A MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKBÓL EREDŐ ENERGIA GAZDASÁGOSSÁGA
Szerző: KISS Ferenc abszolvens
Témavezető: Dr PETKOVICS Györgyi egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Agroökonómia, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A munka több oldalról vizsgálja a mezőgazdasági hulladékokból eredő energia gazdaságosságának szempontjait. Áttekintést nyújt a Vajdaságban fellelhető legjelentősebb mezőgazdasági hulladékok eredetéről, feldolgozási költségeiről, valamint a belőlük előállított energiahordozók önköltségi áráról, a termékek versenyképességéről a hagyományos energiahordozókkal - a kőolajjal, a szénnel és a földgázzal - szemben. Ennek függvényében a dolgozat bemutatja egy kisüzemű brikettprés működtetésének a gazdaságosságát.
A munka célja a mezőgazdasági hulladékokból származó brikett előállítási árának meghatározása és alkalmazásának gazdasági megfontolása. A kapott eredmények alapján a dolgozat rámutat arra is, hogy stratégiai, társadalmi és környetvédelmi szemszögből nézve a biomasszából kapott energia kitermelése még akkor is indokolt lehet, ha az így kapott energia drágább, mint a hagyományos, fosszilis eredetű energiahordozók energiája.

Kulcsszavak: mezőgazdaság, energiatermelés, biobrikett, kalkuláció

 

 

 

 

ENERGY PRODUCTION FROM AGRICULTURAL BY-PRODUCTS AND RESIDUES - FROM THE ECONOMICAL POINT OF VIEW
Author: Ferenc KISS, advanced university student
Supervisor: Dr. Györgyi PETKOVICS, university professor
Institution: University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Agroeconomics, Novi Sad
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

The author discusses different aspects of energy production from agricultural by-products and residues, from the economical point of view. The study gives an overview about the species and origin of the most important agricultural by-products and residues in Vojvodina. The paper analyzes the ways of energy production and gives detailed information about the most important data for the estimation and calculation of the unit cost of the processed energy. Further, it estimates the competing capability of energy obtained from agricultural by-products and residues, comparing to the energy produced by combustion of conventional fuels like crude oil, coal and natural gas. The work gives insight into detailed estimation of the economy of energy processing from biomass residues by means of biomass brick presses of low capacity.
The aim of this study is the calculation of the unit cost of different bricked biomass products as well as the critical treatise of the eco-nomy of the energy production from agricultural by-products and residues. The obtained results reveal that energy production from biomass is justified strategically, socially and environmentally, even at moderately higher prices than the energy obtained by combustion of fossil originated fuels.

Keywords: agriculture, energy processing, bricked biomass, calculation

 

 

 

 

PROIZVODNJA ENERGIJE OD POLJOPRIVREDNIH OTPADAKA SA STANOVIŠTA EKONOMIČNOSTI
Autor: Ferenc KIŠ, apsolvent
Mentor: Dr Đerđi PETKOVIĆ, profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Agroekonomija

U ovom radu je proizvodnja energije od poljoprivrednih otpadaka izučavana iz više aspekata sa stanovišta ekonomičnosti. Rad pruža pregled o vrsti i poreklu najznačajnijih poljoprivrednih otpadaka u Vojvodini, o mogućnostima njihove prerade, kao i o jediničnoj ceni koštanja proizvedenih energenata od poljoprivrednih otpadaka. U nastavku rada razmatrana je konkurentnost dobijenih energenata prema klasičnim energentima, kao što su nafta, ugalj i zemni gas. U svetlu ovih razmatranja rad pruža uvid i u ekonomičnost proizvodnje bioenergenata pomoću mašine za briketiranje poljoprivrednih otpadaka malog kapaciteta.
Cilj ovog rada je odredjivanje cene koštanja proizvodnje briketiranih proizvoda od poljoprivrednih otpadaka, kao i pružanje kritičkog osvrta na ekonomičnost proizvodnje energenata ove vrste. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanje jasno ukazuje na činjenicu da je proizvodnja energije od poljoprivrednih otpadaka opravdana iz strateških i socijalnih razloga, kao i iz razloga zaštite životne sredine i onda kada je njena cena koštanja nešto skuplja od energije dobijene od klasičnih fosilnih energenata.

Ključne reči: poljoprivreda, proizvodnja energije, biobriket, kalkulacija.