SZÜLETÉSI SORREND ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
Szerző: GRABOVAC Beáta, III. évfolyam
Témavezető tanár: dr. Petronila KAPOR-STANULOVIĆ rendes egyetemi tanár
Intézmény: ÚE BTK Pszichológia Tanszék, Újvidék

A dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a születési sorrend valóban kihat-e személyiségünkre? Alfred Adler elmélete szerint ugyanis személyiségünk kialakulását az is befolyásolja, hogy hanyadiknak születtünk. Szerinte az elsőszülött, másodszülött és harmadik gyermek sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, s ezt az bizonyítja, hogy az azonos születési sorrendű egyének személyiségjegyei rokon vonásokat mutatnak.
Egy újabb elmélet megalkotója, Cliff Isaacson más szemszögből elemzi a problémát és azt az álláspontot képviseli, hogy születésisorrend-személyiségünk nem feltétlenül egyezik meg a kronológiai sorrend szerintivel.
A dolgozat célja Isaacson hipotézise igazságértékének vizsgálata.
Módszerként különböző korú alanyok személyiségtesztekkel való vizsgálatát alkalmaztuk.
A felmérések eredményeként megállapítható, hogy az ún. születésisorrend-személyiség nem egyezik a születési sorrenddel. Ezért feltételezhető, hogy születésisorrend- személyiségünk nagyszámú környezeti hatás befolyásának van kitéve.

Kulcsszavak: születési sorrend, család, személyiség

 

 

 

 

PERSONALITY DEVELOPMENT AND BIRTH ORDER
Author: Beáta GRABOVAC, III.th year undergraduate student
Supervisor: dr. Petronila KAPOR-STANULOVIĆ university professor
Institution: Novi Sad University, Faculty of Philosophy

This work is trying to find the answer if birth order has some effects on our personality.
Alfred Adler has an opinion in his theory that the development of our personality is affected by the fact: which child in our family we are.
He believes that there is first-born, second and third child and individuals with the same birth-order have some similar personality traits.
Cliff Isaacson has an other theory, he thinks that our birth order personality does not have to match with the chronological.
The works aim is to check the hypothesis of Isaacson`s birth order personality.
Used instruments: personality tests were given to subjects and there age was various.
The results of the resarch show that the birth-order personality in most of the cases does not match with the adlerian theory. This can be explained with the fact that our personality depends on varioous environmental factors.

Keywords: birth order, family, personality

 

 

 

 

RAZOJ LIČNOSTI I REDOSLED ROĐENJA
Autor: Beata GRABOVAC, III godina
Mentor: dr. Petronila KAPOR-STANULOVIĆ, redovan profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad

Cilj rada je da pronađe odgovor na pitanje, da li redosled rođenja utiče na ličnost?
Prema teoriji Alfreda Adlera na razvoj ličnosti utiče i činjenica koji smo po redu rođenja. Po njemu prvorođenče, drugo i treće dete imaju specifične osobine ličnosti i osobe koje su rođene u istom redu pokazuju slične osobine.
Postoji i novija teorija Klifa Ajzeksona, koji problem analizira iz drugog ugla i smatra da naša „ličnost redosleda rođenja” ne mora da se poklapa sa hronološkim redosledom.
Cilj rada je provera Ajzeksonove hipoteze.
Korišćeni instrument: primena testa ličnosti na subjekte različite starosti.
Rezultati istraživanja su pokazali da uglavnom ne postoji slaganje između ličnosti redosleda rođenja i Adlerove teorijske postavke. To se može objasniti činjenicom da postoji ogroman broj sredinskih faktora od kojih zavisi formiranje naše ličnosti.

Ključne reči: redosled rođenja, porodica, ličnost