A SPORT HELYZETE AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
Szerző: MAGYAR Attila, III. évfolyam
Témavezető: STERBENZ Tamás tanszéki munkatárs
Intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Alkalmazott Gazdaságtan Intézet, Vállalatgazdaságtan Tanszék, Sopron

A sport ma már különleges gazdasági jelentőséggel bír a fejlett országokban. A mai modern sport egyértelműen üzletté, a sportolók pedig vállalkozókká váltak, akik anyagi haszonszerzés céljából sportolnak. A bevezető részben ezért ismertetésre kerül a mai modern sport legfőbb jellemzői.
A TDK-dolgozat fő témája az Európai Unió és a sport kapcsolatának, a tagállamok sportrendszerének, valamint a magyar sport jelenlegi helyzetének átfogó bemutatása.
A dolgozat első részében bemutatásra kerül az Európai Unió és a sport kapcsolatának alakulása az 1970-es évektől napjainkig. Az EU ugyan a gyakorlatban semmiféle szabályozási jogkörrel nem rendelkezik a sport területén, de a négyféle szabadságjog (szabad személyi mozgás, szabad áru-, szolgáltatás- és tőkeáramlás) érvényre juttatása felöleli az európai társadalom minden területét, így a sportot is.
A tagállamok sportirányítási és sportfinanszírozási rendszere egy átfogó európai sportmodellel kerül bemutatásra.
A második rész az átalakulóban lévő magyar sport helyzetét mutatja be. A dolgozat végigköveti a magyar sportrendszer változását az 1950-es évektől napjainkig. A nagyobb változásokat hozó 1996-os, 2000-es és 2004-es sporttörvények részleteiben is elemzésre kerülnek. A 2000-es sporttörvény után jelentősen átalakult magyar sportirányítási és sportfinanszírozási rendszer főbb vonásai is bemutatásra kerülnek.
A dolgozat legfőbb célja, hogy rávilágítson az átalakulóban lévő magyar sport gazdasági problémáira, valamint hogy bemutassa az Európai Unióban a sportra vonatkozó szabályozásokat és a tagállamok sportirányítási és sportfinanszírozási rendszerét.
Az elemzésekből egyértelműen kiderül, hogy a sportirányítás igen eltérő az egyes országokban, melynek oka a nemzeti tradíciókban keresendő, míg a sportfinanszírozás alapvetően a gazdasági fejlettség függvénye.

Kulcsszavak: sportirányítás, sportfinanszírozás, sporttörvény

 

 

 

 

SITUATION OF SPORT IN THE EUROPEAN UNION AND HUNGARY
Writer: Attila MAGYAR, III. year
Consultant: Tamás STERBENZ department colleague
Institution: West Hungarian University, Faculty of Economics, Applied Economics, Enterprise Economics Department, Sopron

Sport has a significant economical effect on developed countries. Nowadays modern sport has become business and sportsmen become entrepreneurs too, who do sport to earn money. The introduction part contains all the characteristics of today modern sport.
The main topic of the TDK-essay is the following: relation between the European Union and sport; the sport system of the member countries and an overall presentation about the situation of present sport in Hungary.
The first part of the essay contains the relation and development of European Union and sport from 1970s up till now. Although EU does not have any power of attorney in the field of sport, but the realisation of the four freedoms (free movement of goods, services, capital and persons) embrace every field of European societies.
Sport management and sport financing system of the member countries will be presented through an overall European sport model.
The second part introduces the altering situation of Hungarian sport. The essay follows through the change of Hungarian sport system from 1950s up to now. Sports law of 1996, 2000 and 2004 brought huge changes, which will be presented in details. The main characteristics of Hungarian sport management and sport financing system, which significantly changed after the sport law of 2000 came into force, will be also presented.
The main purpose of the essay to point out the economical problems of the changing Hungarian sport, and also to present the regulations of sport in the EU and the sport management and sport financing system of the member states.
According to the analysis, sport management is really diverse in each country, which cause can be found in national traditions, while sport financing depends on economical advancement.

Keywords: sport management, sport financing, sport law