A HONVÉDELMI TÖRVÉNY ÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Szerző: LETSCH Erich okleveles jogász
Témavezető: Dr. FEJŐS István egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat részletesen ismerteti Szerbia és Montenegró honvédelmi törvényének rendelkezéseit, amelyek a külföldön, ill. belföldön élő kettős állampolgárok Szerbia területén való katonai szolgálatáról szólnak.
A dolgozat három témakört tekint át: a hazai jogszabályozás, a nemzetközi jogi szabályozás és a kétoldalú megállapodások, valamint a büntetőjogi vonatkozások.
A befejező részben a dolgozat következtetéseket von le a jogszabályok és a mai szerbiai gyakorlat tényleges viszonyáról.

Kulcsszavak: kettős állampolgárság, katonai szolgálat, honvédelmi törvény, büntetőtörvénykönyv

 

 

 

 

THE MILITARY SERVICE ACT AND DOUBLE CITIZENSHIP
Author: Erich LETSCH, graduate lawyer
Tutor: Dr. István FEJŐS, university professor
Institution: University of Novi Sad, Faculty of Law, Novi Sad
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

The thesis presents in detail the dispositions of the Military Service Act of Serbia and Montengro, which treats the military service of double citizens who have permanent residence both in the country and abroad.
The thesis embraces three topics: the national legal regulation, the international legal regulation and the bilateral conventions, the criminal law consequences.
In the final part the thesis draws conclusions on the real relationship of the legal regulation and the up-to-date practice in Serbia.

Keywords: double citizenship, military service, The Military Service Act, The Criminal Code.

 

 

 

 

ZAKON O VOJSCI I DVOJNO DRŽAVLJANSTVO
Autor: Erih LEČ, diplomirani pravnik
Tutor: Dr Ištvan Feješ, profesor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni Fakultet, Novi Sad

Referat detaljno obrađuje odredbe Zakona o vojsci Srbije i Crne Gore koje regulišu obavezu služenja vojnog roka na teritoriji Srbije dvoj-nih državljana koji žive u zemlji ili u inostranstvu.
Rad obuhvata tri tematička domena: domaću regulativu, međunarodnu pravnu normativu, bilateralne sporazume i krivično pravne aspekte.
U završnom delu rad izvodi zaključke u vezi sa faktičkim odnosom odredbi pravnih propisa i stvarne prakse koja se danas u Srbiji primenjuje.

Klučni termini: Dvojno državljanstvo, služenje vojnog roka, Zakon o Vojsci, Krivični zakonik