KÜSZÖB-SZITUÁCIÓK A KARNEVALIZÁLT REGÉNYBEN
Szerző: SZABÓ Szilvia, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. CSÁNYI Erzsébet egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék, Újvidék

A dolgozat az álom és az ébrenlét problematikájával foglalkozik F. M. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében. Kérdésként vetődik fel, hogy miként segítik az álomleírások a dosztojevszkiji sokszólamúságot.
Az interpretáció középpontjában a menippea elemei állnak, azok tükrében mutatja be a raszkolnyikovi álmokat és tárja fel a karneva-lizációs jegyeket. A munka kitér az álom és ébrenlét közötti állapotnak, az ébredezésnek a jelentőségére, amely küszöbszituációként értelmezhető. Raszkolnyikov álomból való ébredései kötik ugyanis össze a mű két szintjét: a regénycselekményt és az álmok rétegét.
Az elemzés a bahtyini polifonikus regény, a karnevalizált irodalom jellegzetességei felől közelíti meg a főhős három álmát, és rámutat azokra a pontokra is, ahol a polifóniával szemben a hagyományból merített elemek épülnek be a regényszerkezetbe.
A kutatás a műfajelméleti alapozás és a műelemzés eszközeivel él.
A vizsgálódás eredményeként a dolgozat összegzése megállapítja, hogy két álom erejéig az álombeli Raszkolnyikov a regényvalóságbeli Raszkolnyikov hasonmásának tekinthető, ami felfokozza a mű dialogizáltságát. Az utolsó, harmadik álom azonban már egy monologikus, hagyományos zónában helyezkedik el.

Kulcsszavak: bahtyini karnevalizált irodalom és polifonikus regény, menippea, álom, küszöbszituáció


BORDERLINE SITUATIONS IN THE CARNIVALESQUE NOVEL
Author: Szilvia SZABÓ, 4th year
Supervisor: Dr. Erzsébet CSÁNYI, university professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Hungarology


The paper deals with the topic of dreams and waking in Dostoevsky's Crime and Punishment. How do the descriptions of dreams help Dostoevskian polyphony to come to existence?
The menippean elements are in the focus of the interpretation; the Raskolnyikovian dreams are presented in their light together with the carnivalesque notes. The paper dwells on the importance of states somewhere in between dreams and waking (that is, wakening), which could be defined as a borderline situation. It is the awakenings of Raskolnyikov from his dreams that connect the two levels of the past: the plot and the level of dreams.
The analysis approaches the three dreams of the hero from the point of view of the Bahtynian poliphony and the carnivalesque novel, and at the same time points out those features where traditional elements are integrated into the structure of the novel, in contrast with the poliphony.
The method of the research combines the devices of genre founding and literary analysis.
To sum up, it can be determined that as far as the first two dreams are concerned, the Raskolnyikov from the dreams could be identified as the alter ego of the real Raskolnyikov, and this fact maximizes the dialogued nature of the work. The last, third dream is placed in a monologued, traditional zone.

Keywords: Bahtynian carnivalesque literature and polyphonic novel, menippea, dream, borderline situation


SITUACIJE NA PRAGU IZMEĐU SNA I BUDNOSTI U KARNEVALIZOVANOM ROMANU
Autor: Silvija SABO, IV godina
Mentor: dr Eržebet ČANJI, univerzitetski profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za mađarski jezik i književnost, Novi Sad

Tema ovog rada je problematika sna i budnosti u romanu Dostojevskog Zločin i kazna. Postavlja se pitanje kako opisi snova podržavaju polifoniju u ovom tekstu.
U centru interpretacije su elementi menipeje koji ukazuju na snove Raskolnjikova i pokazuju karnevalizovana obeležja. Rad otkriva značaj vremena između sna i buđenja koje se može razjasniti kao događaji na pragu. Raskolnjikovo buđenje iz sna povezuje dva nivoa dela: radnju romana i slojevitost snova.
Analiza se, posredstvom Bahtinove polifonije romana i specifičnosti karnevalizovane književnosti, približava snovima glavnog junaka i ukazuje na tačke gde se naspram polifonije elementima uzetim iz tradicije gradi struktura romana.
Metodi istraživanja kombinuje teoriju vrste književnosti i analizu književnog dela.
Rezultati istraživanja potvrđuju da su Raskolnjikov iz snova i Raskolnjikov iz romana istovetni, što pojačava dijalogizaciju dela. A poslednji san već je monologičan, postavljen je u tradicionalnu zonu.

Ključne reči: Bahtinova karnevalizovana književnost i polfonični roman, menipea, san, situacija na pragu