TRIANON 1920-BAN ÉS MA
Szerző: CSAPÓ Mónika, II. évfolyam
Témavezető: DR. KÁICH Katalin egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Zombori Tanítóképző Kar,
Szabadkai Tagozat

A dolgozat részletesen ismerteti a trianoni békeszerződés megkötésének történelmi előzményeit, a szerződés aláírását, végül pedig annak következményeit. A dolgozat fő témája a trianoni kastélyban megkötött szerződés, melyhez Romsics Ignác A trianoni békeszerződés című könyve szolgált alapul. A dolgozat a könyv alapján bemutatja az Osztrák-Magyar Monarchiában élő népek közötti ellentéteket, az I. világháborús hadicélokat, a békekonferencia szempontjait és döntéseit, végül magát a békeszerződést s annak végrehajtását.
A befejező rész leírja az első magyar kísérleteket a trianoni bilincsek lazítására, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság sorsát, valamint azt, hogy a szerződés milyen hatással volt/lehet/van egy Vajdaságban élő magyar ember életére.
A kutatási módszer alapjában véve szubjektív megfigyelésből áll, valamint a levéltári, könyvtári forrásmunkák gyűjtéséből.
A dolgozat célja, hogy rávilágítson arra a tényre, miszerint azt, ami a történelem részévé vált, úgy is kell kezelni. Elmúlt eseményről van szó, de nem szabad elfelejteni, hanem tudni kell együtt élni vele, s ami a legfontosabb, tanulni belőle.
A dolgozat összességéből levonható az a következtetés, hogy a trianoni békeszerződés alapján megszabott határmódosítások óriási változásai jelentős gondolkodásmódbeli különbségekhez vezettek, melyek a mai napig észlelhetők. Pedig egyszerűen belegondolva rá lehet jönni arra, hogy az Európai Unió tagjaként teljes mértékben megszűnnek majd a határok.

Kulcsszavak: Osztrák-Magyar Monarchia, Trianon, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, vajdasági magyarok

 

 

 

 

TRIANON IN 1920 AND TODAY
Author: Mónika CSAPÓ, IInd year
Consultant: DR. Katalin KÁICH, university professor
Institution: University of Novi Sad, Faculty of Teacher-Training
in Sombor, Subotica

The paper describes the historical antecedents of the peace-treaty of Trianon, the signing of it, and finally the consequences of it.
The main subject of the paper is the treaty that had been signed in the Trianon-palace. Romsics Ignác's book named The Peace-Treaty of Trianon was the basic source material. Based on this book, the essay presents the conflicts between the nations that lived in the Austro-Hungarian Monarchy; the military goals of the First World War; the guidelines and the decisions of the peace-conference; and in the end the peace-treaty itself, as well as its enforcement.
The final part describes the first Hungarian attempts to loosen the shackles of Trianon, the destiny of the Serbian-Croatian-Slovene Kingdom, and the influence of the treaty on the lives of Hungarians who live in Vojvodina.
The method of the research consists mainly of subjective observation, as well as of collecting material from libraries and archives.
As a conclusion we can say that the peace-treaty of Trianon had made huge changes in the way of thinking. But in the European Union there will not be any borders.

Keywords: Austro-Hungarian Monarchy, Trianon, Serbian-Croatian-Slovene Kingdom, Hungarians in Vojvodina.

 

 

 

 

TRIJANON 1920-TE I DANAS
Autor: Monika ČAPO, II godina
Mentor: dr Katalin KAIČ, redovan profesor
Institut: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet Sombor,
Odeljenje u Subotici

Ovaj rad prikazuje istoriju Trijanonskog mirovnog ugovora, potpisivanje ugovora i posledice. Glavna tema ovog rada je sam Trijanonski ugovor; najbitniji izvor je knjiga Romšič Ignaca pod nazivom "Trijanonski mirovni ugovor".
Ovaj rad, zasnovan na navedenoj knjizi, opisuje konflikte između naroda koji su živeli u Austro-Ugarskoj Monarhiji, vojne ciljeve Prvog svetskog rata, odluke mirovne konferencije i, na kraju, sam mirovni ugovor.
Zaključni deo opisuje prve pokušaje Mađarske da ublaži trijanonsku odluku, kao i sudbinu ovog naroda, prateći je od Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, pa sve do danas.
Metoda istraživanja je subjektivno posmatranje i sakupljanje materijala iz biblioteke i arhive.
Zaključak: biti član Evropske Unije znači nepoznavati nikakve granice.

Ključne reči: Austro-Ugarska Monarhija, Trianon, Srpsko-Hrvatska-Slovenska Kraljevina, vojvođanski mađari.