A GAZDÁLKODÓK SZABADFÖLDI KÉPZÉSÉNEK (FFS) HATÁSA A GAZDÁLKODÓI GYAKORLATRA
Szerző: BALOGH Péter, IV. évfolyam
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia szak

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO, Food and Agricultural Organisation of UN) hét közép-kelet-európai országban (Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia) indította el 2002-ben az amerikai kukoricabogár elleni integrált védelem fejlesztését. A program megvalós`tásában új módszer az ún. "participatory training", amely-nek jellemzője:
- a gazdák aktív bevonása
- gazdacsoportok kialakítása
- a régiók jellegzetességeinek figyelembevétele
- hosszú távú integrált védelmi stratégia kidolgozása
Munkámban arra kerestem választ, hogy a programban résztvevő gazdák mennyire mélyen sajátítják el a képzés során aktívan meg-szerzett tudást, kíváncsiak-e ezen újszerű termelési/gazdálkodási megoldásokra, fogékonyak-e ezen ismeretekre, illetve, mennyire adaptálják ezt a későbbiekben a saját gazdaságukban.
A kutatás fő részét egy szociológiai survey (standard kérdőíves felvétel) adja, amely a fent említett témákra kérdez rá 35 kérdésben. A tanulmány gerincét az ily módon szerzett adatbázis elemzése alkotja. A kutatás kiegészült résztvevő megfigyeléssel és strukturált interjúkkal, melyekkel az adatokból kirajzolódó összefüggések mélyebb megértését reméltük.
A téma és a kutatás hozzásegíthet ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, hogy miként vélekedik a nagy tradíciókkal rendelkező magyarországi parasztság az új termelési technikákról és módszerekről, amelyek azért is fontosak, mert az Európai Unióban ezen mód-szerek követése és használata elterjedt és kívánatos.

Kulcsszavak: szabadföldi gazdaképzés, amerikai kukoricabogár, integrált növényvédelem, szociológiai elemzés

 

 

 

 

EFFECTS OF FARMERS FIELD SCHOOL (FFS) ON FARMERS AGRICULTURAL PRACTICE IN HUNGARY
Author: Péter BALOGH, 4th year
Institution: University of Szeged, Faculty of Arts, Department of Sociology

The development of integrated pest management for western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in seven Central and Eastern European countries (Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia) has been conducted by Food and Agricultural Organization of UN (FAO) in 2002. The main element of this program is the participatory training, with principles as follows:
- farmer oriented participatory approach
- working in farmer groups
- activities are based on regional characteristics
- development of a long term integrated pest management strategies
The aim of this study was to evaluate the farmers training program running in Hungary for two years. The research seeks for the answer about how deep the mentioned farmers obtain the actively reached knowledge, as well as weather they are even curious about these new farming methods/practices, are they receptive about them or they are dismissive, and at the end which part of this knowledge and practices they will integrate in their daily farming practice.
The main part of the research is a sociological survey (standard questionnaire), that asks 35 questions about the issues mentioned above. The ridge of the study consists of analyzing the data gained by the survey mentioned before. Nevertheless the study is supplemented with participatory observation and semi-structured interviews in order to better understand the coherence and relations revealed the data analyzing.
The issue and the study can help us to have a more exact picture about that how the Hungarian farmers - having old, great traditions in farming - conceive of the new producing techniques and methods, which are also important because in the European Union these methods are wide spread and preferred.

Keywords: farmers field school, participatory training, western corn rootworm, integrated pest management, sociological survey