készültek. A folyamat során egy kézi műszert alkalmaztunk (EM Eye CTM045), ami csúcsérték üzemmódban 10 másodpercig mér, majd a legmagasabb detektált értéket mutatja ki. A készülék irányított antennával rendelkezik, ezért minden pontban 4 mérést végeztünk a négy világtáj irányában. A táblázatba ezeknek az értékeknek az összege került, mivel független források esetében az interferencia elhanyagolható. Ezenkívül azokban a pontokban, ahol magas az elektromágneses térerő intenzitása, a domináns frekvenciát is feljegyeztük.
Az adatok kiértékelése folyamán a hangsúly a mobiltelefon-hálózat hatására került, viszont a mért értékek nem mutatnak összefüggést a bázis-, illetve átjátszóállomásokkal. A gyárak hatása úgyszintén elhanyagolható.

Kulcsszavak: elektromágneses térerő, mérés


MEASUREMENT OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE TERRITORY OF NOVI SAD
Author: Gergely SÓTI, IInd year
Mentor: Dr. István BIKIT, university professor
Institution: University of Novi Sad, Faculty of Natural Sciences, Institute of Physics
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

The electromagnetic field affects every living organism, so does the humans. The effect depends on the frequency and intensity of the field. In urban areas the electromagnetic field is created by multiple and independent sources, so the estimation of its strength is unfeasible.
On the territory of Novi Sad the maximal values of the electromagnetic field were measured in more than 60 different locations. All the measurements were carried out in the open. For the measurements a handheld device (EM Eye CTM045) was used. In the peak mode the device records the maximum intensity of a 10 second interval. The instrument is equipped with a directional antenna, therefore on all the locations 4 measurments were made, in the directions of the four cardinal points of the globe. The sum of these values were entered in the table, because the interference of independent sources is neglectable. In the location with strong electromagnetic field, the dominant frequency was also measured.
During data processing the emphasis was put to the effect of the cellphone network. The results, however, do not show correlation between the base and relay stations and the strong electromagnetic field. The effect of factories is also neglectable.

Keywords: electromagnetic field, measurement


MERENJE ELEKTROMAGNETNOG POLJA NA TERITORIJI NOVOG SADA
Autor: Gergelj Šoti, II godina
Mentor: dr Ištvan Bikit, redovni profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički Fakultet, Institut za fiziku, Novi Sad

Kako elektromagnetno polje utiče na svaki živi organizam, tako utiče i na čoveka. Uticaj u velikoj meri zavisi od frekvencje i intenziteta polja. U urbanoj sredini elektromagnetno polje potiče iz više međusobno nepovezanih izvora, stoga je veoma teško proceniti njegov intenzitet.
U okviru ovog rada, na teritoriji Novog Sada na više od 60 lokacija meren je maksimum intenziteta elektromagnetnog polja. Sva mere-nja su bila vršena u otvorenom prostoru. U toku merenja korišćen je jedan ručni instrument (EM Eye CTM045), koji u peak režimu rada meri do 10 sekundi i tada prikazuje najveću merenu vrednost. Instrument je opremljen direkcionom antenom, stoga na su svakoj lokaciji urađena 4 merenja, u svim pravcima sveta. U tabelu je unesen zbir ovih vrednosti, pošto je interferencija u slučaju međusobno nezavisnih izvora zanemarljiva. U tački gde je intenzitet elektromagnetnog polja velik, merena je i dominantna frekvencija.
Tokom procesa obrade podataka naglasak je stavljen na uticaj mreže mobilne telefonije. Rezultati, međutim, ne pokazuju nikakvu za-visnost između bazne i relej stanice i jakog elektromagnetnog polja. Uticaj fabrika je takođe zanemarljiv.

Ključne reči: elektromagnetno polje, merenje