CSILIZKÖZI ÉS ZOBOR-VIDÉKI HELYNEVEK VIZSGÁLATA 1918-TÓL NAPJAINKIG
Szerző: LANTÓDY Andrea, V. évfolyam
Témavezető: doc. PhDr. VÖRÖS Ferenc egyetemi tanár
Intézmény: Konstantín Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Hungarisztikai Tanszék, Nyitra

A dolgozat fő irányvonalát szlovákiai helységnevek vizsgálata és összehasonlítása képezi, erre a célra kiválasztott két járásban, a duna- szerdahelyiben és a nyitraiban. Ezen belül is, a kutatás céljaként, szűkítve a kört, Csilizköz és Zobor-vidéke a meghatározott pont. A hang-súly mindkét tájegység helységneveinél azok magyar és szlovák elnevezései közti különbségekre helyeződik, ill. még rámutatva a névadás motivációjára is.
A dolgozat bevezető része a földrajzi név fogalmát tisztázza, valamint a helységnevekre vonatkozó törvényeket tünteti fel.
A helységnevek bemutatásánál a Majtán-féle (Názvy obcí Slovenskej republiky) és Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (VSOS) forrásanyagok képezik az alapot, melyek évszázadokra visszamenően feltüntetik a vizsgált helységnevek változásait. A harmadik forrás Kiss Lajos: Földrajzi neveink etimológiai szótára, mely információt nyújt arról, hogy Szlovákiában hol található az adott helység, pár adatot közöl a helynevek régi alakját illetően, valamint magyarazátot ad a helység nevének eredetére, s végül összeveti a szlovák megfelelőjével.
A dolgozat önálló része a magyar helynevek szlovák névadásával foglalkozik, ill., hogy mi inspirálta e helynevek magyar elnevezését.
A dolgozat arra világít rá, hogy Trianon után olyan települések is kaptak szlovák nevet, amelyek a kompakt nyelvterületen találhatók. A szlovák elnevezések többnyire tükörfordítások, de gyakori közöttük az egyszerű transzliteráció is.
A kompakt magyar nyelvterület nevei között nem található szláv etimológiájú, míg a Zobor-vidék helységneveire ez többnyire jellemző, de magyar névalkotási móddal jöttek létre.
A XX. századi szlovák fordítások vagy a térség kétnyelvű megnevezéseinek szlovák változatait vették alapul, vagy a magyar névalak szláv etimológiájának szlovákosításával keletkeztek.

Kulcsszavak: Csallóköz, Zobor-vidék, helynevek, változások

 

 

 

 

PLACE NAMES OF 'CSILIZKÖZ' AND 'ZOBOR' FROM 1918 UP TO NOW
Author: Andrea LANTÓDY, 5th year
Consultant: doc. PhDr. Ferenc VÖRÖS, university professor
Institution: University of Constantine Philosopher, Faculty of Central-European Studies, Department of Hungarian Language and Literature, Nyitra, Slovakia

This work deals with the investigation of place names in Slovakia and their comparative analysis in the area of Dunaszerdahely and Nyitra.
The aim of this investigation is to stress the differences between Slovak and Hungarian place names in the area, especially in the territory of 'Csilizköz' and 'Zobor'. The work discusses the motivations for giving the original names, too.
The beginning of the work deals with the definitions of geographical names and laws concerning place names.
In the following parts the work contains the changes in place names throughout the centuries using the work of Milán Majtán, Názvy obcí Slovenskej republiky. Another source is Földrajzi neveink etimológiai szótára by Lajos Kiss, which gives information about the exact location of the places mentioned, and gives some additional information about the old forms of the place names and also about the origin of the Hungarian names compared to their Slovak versions.
The next part of the work deals with the Slovak names and the origins of Hungarian places as well as with the motivations for chosing their Hungarian names.
The end of the work contains the results of the investigation.

Keywords: 'Csallóköz', 'Zobor', place names