Bejelentkezés

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN)

Soós Kinga A smithi tükör fenomenológiai értelmezése?
Ferenczy Nikolett "Sok kis és nagy Canudos volt már". Az Ítélet Canudosban című regény helye a Márai-életműben
Bartók Zsuzsánna „Ki szól e Fekete Képben?” Cigányok ábrázolása protestáns iskoladrámákban
Szakál Katalin „TÍZEZER ÉVE TARTÓ BOTRÁNY A TÖRTÉNELEM SAKKTÁBLÁJÁN”. Elsa Morante A történelem című regényéről
Zsupos Norbert A bomlás hatalma - A hatalom és egyén viszonya Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében
Lábadi Lénárd A haldoklás poétikája
Tóth Tímea A koncentrációs tábor élménye Kertész Imre Sorstalanság és Aleksandar Tišma Knjiga o Blamu című regényében
Kocsis Lenke A kortárs magyar verses regény vizuális szempontú megközelítési lehetőségei
Paszmár Lívia A körből négyszög esetei - XX. századi amerikai versfordítás-antológiák
Béres Norbert A magyar jakobinus mozgalom a francia forradalom tükrében
Horváth Gábor A nemzeti uralkodó iránti vágy Jósika Miklós két regényében (A csehek Magyarországban; Zrínyi a költő)
Pálfy Eszter A romantikus irónia mint játék
Görcsi Péter A transzfikcionalitás szerepe Martin McDonagh drámáiban
Tórizs Eszter A tükör mint az (ön)értelmezés katalizátora. Vágó Márta: József Attila – az emlékezés lehetőségei és stratégiái József Attila alakja körül
Novák Anikó A tükörgyár szeméttelepe
Neichl Nóra Átültetés. Závada Pál regényadaptációi
Főfai Rita Az erőszak koreográfiája. A kínzások rendszerének vizsgálata Sade márki művein keresztül.
Szalma Judit Balassi és a virágének fogalma
Gondos Mária Magdolna Drogon lógó marionettbábok. Kubiszyn Viktor Foglaltház című regényének logoterápiás olvasata
Ouma Linda Fordítás szuahéli nyelvre
Szávold Brigitta Herczeg Ferenc "tündöklése és bukása". Az író megítélésének változása kortársai szemszögéből
Bilibók Renáta Idő a Tükörben
Fehér Dorottya Kétszer négykezes
Kelemen Emese Kétszer négykezes
Éles Árpád Ketten a képen - Paul Klee Tandori Dezső műveinek tükrében
Ketten a képen - Paul Klee Tandori Dezső műveinek tükrében
János Erzsébet Piroska Öntükröző eljárások Krúdy Gyula Szindbád-novelláiban
Kulcsár Sarolta Pálcika és Kisgömböc a XXI. század tükrében
Kuczapski Ari Pálóczi Horváth Ádám művei a szabadkőművesség tükrében
Senki sem az aki - Tükördramaturgia és paradoxonok a Szép magyar comoediában
Száz Pál Senki sem az, aki – mindenki azonos önmagával. Tükördramaturgia és paradoxonok a Szép magyar comoediában
Schelhammer Zsófia Új nézőpontból a Cantio de militibus pulchráról
Varga Réka Zsoltárok és egyéb állatfajták. Psalmusok és vitairatok Mátéfi János kódexében
Major Lenke Információs kultúra: kommunikáció és túlhasználat
Horák Rita INFORMÁCIÓS KULTÚRA: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÚLHASZNÁLAT
Vass Dorottea A LEGNÉZETTEBB TÜKÖR – AZ OLVASÓKÖNYV (Az első osztályos olvasókönyv újíthatóságának igényei és egyik lehetősége)
Csönge Tamás Hiszem, ha látom. Fokalizáció és szubjektivitás a megbízhatatlan filmes elbeszélésben
Fekete Adrianna Multimediális módszerek az irodalomtanításban
Oláh Tamás Közösségi rítusok
Szollár Anna A tükör megjelenése a magyarság hiedelemvilágában, szokásrendjében és népmeséiben
Fehér Viktor A tükör szerepe az egyházaskéri népi kultúrában
Lábadi Dávid Állatmese-szimbólumok nálunk és más nemzeteknél
Munjin Andrea A KULTÚRA SZEREPE A NYELVOKTATÁSBAN
Samu Veronika A magyar és japán nyelv találkozása a reáliák fordításában
Losonc Zsuzsanna A SZÓKÖLCSÖNZÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A MAGYARKANIZSAI ÉS A TÖRÖKKANIZSAI DIÁKOK KÖRÉBEN
Bognár Renáta A tükör metaforikus megjelenése a nyelvi térben
Pápista Zsolt Adolf Hitler és Charles de Gaulle a német ifjúsághoz szóló beszédeinek pragmalingvisztikai elemzése
Sebők Szilárd Egy statikus fogalom dinamikája?
Berta Irma EGY SZERB NYELVKURZUS MÓDSZERTANI ASPEKTUSAI ÉS TANULSÁGAI
Tóth Tímea Elnézést, merre találom a mosdót?
Bunford Brigitta Magyar ajkú diákok pragmatikai készségei angol kommunikációs helyzetekben
Bilász Boglárka NYELV – IDEOLÓGIA – ISKOLA
Nagy Tamás Szennyes a tükör?
Bajcsi Ildikó A kisebbségi helyzet tudatosítása és feldolgozása a csehszlovákiai magyarság körében. A Sarló és a Prohászka Körök szerepe
Pfeiffer Attila A Magyar Szent Korona származásának kérdései
Hajdú Anikó Művelődéstörténeti kérdések a dualizmus kori felvidéki sajtóban
Bóna László NEMZETISÉGI VÁLTOZÁSOK ÉS A HIVATALOS STATISZTIKÁK