TANULJUNK ANYANYELVÜNKÖN!
Szerző: Borbás Julianna, III. évfolyam
Témavezető: Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Zombori Tanítóképző Kar, Szabadkai Tagozat, Szabadka

A dolgozat célja részletesen ismertetni a vajdasági magyar közoktatás - mint nemzeti létérdek - problémáit, hiányosságait. A dolgozat fő témája a vajdasági magyar közoktatásra vonatkozó, a Tartományi Oktatásügyi Titkárság által kiadott adatok, felmérések összegzése és interpretálása.
A dolgozat érinti vidékünk iskoláztatási rendszerének főbb jellemzőit, a különböző nemzetiségek diákjainak számbeli eloszlását, ezenkívül a magyar diákok középiskolai irányultságát és érdekeltségét, az anyanyelvápolás és a nemzeti kultúra alapjainak jelentőségét stb.
Szó lesz az általános iskolai statisztikákról: a vajdasági települések magyar tagozatára iratkozók felméréséről, a magyar anyanyelvűek szerb tagozatra való átszivárgásáról, annak okairól s következményeiről.
Érintjük a középiskolai oktatás témáját is, a következő pontokban: statisztikai felmérés a Tartományi Oktatásügyi Titkárság adataira támaszkodva, a magyar anyanyelvű tanulók szerb tagozatra való iratkozása, a magyar szakok és a magyar káder hiánya, olyan magyar szakok nyitása, amelyek nem felelnek meg a piacgazdasági igényeknek, a felsőoktatási utánpótlás leépülése, stb.
A dolgozat eredményként feltünteti a hivatalos adatokból összegzett következtetéseket, amelyek egyértelműen a peremmagyarság asz-szimilálódását, valamint Észak- Bánát és Észak-Bácska tömbmagyarságot képviselő régióinak központi szerepét hangsúlyozza ki az anyanyelvi oktatás terén. Továbbá egy érdekes jelenségre, a más nemzetiségűek magyar osztályba való iratkozására hívja fel a figyelmet.

Kulcsszavak: magyar közoktatás, tanulói bázis, területi megoszlás, szakválasztás


 

 

LET US LEARN IN OUR MOTHERTONGUE!
Author: Julianna BORBÁS, IIIrd year student
Supervisor: Dr. Irén GÁBRITY MOLNÁR, university professor
Institution: University of Novi Sad, Teacher's College in Sombor, Department in Subotica

The aim of this paper is to expose the problems of public education of the Hungarian minority in Vojvodina, as a vital national interest. It is to summarize and interpret the fact-finding investigation by the Provincial Educational Secretariate which concerns the Hungarians' public education in Vojvodina.
The paper also discusses the main characteristics of the educational system in the region, the numerical dispersion of students of different nationalities. Also, it touches on trends and interests of Hungarian students in grammar schools, the promotion of their mothertongue, the importance of the principals of national culture, etc.
There will be a word about elementary school statistics: the number of registrations in the Hungarian sections of Vojvodinian schools, the reasons and consequences of transfers from Hungarian sections to Serbian ones.
The author mentions secondary schools by the following points: summary of the statistical data given by the Provincial Educational Secretariate, transfers of Hungarian students to Serbian sections, the insufficiency of Hungarian sections and personnel, the opening of Hungarian sections, which does not satisfy the demands of market-economy, the dispense of higher educational supplies, etc.
A conclusion, based on the official data, could be the following: in the field of education, the Hungarian minority is being assimilated. North-Banat and North-Backa are regions with a central role in education, as regions where the most Hungarians live. The work notices an interesting occurrence, too, though: registrations to Hungarian classes by other nationalities.

Keywords: public education of the Hungarian minority, grammar school students' base, regional dispersion, interests of the pupils


 

 

UČIMO NA MATERNJEM JEZIKU!
Autor: Juliana Borbaš, III. godina
Tutor: Dr Gabrić Molnar Irena, profesor universiteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet Sombor, Odeljenje u Subotici

Cilj ovoga rada je da pruži detaljni pregled problema i nedostataka obrazovanja na mađarskom jeziku u Vojvodini. Glavna tema ovog TDK-rada je sumiranje i interpretacija podataka vojvođanskog mađarskog obrazovanja, na osnovu zvaničnih podataka regionalnog obrazovnog sekretarijata.
U ovom radu se razmatraju značajnije karakteristike školstva: podela učenika različitih nacija po regionu, srednjoškolska orijentacija učenika, značaj očuvanja maternjeg jezika i nacionalne kulture, itd.
Biće reči o statistici osnovnih škola: o proceni upisanih učenika na mađarska odeljenja, o problemu upisa dece mađarskog maternjeg jezika na odeljenja srpskog nastavnog jezika i zbog toga smanjivanja učeničke baze u srednjim školama mađarskog nastavnog jezika.
Razmatrićemo obrazovanje srednjoškolaca po sledečim tačkama: statistički pregled upisa u srednje škole na osnovu zvaničnih podataka regionalnog obrazovnog sekretarijata, problem nedostataka struka i kadra na mađarskom jeziku, zbog čega se učenici mađarskog maternjeg jezika upisuju u odeljenja srpskog nastavnog jezika, osnivanje struka koje ne odgovaraju marketingškoj potražnji, kao i nestanka baze za visoko obrazovanje, itd.
Kao rezultat rada želimo, na osnovu zvaničnih podataka da ukažemo na sledeće činjenice: da je asimilacija velika u oblastima vojvođanskih Mađara, da Severna Bačka i Severni Banat imaju centralnu ulogu u obrazovanju na maternjem jeziku. Rad otkriva jedan interesantan fenomen: upisivanje učenika drugih nacionalnosti na grupe mađarskog nastavnog jezika.

Ključne reči: obrazovanje na mađarskom nastavnom jeziku, učenička baza, regionska podela, izbor struka