TEHETSÉGES FIATALOK A TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUMBAN
A tanulók attitűdjei és véleménye az iskolában folyó nevelésről-oktatásról
Szerző: GRUIK Zsófia, I. évfolyam, PhD program
Témavezető: PETRINÉ FEJÉR Judit egyetemi adjunktus
Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola

A kutatási beszámoló részletesen ismerteti annak a kérdőíves felmérésnek és attitűdvizsgálatnak a folyamatát és eredményeit, amely 2004 tavaszán, Zentán, a Bolyai (korábban Természettudományi-matematikai) Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjainak körében készült.
A kutatás célja az iskolába járó tanulók nézeteinek, véleményének és érzelmeinek feltárása az iskolában folyó tanítással és az iskolai légkörrel kapcsolatban.
A kutatás során egyéni írásbeli kikérdezés módszerei - kérdőíves felmérés és attitűdvizsgálat - kerültek alkalmazásra. A kérdőív elkészítése a felállított hipotézisek alapján történt. A vizsgálat eredményei magas arányban korrelálnak az előzetes feltételezésekkel, különösképpen a következőket illetőleg:
o a gimnázium tanulói nagy számban teljesítményorientáltak;
o a tanulók igénylik a változatos pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazását,
o az osztály tanulóira jellemző a kreativitás.
Az eredmények alapján levont következtetések:
o megfelelően értelmezett tehetséggondozásra szükség és igény van;
o ennek értelmében kiemelkedő helyre kellene kerülnie a személyiségfejlesztésnek;
o szükséges a szemléletváltás a tehetséggondozás területén.
A következtetések a szakirodalomban található elméleti koncepciók alapján szakmai szempontból alátámasztottak.
A kutatás haszna a pedagógia gyakorlata számára helyi szinten érvényesül, eredményei felhasználhatóak a hatékonyabb tehetséggondozás megvalósítása érdekében. Jelentősége a pedagógia tudománya számára jelzésértékű; az értelmiség képzése kapcsán általános szemléletváltásra van szükség.

Kulcsszavak: tehetséggondozás, tanulói attitűdvizsgálat, tehetséges tanulók, személyiségfejlesztés

 

 

 

 

TALENTED PUPILS IN THE GRAMMAR SCHOOL FOR THE TALENTED
The attitude of pupils and their opinion about education in their school
Author: Zsófia GRUIK, Ist year PhD student
Supervisor: Judit PETRI FEJÉR, university professor
Institution: Eötvös Loránd University, Department of Pedagogy and Psychology, Doctoral School for Pedagogy

The research represents the results of a survey carried out in the spring of 2004 among the pupils of Bolyai Grammar School, a school for the talented (earlier called Secondary School for Natural Sciences).
The aim of the research was to find out the attitude and feelings of the pupils about the education and general atmosphere in their school.
During the research different interviewing methods and a questionnaire were used. The structure of the questionnaire was built on the constructed hypothesises. The results of the research are more or less the same that were expected to be, especially the following:
o most of the grammar school pupils are achievement-oriented;
o they require different pedagogical methods and instruments;
o most of the pupils are creative.
Conclusions based on these results:
o there is a need for a precisely defined care for the talented;
o according to this the improvement of personality should play a very important role;
o some outdated views need to be changed for this kind of education.
The conclusions do not contradict information from specialized literature.
The benefit from the research for practical pedagogy can be felt at a local level, all the results can be used for more effective education of the talented. It has an embolic importance for pedagogy; that we need a thorough change of views when it comes to the question of the education of the intellectuals.

Keywords: education for the talented, research on pupils' attitudes, talented pupils, personality improvement

 

 

 

 

TALENTOVANA DECA U SPECIJALNOJ GIMNAZIJI ZA TALENTOVANE UČENIKE
Pristup i mišljenja učenika o radu i vaspitanju u školi
Autor: Gruik Žofija, I.godina PhD studija
Mentor: prof. Petrine Fejer Judit, docent
Institucija: Fakultet "Etves Lorand", Smer pedagogija i psihologija, Doktorska škola za vaspitanje i obrazovanje, Budimpešta

U proleće 2004 sprovedeno je istraživaje u obliku testiranja među đacima u Gimnaziji sa domom za talentovane učenike "Boljai" (ranije Prirodno-matematička gimnazija).
Ovaj izveštaj nam pokazuje rezultate tog istraživanja.
Cilj ovog ispitivanja je bio da đaci te škole izraze svoja mišljenja, razmišljanja, osećanja o načinu vaspitanja i obrazovanja u školi, o atmosferi rada i o školi uopšte.
Način ispitivanja je bio u obliku pojedinačnog testiranja, a test je sastavljen na osnovu već ranije postavljene hipoteze.
Rezultati u velikoj meri koreliraju sa već ranije postavljenim hipotezama, a naročito sledeći:
o učenici gimnazije su u velikoj meri orijentirani na učinak;
o imaju potrebu za korišćenjem različitih sredstava u radu i potrebu za širokim spektrom metoda pedagoškog rada;
o kreativnost je izraženo velika.
Na osnovu ovih pomenutih rezultata možemo zaključiti:
o postoji velika potreba za dobro i pravilno usmerenim vaspitanjem talentovane dece;
o značajno mesto bi trebalo da zauzme razvoj ličnosti;
o potrebna je promena ustaljenog mišljenja u ovoj sferi.
Zaključci su stručno poduprti na osnovu misaonih koncepcija iz stručnih literatura.
Ispitivanje u pedagoškoj praksi je od lokalnog značaja u toj sferi, rezultati se mogu iskoristiti u cilju boljeg i stručnijeg obrazovanja te dece. Značaj ispitivanja je za pedagogiju kao nauku od signalizirajućeg značaja; znači u vaspitanju obrazovanih ljudi potrebna je sveobuhvatna promena ustaljenog mišljenja i razmišljanja.

Ključne reči: razvijanje i vaspitavanje talentovane dece, pristup učenika, talentovani đaci, razvoj ličnosti