AZ EURÓ BEVEZETÉSÉNEK KÉRDÉSEI ÉS ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
Szerző: SLJUKIĆ Nóra, V. évfolyam
Témavezető: Dr. GÁSPÁR Pál egyetemi tanár
Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági kar, Gazdaságpolitika szakirány, Budapest

Az euró 1999 óta megkönnyíti a pénzügyi tranzakciók lebonyolítását az EU tagállamaiban. Egyre több országnak célja csatlakozni az Európai Unióhoz, a tagság előnyeit élvezni, természetesen beleértve a közös valuta alkalmazását. Az uniós tagság után már csak idő kérdése az euró bevezetése, nincs már lehetőség a kimaradásra. Gazdaságunk jövője szempontjából fontos tehát elemezni, hogy hogyan alakul az euró árfolyama.
A dolgozat témája az euró árfolyamának alakulása ebben az ötéves periódusban. Az elemzés középpontjában az euró reál- és nominális árfolyamának ingadozása áll a világgazdaságban bekövetkezett változások hatására. Bemutatja az árfolyamelméleteket, a gyakorlati alkal-mazásukban fellelhető hiányosságokat, valamint azokat a módszereket, melyekkel valós képet kaphatunk az ország árfolyamáról. Elméleti áttekintést nyújt az euró-zónával mint valutaövezettel kapcsolatos hatékonysági kérdésekről, az euró bevezetésének előnyeiről és hátrányairól egy államban. Összefoglalja az euró-zónához való csatlakozás kritériumait.
A tanulmány rámutat arra, hogy a valuta felül- illetve alulértékeltsége hogyan hat egy ország gazdaságának versenyképességére. Az euró árfolyamának alakulását a gazdaságpolitikai tényezőkön kívül a globalizálódó világban a szubjektív helyzetmegítélés is merőben befolyásolja.

Kulcsszavak: optimális valutaövezet elmélete, reálárfolyam, nominális árfolyam, vásárlóerőparitás, maastrichti kritériumok

 

 

 

 

THE INTRODUCTION OF EURO AND ITS EXCHANGE RATE
Author: Nora SLJUKIĆ, Vth year
Supervisor: Dr. Pál GÁSPÁR, university professor
Institution: Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics, Economic Policies, Budapest

Since 1999 the euro makes easier the transactions in the EU and in the world. More and more European countries plan to join the EU and enjoy all the benefits with it. After joining te EU it is only a matter of time to introduce the euro as the common currency, which is compulsory. The introduction of the euro as the only currency has a profound impact on the economic landscape of Europe, so it is important to take the exchange rate of the euro into consideration.
This paper analyzes the exchange rate of euro in the past five years. It discusses the impact of changes in world economy on the nominal and real effective exchange rates of the euro. The paper gives an overview about exchange rate theories, and their deficiency in use. It analyzes the effectiveness of EMU from the view of optimal currency area. It summarizes the criteria for joining the euro-zone.
It points out how it can affect the competitiveness of the economy if its currency is devalued or appreciated against other currencies. The exchange rate of the euro is determined not only by economic policies, the subject factor also has influence on it

Keywords: optimal currency area, nominal exchange rate, real exchange rate, purchasing power parity, Maastricht criteria

 

 

 

 

KRETANJE KURSA I PITANJA UVOĐENJA EVRA
Autor: Nora Sljukić, V godina
Mentor: Dr Pal Gašpar, profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet Corvinus u Budimpešti, Ekonomski fakultet, Smer za ekonomsku politiku
Budimpešta


Evro od 1999. godine olakšava obavljanje finansijskih transakcija u zemljama Evropske Unije /EU/ i, uopšte, u privredi. Sve je više zema-lja koje imaju za cilj uključivanje u Evropsku uniju i uživanje u prednostima članstva, uključujući naravno i primenu zajedničke valute. Posle učlanjivanja u EU, uvođenje evra je sada već samo pitanje vremena, nema nikakve mogućnosti za neuključivanje. Prema tome, u pogledu budućnosti privrede vazno je analizirati kako se kreće kurs evra.
Tema ovog stručnog rada je kretanje kursa evra u ovom petogodisnjem periodu. U centru analize je promena realnog i nominalnog kursa evra, kao posledice promena u svetskoj privredi. Daje se prikaz nedostataka u praktičnoj primeni teorija kursa i opisuju se one metode, pomoću kojih se dobija realna slika o kretanju kursa u državi. Teoretski se prikazuju pitanja efektivnosti evrozone kao valutne zone, kao i prednosti i negativnie posledice uvođenja evra u jednoj državi. U radu se sumiraju i kriterijumi pridruživanja evro-zoni.
U ovom stručnom radu analizira se uticaj precenjivanja, odnosno podcenjivanja valute na konkurentnost privrede jedne države. Ocena je da u svetu globalizacije na kretanje kursa evra, sem elemenata ekonomske politike, u velikoj meri utiče i subjektivistička procena situacije.

Ključne reči: teorija optimalne valutne zone, realan kurs, nominalan kurs, paritet kupovne snage, kriterijumi iz Mastrihta