A MÁGNESPÁRNA-TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZLEKEDÉSBEN
Szerző: Petkovics Ármin, I. évfolyam
Témavezető: Mgr. Petkovics Imre főiskolai tanár
Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Budapest

A dolgozat részletesen bemutatja a mágnespárna-technológia elvét, felfedezését, és alkalmazási lehetőségeit a közlekedésben. Összehasonlító elemzéssel rámutat az új és a klasszikus vasutak eltérő tulajdonságaira, előnyeire és hátrányaira. A TDK-munka fő célja, hogy rámutasson a mágnespárna-technológia alkalmazási lehetőségeire a közlekedésben: milyen feltételek mellett éri meg beruházni az új megoldásba. Vajon új vonalak kiépítésénél, vagy a meglévők átalakításánál ajánlatos alkalmazni a szupergyors vonatok legújabb változatát? Milyen pályahosszaknál, mekkora napi várható utasforgalom mellett és mekkora amortizációs időhossznál lesz kifizetődő a beruházás?
A bevezető rövid áttekintést ad a mágneses lebegtetés "életútjáról": a szabadalmaztatástól az alkalmazásainak mai állásáig. Az első fejezet a technológia két fajta megoldását ismerteti a kísérleti pályák ismertetésével és eredményeivel. A második fejezet a gyakorlati alkalmazást mutatja be, az új és régi technológia összehasonlító elemzését adja közre és betekintést nyújt az új alkalmazási tervekbe. A befejező részben a mágnespárna-technológia alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos legfontosabb tények és következtetések megfogalmazására kerül sor.

Kulcsszavak: mágneses lebegtetés, közlekedés, szupergyors vonatok


 

 

OPPORTINITIES OF EMPLOYMENT OF MAGNETIC LEVITATION IN THE TRANSPORT
Author: Ármin Petkovics, 1st year undergraduate student
Supervisor: Imre Petkovics M.A., professor of advanced Training School
Institution: Budapest University of Technology and and Economics, Faculty of Electrotechnics and Informatics, Budapest

The paper present the technology of magnetic levitation in detail: discovery, princip and opportunities of employment in the transport. It will be point to advantages and drawbacks of new technology compare to the classical railroad transport. The primary goal of this work is to bring out the opportunities of adaptation of magnetic levitation in the transport. What are the conditions of effictive employment of this new technology? Would be better apply the technology for building new lines or reconstructions? What are the best or ideal lengths of railroad lines and numbers of passengers for use the high speed trains?
The introduction contains the history of magnetic levitation: from first ideas and patent to last achievment in his employment. Chaper 1. reviews two different solution of magnetic levitation technology and the test lines with his results. Chapter 2. describes the practical adaptation of high speed trains based on the magnetic levitation and the new realisation projects. Conclusion collects the relevant facts and conclusions for the opportunities of employment of magnetic levitation in transport.

Keywords: magnetic levitation, high speed trains

 

 

 

 

MOGUĆNOSTI PRIMENE TEHNOLOGIJE MAGNETNE LEVITACIJE U SAOBRAĆAJU
Autor: Ármin Petkovics, I. godina
Mentor: Mr Imre Petković profesor više škole
Institucija: Tehnološki i ekonomski univerzitet Budimpešta, Elektrotehnički i informatički fakultet, Budimpešta

Rad detaljno obrađuje otkriće i princip rada magnetne levitacije kao i mogućnost njene primene u saobraćaju. Uporednom analizom ukazuje na osobine i karakteristike, odnosno prednosti i nedostatke između njene (nove) primene i klasične tehnologije željeznice. Glavni cilj istraživanja je da prikaže mogućnosti primene magnetne levitacije u saobraćaju, tj. da ukaže pod kojim uslovima ima smisla ulagati u primenu ove nove tehnologije. Da li je preporučljiva primena superbrze željeznice kod novih linija ili više vredi ulagati u rekonstrukcija starih dotrajalih pruga? Željezničke linije koje dužine sa dnevno koliko prevezenih putnika obezbeđuju isplativost ulaganja?
Uvod daje kratak pregled "životnog puta" magnetne levitacije od patentiranja do nivoa njene današnje primene u saobraćaju. Prva glava opisuje dva načina realizacije levitacione tehnologije kao i eksperimentalne test linije i postignute rezultate na tim linijama. Druga glava prikazuje praktičnu primenu magnetne levitacije u saobraćaju, upoređuje novu i staru tehnologiju za prenos putnika i robe na željeznici i prezentuje nove projekte primene superbrzih željeznica. Zaključak artikuliše najbitnije činjenice i zaključke u vezi mogućnosti primene magnetne levitacije u saobraćaju.

Ključne reči: magnetne levitacije, saobraćaj, superbrza željeznica