MŰMESEI VERBÁLIS KONFLIKTUS
Szerző: FERENC Hajnalka, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. CSÁNYI Erzsébet egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Szak, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

A dolgozat a műmesei konfliktus megvalósulási módjának milyenségét vizsgálja Lewis Carroll Alice Tükörországban című regényében. Abból indul ki, hogy Carroll e műve nonszensz műmese, és így abszurd logikát érvényesítő, öntörvényű világot teremt.
Elemzi a verbalizálódó, párbeszédek szintjén zajló konfliktus tét-nélküliségét, a rejtélyes játékszabálynak mint kauzalitásnak a működését, Alice és a többi műmesei hős figuráját.
A dolgozat rámutat a konfliktus verbalizálódása által történő többszintű feloldódás tényére is. A hagyományos varázsmesei sor, a feladat-konfliktus-megoldás-beteljesülés megbomlik, e súlypontok összekeverdnek és egy másik szférában oldódnak fel.
A kutatás a bahtyini kronotopikus (tér-idő) viszonyok szövegszerű elemzése alapján öt szelvénytípust különböztet meg, végül alapvető következtetésként a biográfiai idő és a kalandidő összemosódására hívja fel a figyelmet.

Kulcsszavak: műmese, verbális konfliktus, kronotopikus szelvények

VERBAL CONFLICT IN THE FANTASY TALE
Author: Hajnalka Ferenc, 4th year
Tutor: Erzsébet Csányi, university professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarology

This essay studies the characteristics of conflict realisation in fantasy literature based on Lewis Carroll's tale Through the Looking Glass. The basic idea is that this is a nonsense fantasy tale which this way creates a world of its own rules following an absurd logic.
It analizes the conflict without any loss which manifests itself on the level of verbalized dialogues, the way the mysteriously constructed rules work as causality and pays attention to Alice and other characters of the story as well.
The study also aims to point out that through the verbalization of the conlfict there is a phenomenon of intangible multi-level transformation. The traditional fairy tale structure, the task-conflict-solution-fulfillment, is no longer valid. These basic elements mingle and become absorbed in another dimension.
Based on the textual analysis of the Bakhtinian chronotopic theory it deals with five types of space-time relation and consequently as a final conclusion it draws attention to the disappereance of boundaries between biographical and adventure time.

keywords: fantasy tale, verbal conflict, chronotpic manifestation

VERBALNI KONFLIKT U AUTORSKOJ BAJCI
Autor: Hajnalka Ferenc, IV godina
Mentor: Eržebet Čanji, univeryitetski profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za mađarski jezik i književnost, Novi Sad

Ovaj rad istražuje kvalitet ostvarenja konflikta u autorskoj bajci "Alisa u Zemlji čuda" Lujza Kerola. Proizlazi iz činjenice da je Kerolovo delo nonsens autorska bajka i tako stvara anarhični svet u kome se ostvaruje svojevrsna apsurdna logika.
Analizira bezuslovnost na nivou dijaloga ostvarenih verbalnih konflikata, funkciju kauzaliteta tajanstvenog pravila igre, figuru Alise i ostalih likova autorske bajke.
Rad ukazuje i na činjenicu opšteg razrešenja, koje se ostvaruje putem verbalizovanja konflikta. Narušena je tradicionalna struktura bajke, to jest redosled zadatak-konflikt-rešenje-ostvarenje. Ove ključne tačke se mešaju i razrešavaju u jednoj drugoj sferi.
Putem tekstualne analize - prema Bahtinovim hronotopskim (prostor-vreme) odnosima -istraživanje razlikuje pet vrsta talona, a na kraju, u osnovnom zaključku skreće pažnju na srastanje biografskog vremena i vremena avanture.

Ključne reči: autorska bajka, verbalni konflikt, hronotopski taloni