PRIVATIZÁCIÓ, AVAGY A LEHETŐSÉGEK ELADÁSA
Szerző: LISKA Szilárd, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. LENTNER Csaba intézetigazgató
Intézmény: Nyugat-Magyaroszági Egytem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügytan-Számvitel Intézet, Sopron

A dolgozat témája a privatizáció folyamatának, illetve a gazdaságra, vállalati szektorra való hatásának a vizsgálata. A vizsgált időszak az 1990 és 2000 közötti évek.
A dolgozat bevezető része az amerikai, 1985-ös Reagan-féle privatizációs törekvések fő céljait, okait mutatja be, mintegy mintát állítva a magyar teendők elé.
Az első tárgyaló rész a magyarországi privatizáció folyamatát mutatja be, a bevételek, kiadások alakulását, a GDP változását, valamint a tulajdonosi struktúra átalakulását vizsgálva. Mindezt úgy, hogy mit nyert vagy veszített az ország a magánosítás következtében az elmúlt 10-15 évben.
A második tárgyaló rész egy alternatívát, esetleges privatizációs utat mutat be, nagy hangsúlyt helyezve a privatizáció előtti magyar tulajdon megtartásának lehetőségére és szükségességére. A szocialista gazdaság alapvető jellegzetességeiből, illetve a rendszerváltás-korabeli Magyarország helyzetéből indul ki, s próbál eljutni egy olyan tulajdonosi szerkezettel bíró gazdasági rendszerhez, ahol a hazai tulajdonnak, illetve a tőke határokon belüli birtoklásának meghatározó szerepe van. Ezzel megoldást keres egy, a napjainkat jelentősen meghatározó probléma elkerülésére, a külföldi tőke jelentékeny befolyására. Persze annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy ez egy ténylegesen járható utat mutat-e meg, az olvasó feladata.
A gazdaság és a társadalom alakulásának jelzőszámait vizsgálva a dolgozat arra enged következtetni, hogy a privatizáció nem a legmegfelelőbb eszköz volt a problémák megoldására (az állam gazdasági szerepének csökkentése, adósságkezelés, felzárkózás), sőt ellentétes folyamatokat indított el, mint amire a gazdaságnak és a magyarságnak szüksége volt. S ennek hatását érezzük napjainkban is…

Kulcsszavak: célok, új tulajdonosok, felzárkózás esélye, a magyar vagyonvesztés

 

 

 

 

PRIVATIZATION, OR SELLING THE CHANCES
Author: Szilárd LISKA, IV. class
Tutor: Csaba LENTNER dr., institute director
Institute: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügytan-Számvitel Intézet, Sopron

The topic of my dissertation is the process of privatization, and how affect it the economy and company sector. The period I have searched is from 1990 till 2000.
The introduction of the dissertation shows the main aims and reasons of the Reagen's privatization in the year 1985. It stands an ideal for the hungarian goverments, what should they do.
The first treatment part presents the process of the hungarian privatization, the changes in income and expendature, GDP and search the transformation of the structure of owners. This part presents so what has the country won or lost in consequence of privatization in the last 10-15 years.
The secound part of treatment shows an alternative, a possible way of the privatization, and emphasis on the possibility and necessity of keeping of the hungarian property. It sets out from the basic feature of the socialist economy and from the position of Hungary in years of the change of regime, and it tries to reach to a kind of economic system, where the domestic own and owning the capital inside the border play a significant role. With this it seeks a solution to a problem - determines nowadays - to the considerable influence of the foreign capital. Is it a practicable plan or not? - the reader will decide.
Examining the datas of economy and society, the dissertation concludes me from next: this privatization was not the most acceptable device to solution of the problems ( decrease the role of state in economy, Public Debt, closing up ), moreover it started contrary processes with the need of the economy and the Hungarian. We feel the effect of this nowadays too…

Keywords: aims, new owners, chance of closing up, the hungarian "assetloss"